1

(6 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Dzięki, sam pobiorę.

2

(6 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Złożył , czy tylko jest aktualny...

3

(6 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

"Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych  na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,  o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp :
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
W przypadku Wykonawców występujących wspólnie dokument, o którym mowa wyżej, musi złożyć każdy z Wykonawców.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz wskazane przez Wykonawcę dokumenty lub oświadczenia. "

Witam,

Wykonawca dołączył do oferty odpis z KRS z sierpnia 2019 r.

Czy mam mimo wszystko wezwać do złożenia dokumentu? Czy zapytać tylko o aktualność? Czy samemu pobrać z netu bez pytania?
Co zrobić żeby było wszystko jak być powinno?

pozdrawiam

5

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Dziękuję.

6

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Witam.

Czy Wykonawcę, którego ofertę odrzuciliśmy 31.10.2019 r., mam dzisiaj również wezwać do przedłużenia terminu związania ofertą ? (pierwotny termin upływa 08.11.2019 r. a jeszcze nie wybraliśmy oferty najkorzystniejszej).
W przepisie art 85 ust. 2 nie widzę nic o nie zwracaniu się do odrzuconych i wykluczonych?

pozdrawiam

Dzięki

Nikt nie pomoże ?:(

W skrócie :
Oferta wygląda jakby złożył ją jeden Wykonawca. W ofercie nie było żadnego znaku że może być złożona przez konsorcjum. W ofercie nie było pełnomocnictwa dla lidera itp, nie było umowy konsorcjum, czegoś co by sugerowało, że oferta jest złożona przez konsorcjum. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków  złożone  i imieniu i na rzecz tylko wykonawcy który złożył ofertę.

Dopiero po wezwaniu na podst. art. 26 ust. 2 o złożenie wykazu usług, wykazu osób Wykonawca złożył pełnomocnictwo dot lidera konsorcjum ,kopię umowy konsorcjum, wykaz usług z usługą wykonaną przez członka konsorcjum.

Czyli o tym, że to oferta konsorcjum dowiedzieliśmy się przy składaniu dokumentów z 25.1.

Jak postąpić?

Witam,

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej.
Procedura odwrócona.
Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą "Wykonawca A sp. z o.o."  został wezwany na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy pzp do złożenia wykazu usług plus referencje i wykazu osób.

"Wykonawca  A sp. z o.o." złożył dokumenty z tym, że :

1. W wykazie osób przy jako podstawa dysponowania Wykonawca przy projektantach ma zaznaczone dysponowanie samodzielne na podstawie "umowy współpracy".
2. W wykazie usług jest wskazana usługa i referencja wystawiona na "Wykonawcę A s.c."
3. W złożonych dokumentach jest jeszcze umowa konsorcjum zawarta w  październiku 2019 r. (dokładna data podpisania oferty) miedzy "Wykonawcą A sp. z o.o."  a "Wykonawcą A s.c."  dot. naszego  zadania, oraz pełnomocnictwo  dla "Wykonawcy A sp. z o.o." do reprezentowania w naszym postępowaniu.


W złożonej pierwotnie ofercie nie ma mowy, że oferta została złożona przez konsorcjum. Oferta została złożona przez "Wykonawcę A sp. z o.o."  i taka informację przekazano w informacji z otwarcia ofert.
Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału  i braku  podstaw wykluczenia , które było załączone do oferty zostało złożone tylko w imieniu "Wykonawcy A sp. z o.o." .
Oświadczenie o grupie kapitałowej również mam tylko od "Wykonawcy A sp. z o.o."

Co zrobić z tym fantem? Wygląda na to, że konsorcjant urodził się przy składaniu dokumentów ( umowa konsorcjum, pełnomocnictwo ma datę sporządzenia oferty)

Proszę o pilną pomoc. Z góry dziękuję.

10

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

1 dzień minął smile Dzięki, wezwałem smile

11

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Nikt się nie spotkał z pełnomocnikiem w CEIDG ?

12

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Dziękuję.

13

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Dzięki

14

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Witam,
przetarg nieograniczony poniżej progów.

Wykonawca w formularzu ofertowym w rubryce wartość netto wpisał  1500 zł, w rubryce stawka vat 8,00 zł, w rubryce wartość brutto 1620 zł.

