1

Temat: łączenie robót budowlanych

Witam, chcę wyremontować trzy budynki w trzech różnych lokalizacjach. Remonty będą realizowane mniej więcej w tym samym czasie, ich zakres będzie podobny. Planuję przeprowadzić trzy oddzielne przetargi. Czy traktować jako jedno zamówienie i sumować wartość?

2 (edytowany przez Darek W. 2014-04-25 13:46:25)

Odp: łączenie robót budowlanych

Możesz - ale nie trzeba. Dobrze planujesz.

3

Odp: łączenie robót budowlanych

A ja tak nie uważam, skoro to remont w tym samym czasie i o tym samym przeznaczeniu to na 100% wartość szacunkową bym łączył.

4

Odp: łączenie robót budowlanych

Marcel - A jak się to ma do definicji obiektu budowlanego (art.2 pkt 5d Pzp)  i definicji robót budowlanych (art. 2 pbt 8 Pzp) a szczególnie do zapisu tej części art. 2 pkt 5d Pzp mówiącego o samoistnym spełnianiu przez  obiekt budowlany funkcji gospodarczej lub technicznej. ?

5

Odp: łączenie robót budowlanych

Tak sobie myślę. Zamawiający chce przywrócić do stanu pierwotnego posiadane zasoby lokalowe: wymienić elektrykę, stolarkę okienną, drzwi, położyć nowe podłogi itd. Czy to ma znaczenie, że będzie to wykonywane w trzech różnych budynkach? Chyba nie.
Jeśli przedmiotem byłoby wykonanie 3 nowych "obiektów budowlanych" to chyba rzeczywiście nie trzeba by łączyć - każdy stanowiłby odrębną całość funkcjonalną, użytkową  itd. Ale tu jest inna sytuacja. Główny cel to odnowienie zasobów.

6

Odp: łączenie robót budowlanych

A czy  istniejące budynki nie stanowią w rozumieniu przepisów  Pzp i przepisów  prawa budowlanego oddzielnych obiektów budowlanych, które samoistnie spełniają określoną funkcję ?

7

Odp: łączenie robót budowlanych

Owszem, są to inne obiekty budowlane, rozumiem twoją intencję, ale z jakie przepisu wynika, że robota budowlana odnosząca się do obiektu budowlanego nie musi być łączona z innymi robotami, na dodatek tego samego rodzaju, odnoszącymi się do innego obiektu budowlanego? Gdzie jest powiedziane, że szacowania wartości robót budowlanych dokonuje się w odniesieniu do obiektu budowlanego? Czy to, że jest to na innym obiekcie budowlanym oznacza już, że nie ma tożsamości przedmiotowej?
To mój pierwszy taki przypadek i muszę wiedzieć jak to robią inni. Kwestia jest poważna bo oczywiście przy sumowaniu wychodzi ponad progu UE a bez sumowania poniżej.

