Dziękuję

Witam.

Czy można ogłosić jedno postępowanie na  wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia (szpital) np meble, sprzęt medyczny?

Jak to w praktyce wygląda? Czy to ma sens? Robota budowlana i dostawa....

pozdrawiam

3

(5 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Dziękuję.

ok, dziekuję

Witam,
Wykonawca  w formularzu cenowym był zobowiązany podać nazwę producenta oferowanego artykułu i nazwę handlową.
Wykonawca w rubryce nazwa producenta wpisał tak :

"Nazwa producenta: importer: i tu wpisał swoją nazwę"

Co zrobić z tym fantem?

pozdrawiam

Witam,
przetarg nieograniczony poniżej progów na dostawę środków czystości.

Procedura odwrócona.

Zamawiający jednocześnie wezwał wykonawcę którego oferta była najkorzystniejsza do złożenia :
1) na postawie art. 26 ust. 2 próbek
2) na podstawie art. 26 ust. 3 oświadczenia dot. grupy kapitałowej (którego nie złożył w terminie 3 dni od dnia informacji z otwarcia)

Wykonawca nie uzupełnił żadnych dokumentów.

Co teraz? Czy od razu wykluczyć go z art. 24 ust. 1 pkt 23 i wzywać kolejnego Wykonawcę?

Witam, mam taki problem,

Nasz Szpital dysponuje własną kuchnią i we własnym zakresie przygotowuje posiłki.

Teraz otrzymaliśmy od naszego właściciela (Urzędu Marszałkowskiego) polecenie zabezpieczenia w zakresie dostawy posiłków na wypadek awarii, nagłego zamknięcia kuchni, czy też innych zdarzeń losowych uniemożliwiających własną produkcję.
Takie Zabezpieczenie jest również niezbędne dla spełnienia standardów jakościowych narzuconych przez właściciela.

I teraz moje pytanie jak to załatwić zgodnie z przepisami? Wstępnie badaliśmy rynek i firmy chciałyby zawrzeć pisemne porozumienie na okoliczność zapewnienia wyżywienia dla pacjentów na wypadek stanu wyjątkowego,  ataku terrorystycznego, zagrożenia bezpieczeństwa Państwa, klęski żywiołowej, epidemii, awarii kuchni.

Wyceniają ok. 30 zł netto za całodobowe wyżywienie pacjenta plus ryczałt za dojazd.

Odpukać do tej pory nigdy nie zdarzyła się u nas awaria.

8

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Marcel czyli mogę się nie zwracać o przełuzenie tzo?
A co z pkt 2? Jak postąpić?

9

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Witam,
przetarg nieograniczony powyżej progów ue.
Termin związania ofertą mija 29 lipca, Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą 22 lipca. Były 2 oferty.

1. Czy o przedłużenie terminu związania ofertą zwrócić się do wybranego wykonawcy czy do wszystkich (tj 2)?
2. To był drugi wybór, pierwszy został unieważniony przez Zamawiającego bo zauważył swój błąd, w związku z czym oferta nowo wybranego wykonawcy nie ma wadium bo zostało już zwrócone - co z tym fantem zrobić? Wezwać przy przedłużeniu TZO żeby wpłacił wadium czy już jednak nie?


Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.

Jeszcze coś,
Ponownego wyboru dokonujemy dzisiaj w terminie związania ofertą, jednak tzo jest do 29.07.2019 r. a wiec umowa będzie zawarta po upływie TZO.
Czy powinienem wezwać wszystkich wykonawców którzy złożyli oferty w tej części  do przedłużenia tzo?

Dzięki.

Na jakiej podstawie?  Art. 46 ust. 3 mówi o
"Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego."

A u nas formalnie odwołania nie było.

Pismo nie poszło do KIO, tylko do nas, a wiec nie odwołanie.