Z wartości netto i brutto wynika, iwykonawca zastosował stawkę 8 % Vat. Pewnie wypełniając formularz  komputerowo (Excel) w rubryce stawka vat za znaczył wartosci księgowe i z 8  zrobiło mu 8,00 zł.

Jak to poprawić? Jako inną omyłkę czy pisarską?

pozdrawiam

15

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Witam,
przetarg nieograniczony poniżej progów.

Ofertę Wykonawcy XYZ Jan Kowalski podpisała Pani Anna Nowak. W ofercie brakuje pełnomocnictwa. Wykonawca załączył do oferty jedynie wypis  z CEiIDG , którym jest ta osoba (Pani Anna Nowak) wpisana jako pełnomocnik. Rubryka "Zakres pełnomocnictwa" nie jest nieuzupełniona, uzupełniona jest wyłącznie rubryka  "czynności objęte pełnomocnictwem w zakresie CEIDG - zmian wpisu".

Czy należy wezwać do złożenia pełnomocnictwa ?

pozdrawiam, i z góry dziekuję za pomoc.

16

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Witam,

Czy do zakupu ambulansu należy stosować rozporządzenie z 10 maja 2011 w sprawie innych niż cena  obowiązkowych kryteriów  oceny ofert... ?

pozdrawiam

17

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Dzięki.

Witam,
przetarg nieograniczony poniżej progów.
Wykonawca w ofercie nie podał swojego adresu email. Reszta wykonawców podała.
Czy mogę napisać do tego wykonawcy na znany nam jego adres email z poprzednich postępowań, żeby potwierdził, że mogę wysłać do niego informację z aktualnego postępowania?
Jak postępujecie gdy wykonawca nie wskazuje w ofercie swojego  adresu email? Czy wysyłacie  do niego pisma pocztą i czekacie 10 dni na podpisanie umowy?
pozdrawiam

Dzięki smile

Witam,

Jak to wygląda jeśli chodzi o zwrot dokumentu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej  po należytym wykonaniu przedmiotu umowy , z tym, że dokument gwarancji obejmuje zarówno zabezpieczenie z tytułu niewykonania i nienależytego wykonania umowy jak i 30% kwoty z tytułu rękojmi.
Nie możemy przecież teraz odesłać dokumentu gwarancji, który obejmuje też okres rękojmi. Czy coś w ogóle robić, pisać czy nie trzeba? Jak postępujecie?
pozdrawiam

Dzięki

Dzień dobry,

Mamy z wykonawcą podpisaną umowę na 550 tys brutto na wykonanie przebudowy budynku. Jednym z kryteriów oceny  była gwarancja. Wykonawca zaoferował 5 lat gwarancji.
Czy gdybyśmy aneksowali umowę dot. zwiększenia zakresu na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp (wykonanie dodatkowych elementów w budynku) na ok 60 tys  brutto to czy na ten dodatkowy zakres można ustalić inny okres gwarancji tj 2 lata ? Czy jednak trzeba trzymać się tego zaoferowanego w ofercie i w pierwotnej umowie tj 5 lat ?
pozdrawiam

Dziękuję, niestety nie mam pełnej wiedzy na czym te braki polegają.
Jesteśmy Szpitalem pod opieka konserwatora.

Tylko obawiam się , że nie ma czasu na przetarg nieograniczony. Z tego co wiem, prawidłowe zakończenie zamówienia podstawowego  zależy też od wykonania tych dodatkowych elementów.

Witam,

Przetarg nieograniczony poniżej progów ue. Robota budowlana.
Przedmiot zamówienia to przebudowa jednego z budynków (oddział Szpitalny).

W trakcie realizacji okazało się, że dokumentacja nie zawiera kilku elementów koniecznych obecnie do odbioru budynku przez m.in. strażaków.

Planowaliśmy zwiększyć zakres o te elementy i wartość umowy z dotychczasowym wykonawcą na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 u. pzp

Wykonawca zaproponował jednak cenę dla nas nie do przejscia i przekraczajacą  znacznie próg o którym mowa w art. 144 ust. 1 pkt 6 czyli 15 %.

Projektant doprojektował konieczne elementy i według kosztorysu wychodzi  ok 74 tys zł netto.
Czy wobec tego możemy przeprowadzić zapytanie ofertowe i ewentualnie zawrzeć umowę na wykonanie tych elementów  na podstawie art. 4 pkt 8 u. pzp (poniżej 30 tys euro)?? Czy można traktować to jako nowe zamówienie?

pozdrawiam