8

Odp: łączenie robót budowlanych

Prace remontowe stanowią jedno zamówienie pomimo tego, że są wykonywane na kilku obiektach. Nie jest to przeszkodą aby zamówienie zostało udzielone w odrębnych postępowaniach, przy czym wartością każdego postępowania powinna być łączna wartość wszystkich robót termomodernizacyjnych.
Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Przy szacowaniu wartości zamówienia kluczowe znaczenie ma ustalenie, co stanowi przedmiot zamówienia. W tym przypadku należy ustalić czy jednym zamówieniem jest całość opisanych prac czy też jest to kilka odrębnych zamówień. 
Ustalenie czy mamy do czynienia z jednym czy kilkoma zamówieniami możliwe jest tylko w odniesieniu do konkretnego  przypadku. Przy ocenie pomocne mogą być wypowiedzi doktryny i  orzecznictwa. Przykładowo w wyroku WSA w Warszawie z 28.4.2011 r. (V SA/WA 2555/10) stwierdzono: "dla ustalenia czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami, konieczna jest analiza okoliczności konkretnego przypadku. W tym celu należy posłużyć się takimi kryteriami jak tożsamość przedmiotowa zamówienia (dostawy, usługi, roboty budowlane tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu), tożsamość czasowa zamówienia (przewidzenie przez zamawiającego pełnego zakresu przedmiotowego zamówień sfinansowanych i udzielanych w znanej zamawiającemu perspektywie czasowej, obejmującej zasadniczo okres jednego roku budżetowego, finansowego albo objęty decyzją o udzielenie wsparcia finansowego na realizację określonego projektu) i możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę. Innymi słowy konieczne jest ustalenie czy dany rodzaj zamówienia mógł być wykonany w tym samym czasie przez tego samego wykonawcę. I tak z odrębnymi zamówieniami będziemy mieli do czynienia w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia ma inne przeznaczenie lub nie jest możliwym jego nabycie u tego samego wykonawcy. W przeciwnym wypadku, tzn. gdy udzielane zamówienia mają to samo przeznaczenie oraz dodatkowo istnieje możliwość ich uzyskania u jednego wykonawcy należy uznać, iż mamy do czynienia z jednym zamówieniem. Jeżeli zatem w tym samym czasie możliwe jest udzielenie tożsamego przedmiotowo zamówienia, które może być wykonane przez jednego wykonawcę, mamy do czynienia z jednym zamówieniem. Wartość tak określonego zamówienia należy oszacować zgodnie z postanowieniami art. 32-35".
Niewątpliwie wskazane powyżej zasady wymagają indywidualnej oceny każdego stanu faktycznego, co niesie ze sobą oczywiste ryzyko, że oceny poszczególnych osób będą odmienne.
W mojej ocenie  wykonywane na kilku obiektach stanowią jedno zamówienie. Przede wszystkim są to prace tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu. Ponadto, przepisy PZP nie zawierają normy, która nakazywałaby traktowanie jako odrębne zamówienia robót budowlanych z tego względu, że są wykonywane w odrębnych obiektach budowlany. Nie ma uzasadnionych przeszkód, aby zamawiający planując wykonanie robót  na kilku budynkach zakupił roboty od jednego wykonawcy w jednym postępowaniu. Zatem należy uznać, że powyższe prace stanowią jedno zamówienie pomimo tego, że są wykonywane na kilku obiektach.

9

Odp: łączenie robót budowlanych

Też skłaniam się do zsumowania. Ponadto, nawet gdyby jakaś kontrola zarzuciła, że powinno się to potraktować jako oddzielne zamówienia i np. ogłaszać w BZP a nie DUUE to przecież ustawa nie zabrania mi łączenia (zwłaszcza, że roboty mają podobny zakres), a jedynie dzielenia w celu uniknięcia stosowania przepisów.

10

Odp: łączenie robót budowlanych

Marcel - WSA w Warszawie przywołanym przez Ciebie wyroku z dnia 24 sierpnia 2011 r., sygn. akt V SA/Wa 2555/10 postanowił:

"Sąd zważył co następuje:
Istotą przedmiotowej sprawy jest odpowiedź na pytanie czy postępowanie prowadzone przez [...] Sp. z o.o. w [...] w trybie przetargu nieograniczonego na:
- budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie kompleksu usługowo-mieszkaniowego [...],
- budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie kompleksu usługowo-mieszkaniowego [...],
- budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie strefy aktywności gospodarczej w rejonie ulicy [...], Niepodległości oraz na budowę kanalizacji deszczowej na osiedlu [...],
- budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie kompleksu usług motoryzacyjnych [...], kolektora sanitarnego wzdłuż drogi nr [...], kolektora sanitarnego w ulicy [...], kanalizacji ulicy [...].
- modernizację Zakładu Uzdatniania Wody nr [...], dotyczyło jednego zamówienia publicznego czy też pięciu zamówień.
Zdaniem Skarżącego projekt "[...]" obejmował pięć w/w. ale wyodrębnionych zadań. Każdego z nich dotyczyło osobne zamówienie albowiem inna była w przypadku każdego z nich lokalizacja, dokumentacja techniczna oraz pozwolenie na budowę.
Z kolei organ twierdził że w okolicznościach sprawy niniejszej skarżący dopuścił się naruszenia art. 32 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych gdyż nie uwzględnił faktu że w/w zadania stanowią część jednego zamówienia, a co za tym idzie że wartością owego zamówienia jest łączna wartość tychże zadań.
Powyższy przepis stanowi że jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udzielania zamówienia w częściach z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.
Dokonując jego wykładni nie sposób pominąć przedmiotu projektu oraz przepisów prawa wspólnotowego w tym w szczególności dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady a mianowicie:
- dyrektywy 2004/17/WE z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych,
- dyrektywy 2004/18/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi,
Pierwsza z nich w art. 1 ust. 2 b definiuje pojęcie "zamówienia na roboty budowlane" wskazując iż oznaczają one zamówienia których przedmiotem jest wykonanie lub zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z jednym z rodzajów działalności w rozumieniu załącznika XII, lub dzieło lub realizacja za pomocą dowolnych metod dzieła spełniającego wymagania określone przez podmiot zamawiający, przy czym "dzieło" oznacza wynik robót budowlanych lub inżynieryjnych traktowanych jako całość która może samodzielnie spełniać określoną funkcję ekonomiczną lub techniczną.
Z kolei art. 17 ust 2 tejże dyrektywy wskazuje że podmioty zamawiające nie mogą unikać stosowania dyrektywy dzieląc na części projekty budowlane lub planowane zakupy określonych ilości dostaw lub usług, lub wykorzystując specjalne metody obliczania szacunkowej wartości zamówień.
Co istotne w/w. przepis operuje pojęciami "projekty budowlane" nie zaś pojęciem "przedsięwzięcia budowlane".
Zdaniem Sądu pojęć tych nie można utożsamiać i to nie tylko na gruncie prawa polskiego. Należy poza tym zwrócić uwagę na to że zarówno przepisy krajowe jak i wspólnotowe dotyczące udzielania zamówień publicznych (w aspekcie oceny dopuszczalności podziału zamówienia publicznego na części) posługują się pojęciem projektu budowlanego.
Powyższa teza jest uprawniona także ze względu na treść art. 1 ust. 2 b drugiej z wymienionych wyżej dyrektyw tj. dyrektywy 2004/18/WE. Stanowi on że "zamówienia publiczne na roboty budowlane" oznaczają zamówienia publiczne których przedmiotem jest albo wykonanie albo zarówno zaprojektowanie jak i wykonanie robót budowlanych związanych z jedną z działalności określonych w załączniku nr I, lub obiektu budowlanego albo realizacja za pomocą dowolnych środków obiektu budowlanego odpowiadającego wymogom określonym przez Instytucje zamawiającą, przy czym "obiekt budowlany" oznacza wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną.
Obiektami budowlanymi w rozumieniu w/w. przepisu były inwestycje objęte pięcioma zamówieniami publicznymi. Było ich w sumie pięć a każdy z nich może spełniać samodzielne funkcje techniczne i gospodarcze. Możliwe jest bowiem korzystanie z każdego z nich w sposób niezależny od pozostałych. Co istotne także ich realizacja wiązała się z inną lokalizacją a także z koniecznością przygotowania odrębnej dokumentacji technicznej w tym pozwoleń na budowę.
To że każdy z tych obiektów zamówiony został przez ten sam podmiot (skarżącego) i na terenie tego samego miasta ([...]) nie może przesądzać o tym iż obiekty te powinny zostać objęte tym samym zamówieniem.
Zdaniem Sądu także nazwa projektu ("Rozbudowa infrastruktury technicznej celem zwiększenia atrakcyjności [...] po zakończeniu eksploatacji rud miedzi") nie może być decydująca. Rozstrzygające znaczenie ma bowiem to co jest w istocie jego przedmiotem. Tym przedmiotem jest pięć niezależnych i położonych w innym miejscu obiektów z których każdy mógł zostać objęty odrębnym zamówieniem.
Wobec powyższego skargę uznać należy za trafną, zaś argumenty przedstawione w jej uzasadnieniu za zasadne".
Radzę zatem zapoznać się z pełną treścią przywołanego orzeczenia WSA w Warszawie.

11

Odp: łączenie robót budowlanych

Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrując skargę kasacyjną Prezesa UZP na przywołany w poprzednim poście wyrok WSA w  Warszawie z dnia 24 sierpnia 2011 r., sygn. akt V SA/Wa 2555/10, w wyroku z dnia 23 stycznia 2013 r., sygn. akt II GSK 1956/11 odrzucił skargę kasacyjną Prezesa UZP i postanowił:
"Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, co następuje:

Skarga kasacyjna nie jest zasadna i podlega oddaleniu.

W szczególności należy podkreślić, że zgodnie z treścią art.174 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012, poz. 270 ze zmianami, powoływanej dalej jako p.p.s.a.) skargę kasacyjną można oprzeć na następujących podstawach: 1) naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie; 2) naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Naczelny Sąd Administracyjny jest związany podstawami skargi kasacyjnej, bowiem stosownie do treści art.183 § 1 ustawy- p.p.s.a. rozpoznając sprawę w granicach skargi kasacyjnej, bierze z urzędu pod uwagę jedynie nieważność postępowania.