Co zrobić, gdy unieważniliśmy wybór wykonawcy, chcemy wybrać innego ale jemu już oddaliśmy wadium...czy i kiedy wezwać go do złożenia wadium?

Witam,
Otrzymaliśmy odwołanie i teraz mam pytania:

1. Odwołanie dotyczy odrzucenia oferty wykonawcy w jednym pakiecie (części), rozumiem, że w innych częściach możemy zawrzeć umowy?
2. Pisma ma w tytule "odwołanie"  i chyba wszystko ci winno posiadać w treści, jednak na końcu jest  zapis iż proszą o ustosunkowanie się do pisma w terminie  do dnia godz.  i w przypadku negatywnej odpowiedzi będą zmuszeni skorzystać z przysługujących  im środków ochrony prawnej tzn nie wiem jak to do końca traktować czy żłozyli to odwołanie czy jeszcze nie.

pilne, pozdrawiam

15

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Dziękuję.

16

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Witam,

Umowa na dostawę środków czystości zawarta w trybie przetargu nieograniczonego.
W formularzu cenowym (załączniku do umowy) jest z 20 pozycji. Łączna wartość umowy to 90 000 zł brutto.

Czy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp mogę zawrzeć aneks na zwiększenie ilości jednej pozycji np środka do mycia podłóg?

Czy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 6 łączna wartość zmian ma być mniejsza niż 10% w stosunku do wartości całej umowy czyli 90 000 zł czy wartości tej jednej pozycji z formularza np środka do mycia podłóg (8 000 zł), którą chcemy zwiększyć ?

pozdrawiam

17

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

kRS nie był obowiazkowy

18

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Witam,
przetarg nieograniczony powyżej progów.
Wykonawca w ofercie ma dokumenty podmiotowe tj krk, krs, zezwolenia, oświadczenia.

Jeśli chodzi o krk to są wszystkich osób wymienionych w KRS z marca dołączonym do oferty.
Spojrzeliśmy dzisiaj na aktualny KRS w internecie i tam są w zarządzie 2 nowe osoby, których krk nie ma w ofercie. Czy wykonawca powinien złożyć KRK tych osób? Mamy go wezwać?

pozdrawiam

19

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

dziękuję

Witam,

przetarg powyżej progów na dostawę. Wykonawca do oferty załącza JEDZ.
W części IV sekcji ??? (alfa) Wykonawca nie zaznaczył odpowiedzi (Zamawiający postawił warunek udziału w postępowaniu)

"W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji wykonawca oświadcza, że
Spełnia wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji.
Proszę podać odpowiedź
?Tak
?Nie "

Rozumiem, że powinienem teraz zwrócić się na podstawie art. 26 ust. 3  o uzupełnienie dokumentu jedz? Jak to zrobić gdy tylko fragment jedz jest źle. Ma uzupełnić cały jedz czy jak? Jak wzywacie w takiej sytuacji?
z góry dziękuję za pomoc.

Dziękuję

Witam,
1. czy dostawa i montaż urządzeń sportowych typu orbitrek czy wioślarz na terenie zewnętrznym to dostawa z montażem czy robota budowlana?
2. Czy jeśli jest to robota budowlana to potrzebna jest jakaś dokumentacja projektowa?
3. Czy jeśli to jest robota budowlana to łączymy wartość tej roboty z wcześniej wykonanymi robotami typu przebudowy i modernizacje budynków czy możemy liczyć to oddzielnie? Dostawę z montażem szacujemy na max 11 000 zł netto.

pozdrawiam i z góry dzięki

23

(12 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Dzień dobry, czy w związku z USTAWA z dnia 21 lutego 2019 r.
o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE należy coś zmienić, dodać w SIWZ, umowach dot zamówień?

Zastanawia mnie np. art. 72 ust. 5.

Do tej pory stosowałem w SIWZ i ogłoszeniu wzór udostępniony przez UZP.

smile Dzięki

W TED jest zapis :
Next update 29/04/2019


hmmm