Wobec takich regulacji poza sporem winna pozostawać okoliczność, iż wywołane skargą kasacyjną postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym nie polega na ponownym rozpoznaniu sprawy w jej całokształcie, a uzasadnione jest odniesienie się do poszczególnych zarzutów przedstawionych w skardze kasacyjnej w ramach wskazanych podstaw kasacyjnych.

Skarga kasacyjna w niniejszej sprawie została oparta na obu podstawach kasacyjnych określonych w art.174 pkt.1 i pkt.2 p.p.s.a.

W związku z takim sformułowaniem podstaw kasacyjnych rozpatrzenia w pierwszej kolejności wymagają zawarte w skardze kasacyjnej zarzuty dotyczące naruszenia przepisów postępowania, ponieważ zarzuty dotyczące naruszenia prawa materialnego mogą być oceniane przez Naczelny Sąd Administracyjny wówczas, gdy stan faktyczny sprawy stanowiący podstawę wydanego wyroku został ustalony bez naruszenia przepisów postępowania.

Przechodząc do oceny zarzutów zgłoszonych w ramach podstawy kasacyjnej określonej w art.174 pkt.2 p.p.s.a. należy stwierdzić, iż w ramach tej podstawy kasacyjnej wnoszący skargę kasacyjną zarzucił Sądowi I instancji naruszenie art.145 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a. oraz art.141 § 4 p.p.s.a. Formułując zarzut oparty na przepisie art.145 § 1 pkt 1 lit.a p.p.s.a. kasator wskazał, że do naruszenia tej normy prawnej doszło na skutek bezpodstawnego uznania, iż uchylona skarżonym wyrokiem decyzja wydana została z naruszeniem prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy. Przypomnieć więc należy, że przepis art.145 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a stanowi, że sąd uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie uchyla je w całości lub w części, jeżeli stwierdzi naruszenie prawa materialnego, które miało istotny wpływ na wynik sprawy. Powołany wyżej przepis stanowi podstawę do uwzględnienia skargi kasacyjnej w wypadku stwierdzenia przez NSA naruszenia w postępowaniu pierwszoinstancyjnym przepisów prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy. Oznacza to, że powołanie tego przepisu prawa winno nastąpić w ramach podstawy kasacyjnej określonej w art.174 pkt 1 p.p.s.a., a nie jak to uczynił wnoszący skargę kasacyjną, przy zarzucie dotyczącym naruszenia przepisów postępowania. Ponadto przypomnieć także należy, że przepis art.145 p.p.s.a. ma charakter ogólny (blankietowy) i samodzielnie nie może stanowić skutecznej podstawy kasacyjnej. Taki charakter tego przepisu wymaga, by strona opierająca na nim skargę kasacyjną powiązała go z odpowiednim przepisem prawa materialnego, którego naruszenie zarzuca Sądowi I instancji. Natomiast powołanie jako podstawy skargi kasacyjnej art.145 § 1 pkt 1 lit.a p.p.s.a. bez powiązania tego przepisu z normą prawa materialnego sprawia, że tak postawiony zarzut nie może stanowić o skuteczności skargi kasacyjnej i wymyka się spod kontroli NSA, który jak już wyżej wskazano działając w granicach skargi kasacyjnej nie może domniemywać intencji jej autora co do podstaw skargi kasacyjnej (vide wyrok NSA z 16.03. 2009 roku I OSK 1261/08 niepublikowany, wyrok NSA z 8.06.2010 roku I OSK 1068/09 niepublikowany, wyrok NSA z 8.08.2008 roku II GSK 271/08 niepublikowany).

Za bezzasadny należy także uznać zarzut skargi kasacyjnej wskazujący na naruszenie przez Sąd I Instancji przepisu art.141 § 4 p.p.s.a. W tym miejscu należy podkreślić, że przepis art.141 § 4 p.p.s.a. wymienia enumeratywnie elementy, które powinny znaleźć się w uzasadnieniu wyroku. W orzecznictwie NSA przyjmuje się, że zarzut naruszenia art.141 § 4 p.p.s.a. jako samodzielna podstawa kasacyjna może być skutecznie postawiony w dwóch przypadkach; gdy uzasadnienie wyroku nie zawiera wszystkich elementów wymienionych w tym przepisie prawa i gdy w ramach przedstawionego stanu sprawy Sąd I instancji nie wskaże jaki i dlaczego stan faktyczny przyjął za podstawę orzekania. Jednocześnie podkreśla się, że naruszenie to musi być na tyle istotne, aby mogło mieć wpływ na wynik sprawy, a także wskazuje się, że poprzez zarzut naruszenia art.141 § 4 p.p.s.a. nie można skutecznie zwalczać prawidłowo przyjętego przez sąd administracyjny stanu faktycznego czy też stanowiska tegoż sądu co do wykładni bądź zastosowania prawa materialnego (vide uchwała NSA z 20.08.2009 roku II FSK 568/08 ONSA i WSA 3/2010 poz.39, wyrok NSA z 19.10.2010 roku II FSK 1045/09 niepublikowany).

W ocenie NSA uzasadnienie Sądu I instancji spełnia wymogi określone w art.141 § 4 p.p.s.a., w tym także w zakresie określenia podstawy prawnej rozstrzygnięcia.

Przechodząc do oceny zasadności zarzutu skargi kasacyjnej opartego na podstawie kasacyjnej opisanej w art.174 pkt 1 p.p.s.a. podkreślić należy, że strona wnosząca skargę kasacyjną, zarzuca Sądowi I instancji naruszenie art.32 ust.4 ustawy z 29 stycznia 2004 roku-Prawo zamówień publicznych poprzez błędne zastosowanie tegoż przepisu prawa, polegające na uznaniu, że wartością zamówienia publicznego na rozbudowę infrastruktury technicznej celem zwiększenia atrakcyjności L. po zakończeniu eksploatacji rud miedzi nie jest łączna wartość poszczególnych jego części. Niewątpliwie ustawa Prawo zamówień publicznych zakazuje dzielenia zamówień na części w celu uniknięcia stosowania przepisów tej ustawy. Na gruncie przepisów w/w ustawy oczywistym więc jest, że zamawiający, który świadomie dzieli zamówienie na części z zamiarem uniknięcia stosowania przepisów tej ustawy, narusza ustawowy zakaz. W rozpoznawanej sprawie trafnie Sąd I instancji wskazał, iż istota sporu sprowadzała się do ustalenia, czy zasadnie zamawiający przyjął, że projekt "[...]" obejmował pięć odrębnych zamówień, czy też dotyczył jednego zamówienia, a co za tym idzie, czy wartość zamówienia winna stanowić łączna wartość pięciu zadań opisanych w zaskarżonej decyzji. Powołany wyżej przepis art.32 ust.4 ustawy-Prawo zamówień publicznych nie wskazuje jakie przesłanki mają decydować o uznaniu, że doszło do naruszenia ustawowego zakazu dzielenia zamówień publicznych na części. Podkreśla się, że przy ocenie, czy dokonano zakazanego podziału zamówienia na części należy brać pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy. Trafnie wskazał Sąd I instancji, iż zagadnienie to winno być oceniane na tle konkretnego stanu faktycznego i przy uwzględnieniu przepisów prawa unijnego, w tym przedstawionych w uzasadnieniu wyroku dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady. Podkreślić także należy, że w orzecznictwie ETS prezentowane jest stanowisko, które jest zbieżne z tym jakie przedstawił Sąd I instancji, wskazujące na to, że sam fakt istnienia jednego zamawiającego oraz możliwość wykonania robót budowlanych przez jednego wykonawcę nie może przesądzać o istnieniu jednego zamówienia (vide wyrok ETS z 5.10.2000 roku C-16/98 Lex nr 83004).

W związku z powyższym uznać należy, że zasadnie Sąd I instancji przyjął, że dla oceny wskazanych wyżej okoliczności konieczne jest ustalenie czy każdy z obiektów budowlanych objęty jednym z pięciu zamówień może spełniać samodzielnie funkcje techniczne i gospodarcze. Z akt sprawy wynika, że okoliczności te nie były brane pod uwagę przez organ przy wydawaniu zaskarżonej decyzji, a tym samym Sąd I instancji trafnie uznał, że przy wydawaniu tej decyzji doszło do naruszenia art.32 ust.4 ustawy-Prawo zamówień publicznych".

12 (edytowany przez nina 2014-04-25 19:08:28)

Odp: łączenie robót budowlanych

Ja remonty sumuję typu malowania czy wymiana stolarki okiennej. Co innego z budowami, przebudowami czy rozbudowami to osobno.

13

Odp: łączenie robót budowlanych

A zatem jak wynika z powyższych orzeczeń WSA I NSA, czy doszło do podzielenia zamówienia publicznego w celu ominięcia przepisów Pzp, "....konieczne jest ustalenie czy każdy z obiektów budowlanych objęty jednym z pięciu zamówień może spełniać samodzielnie funkcje techniczne i gospodarcze....".

14

Odp: łączenie robót budowlanych

W świetle powyższych orzeczeń NSA i WSA, jeżeli przedmiotem robót budowlanych polegających np. na wymianie instalacji c.o. w budynkach 5 szkół zlokalizowanych pod różnymi adresami w danej gminie, to mamy do czynienia z 5 obiektami budowlanymi, które mogą spełniać samodzielnie funkcje techniczną i gospodarczą. Pragnę jednocześnie zwrócić uwagę na spójnik "i" - obie te funkcje muszą być spełnione łącznie (techniczna i gospodarcza).

15

Odp: łączenie robót budowlanych

I jeszcze orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych"
" Główna Komisja Orzekająca postanowiła uniewinnić obwinionego od zarzutu naruszenia polegającego na dokonaniu podziału zamówienia publicznego z naruszeniem zakazu określonego w art. 3 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych. Ustawa wprowadziła zasadę prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne po wcześniejszym ustaleniu jego wartości szacunkowej zgodnie z wymogami art. 2 pkt 9 ustawy, to jest z należytą starannością. Zabronione ustawowo jest obniżanie wartości szacunkowej zamówienia lub  podział zamówień skutkujący obniżeniem wartości szacunkowej i w ten sposób obejście ustawy lub uniknięcie procedur zamówień publicznych bardziej sformalizowanych przy wysokich wartościach zamówienia. Zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych ustalenie wartości szacunkowej z należytą starannością przy zamawianiu robót budowlanych polegać powinno na sporządzeniu kosztorysu inwestorskiego. Skoro więc wartość szacunkowa dla robót budowlanych, jak też zakres ustala się na podstawie kosztorysu inwestorskiego, a ten dokument sporządza się do odrębnych obiektów budowlanych, to tym samym zamówienia publiczne mają swoją odrębność i brak jest podstaw do ich łącznego zlecania we wspólnej procedurze przetargowej (orzeczenie GKO z dnia 11 kwietnia 2002 r. CCXV DF/GKO/Odw.-199/290/2001)".

16

Odp: łączenie robót budowlanych

Owszem wiem że jest to możliwe tzn., podział, lecz drogi Karolu osobiście nie ryzykuję i nie dzielę zamówień remontowych, na jakim bym nie był szkoleniu jak również uczestniczył we wszelakich konferencjach, sprawy remontowe należy łączyć, zdaję sobie sprawę że gdybym podzielił z kontrolą miał bym niezłą przeprawę udowadniając że postąpiłem prawidłowo tak więc są dwa sposoby:
1.dzielimy
2. łączymy
Obstaję przy opcji nr.2
Pozdrawiam.

17

Odp: łączenie robót budowlanych

Marcel napisał/a:

Owszem wiem że jest to możliwe tzn., podział, lecz drogi Karolu osobiście nie ryzykuję i nie dzielę zamówień remontowych, na jakim bym nie był szkoleniu jak również uczestniczył we wszelakich konferencjach, sprawy remontowe należy łączyć, zdaję sobie sprawę że gdybym podzielił z kontrolą miał bym niezłą przeprawę udowadniając że postąpiłem prawidłowo tak więc są dwa sposoby:
1.dzielimy
2. łączymy
Obstaję przy opcji nr.2
Pozdrawiam.

A na naciąganie z kontrolami to trzeba mieć czas i pieniądze. A po drugie jak połączę to mam tańsze oferty. Nie mówię że nie można dzielić sama czasem to robię ale zawsze podchodzę do tematu indywidualnie.

18

Odp: łączenie robót budowlanych

Nina, remonty razem,budowa od podstaw, przebudowa osobno, ale i tak dla mnie to wszystko chore.

19

Odp: łączenie robót budowlanych

yhy

20

Odp: łączenie robót budowlanych

A ja jestem za realizowaniem zamówień publicznych na roboty budowalne zgodnie z przepisami, dorobkiem doktryny oraz orzecznictwa KIO i sądów powszechnych a nie pod ewentualnych kontrolujących. Tym paniom i tym paniom  z kontroli(nieważne jak wysoko ustawionej) trzeba od czasu do czasu, że kontrola między innymi polega na porównywaniu stanu zastanego z obowiązującymi przepisami prawa a nie swobodną jego interpretacją przez kontrolującego. Jest niedobrze gdy zamawiający przeprowadza postępowanie pod ewentualnego kontrolującego. Uczestnicy tego forum to  dobrzy fachowcy w dziedzinie zamówień publicznych. Nie oddawajmy się pod panowanie kontrolujących. Te paniom i tym panom z kontroli, trzeba od czasu do czasu pokazać gdzie jest ich miejsce. Jeżeli tego nie będziemy robić, to dojdzie do takiej sytuacji, że będą się jeszcze bardziej czuli pewnie, że mają rację i są nie omylni.

21

Odp: łączenie robót budowlanych

Karol masz rację tylko czasem siły brak.

22

Odp: łączenie robót budowlanych

Nina - ale trzeba się szanować i mieć poczucie bardzo rzetelnego, sumiennego i co najważniejsze, zgodnego z prawem prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ja kiedyś prowadząc szkolenie we Wrocławiu, nie będąc poinformowany, że są na tym szkoleniu pracownicy NIK-u, powiedziałem co sądzę o niektórych niedouczonych (jeśli chodzi o zamówienia publiczne) inspektorach NIK-u. Nawet się nie obrazili, a jeden z nich w rozmowie ze mną w przerwie, stwierdził, że wielu inspektorów ma tylko mgliste pojęcie o systemie zamówień publicznych, bo są po prostu niedouczeni a zamówienia publiczne traktują, jako ostatnią jak nazwał "kolejność odśnieżania".

23

Odp: łączenie robót budowlanych

Przeczytawszy wszystko powyżej nadal nie widzę podstaw do szacowania wartości robót budowlanych polegających na remoncie wyłącznie w odniesieniu do jednego obiektu budowlanego. 
Art. 1 ust. 2 b dyrektywy 2004/18/WE mówi, że ?zamówienia na roboty budowlane? oznaczają  zamówienia, których przedmiotem jest
1.    wykonanie albo zarówno zaprojektowanie jak i wykonanie robót budowlanych związanych z jedną z działalności określonych w załączniku nr I, lub
2.    wykonanie albo zarówno zaprojektowanie jak i wykonanie obiektu budowlanego, albo
3.    realizacja, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego odpowiadającego wymogom określonym przez Instytucje zamawiającą.
Z kolei "Obiekt budowlany" oznacza wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną.
Wskazane wyroki WSA i NSA dotyczą czterech budów obiektów budowlanych, czyli tego co jest w pkt. 2 i 3  - tu jest mowa o obiekcie budowlanym, czyli wyniku robót spełniającym samodzielną funkcję gospodarczą lub techniczną (oraz jednej modernizacji, która jest czymś innym niż budowa).  W przypadku remontu nie wykonuje się, ani nie realizuje obiektu budowlanego, NIE MA WIĘC "WYNIKU SPEŁNIAJĄCEGO SAMOISTNIE FUNKCJĘ GOSPODARCZĄ LUB TECHNICZNĄ".
Na marginesie , co do orzeczenia GKO to jest to dla mnie wypadek przy pracy. Przepis mówi o tym, że szacowania dokonuje się ?na podstawie? kosztorysu inwestorskiego, a nie że wartością szacowaną zamówienia jest wartość wskazana w kosztorysie. Jest to istotna różnica, bo jak ma się dwa lub trzy kosztorysy to nie znaczy, że nie można ich zsumować, nadal będzie to ?na podstawie?. Dziś już wiemy że ?obiekt budowlany? rozumie się szeroko i może się on składać z kilku ?niezależnych? elementów, które jednak łącznie pełnią jakąś funkcję techniczną lub gospodarczą, może więc być kilka kosztorysów.

24

Odp: łączenie robót budowlanych

Nawet UZP w którymś z informatorów pisze o przypadku chyba najbardziej wątpliwym jakim są drogi, że nie należy łączyć RB realizowanych na różnych drogach (sieć dróg składa się z odcinków stanowiących oddzielne obiekty budowlane).

25

Odp: łączenie robót budowlanych

A może kojarzysz w którym informatorze, albo chociaż rok?