Spółka zmieniła nazwę, podjęte zostały stosowne uchwały, przesłano do KRS wniosek o zmianę danych, ale zmianach danych w KRS jeszcze nie nastąpiła.
Spółka złożyła ofertę wg nowej nazwy.

Czy taką ofertę można przyjąć? Czy spotkaliście się z orzecznictwem w tym temacie?

winter16 napisał/a:

Loguję się na konto i mam przypisaną rolę Supervisora. Chcąc zamieścić ogłoszenie w BZP rozumiem, że muszę najpierw zarejestrować postępowanie - ale nie mogę tego zrobić, bo cyt. "nie masz uprawnień do wykonywania tej akcji". Więc wchodzę w menu administrowania kontem (jako Supervisor) i klikam w zakładkę "zarządzaj rolami do postępowań" i wyświetla się informacja "Brak postępowań". Nic nie mogę zrobić.

Czy ktoś to już przerabiał? Jak Supervisor może zamieścić ogłoszenie?
Próbowałam dodzwonić się na infolinię do UZP - bezskutecznie.


Może tu coś znajdziesz:

https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/

Czy Wykonawcy też muszą się rejestrować?

Dziękuję serdecznie za pomoc.


Aż się boję, gdzie ja zajdę z tą nową pzp, skoro na etapie rejestracji na platformie mam problemy ......

Czy ktoś z Zamawiających rejestrował się już na Platformie e-Zamówienia?

Utknęłam w tym miejscu"

"Zostanie wyświetlona strona „Rejestracja wniosku”. Należy pobrać plik xml (zawierający dane
rejestracyjne podmiotu, wprowadzone przez Supervisora w procesie rejestracji konta podmiotu)
klikając przycisk „Pobierz plik”. "

Co ma zawierać plik xml, kto go ma podpisać, czy jest jakiś wzór?

Uważają, że powinnam żądać dokumentów na potwierdzenie doświadczenia kierownika budowy a nie bazować tylko na wykazie osób, w którym oczywiście jest zawarta informacja na temat doświadczenia kierownika.

Póki co, to ja mam problem, bo do poniedziałku mam czas na odpowiedź.

Wiem, że jest taki przepis. Mam kontrole postępowania przez instytucję zarządzającą, opisałam im sytuację - że ustawa, że rozporządzenie w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający itd, ale to nie wystarczyło i żądają, żebym pokazała orzeczenia RIO lub wyjaśnienia UZP na potwierdzenie.
Żeby było ciekawiej, chodzi o dokumenty z §2 ust. 4
4. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może żądać następujących dokumentów.....

gdzie nawet nie ma tego pojęcia " w szczególności", jaki jest np w § 2 ust. 1.

Mam ogromną prośbę, czy dysponuje ktoś wyrokami KIO, w których określono, że zamawiający nie może żądać od wykonawcy innych dokumentów, niż te określone w rozporządzeniu w sprawie rodzaju dokumentów....?

Jeśli tak, to bardzo proszę o sygnatury.

Jak jest z kupcem energii cieplnej?

Przeglądałam internet i widzę, że jedni robią przetarg nieograniczony a inni korzystają z zamówienia z wolnej ręki powołują się na monopol wykonawcy.

Problem w tym, że wymagaliśmy wykazania specyficznego warunku - wykonania robót budowlanych przy przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków w ramach których to robót zostały wykonane prace konserwatorskie i restauratorskie.

Gdyby były to zwykłe roboty budowlane, to nie miałabym wątpliwości, a w tym wypadku zaświeciło mi się czerwone światełko.

Wykonawca na etapie składania ofert zaznaczył, że roboty wykona samodzielnie. Na etapie realizacji umowy chce wprowadzić podwykonawcę.

Czy to nie kłóci się z treścią oferty?

Czy aneksy podpisane na podstawie art. 144 ust. 1, pkt 3 lub 6 ujmujemy w sprawozdaniu?
Zamówienie podstawowe było udzielne w 2017 r., a aneks jest z 2018 r.

Powiedzcie, czy dobrze rozumiem tekst rozporządzenia w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający...

Postępowanie poniżej progów.
§16 ust. 2
"nie została dopuszczona możliwość składania dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem,
z tym że:
1) dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu zmienianym w § 1, składane są w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;
2) poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem."

- jeśli dopuszczę komunikację elektroniczną, to nie mogę żądać ani przyjąć dokumentów w tzw. "wersji papierowej";

- jeśli natomiast nie dopuszczę komunikacji elektronicznej, to nie mogę przyjąć dokumentów w wersji elektronicznej?

Sprawa jest jednoznaczna, ustawa nie przewiduje przywrócenia terminu.

Ale orzeczenia bywają różne...

To "tylko" wybór wykonawcy, który nie powinien być wybrany zgodnie z zapisami pzp.

100% korekty.


Lepiej ich wykluczcie i niech się odwołają. Jak wygrają przez KIO, to będziecie mieć czystą sprawę.

Nie wystarczy zeskanowanie papierowej oferty do pliku i przesłanie jej przez internet. W takiej formie podlega ona odrzuceniu ? uznała Krajowa Izba Odwoławcza


https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1393468,eliminacje-z-e-przetargow-zeskanowanie-oferty.html?fbclid=IwAR3351rl0y--znPZgfs9q50Bo7Tf_HIUsklQGsez4FkAKk5i28qoVSfrWX0

Ja tak nie będę robić, ale wyobraźnia wykonawców nie zna granic smile

ad. 1 i 3
A jeśli oferta, JEDZ, zostaną wypełnione ręcznie (ale nie podpisane) następnie zeskanowane i podpisane elektronicznie, to traktujemy to za podpisany oryginał a nie poświadczenie kopii?

Czy przy usługach społecznych można stosować przepisy odnośnie wezwanie do złożenia, uzupełnienia dokumentów, wyjaśniania treści oferty oraz art. 91 ust. 4 i 5?

?Nie można bowiem mówić o utrzymaniu stanu związania ofertą (skutecznym jego przedłużeniu), gdy wyznaczony pierwotnie termin związania ofertą upłynie, a wykonawca dopiero po jego upływie wyrazi wolę przedłużenia terminu związania go złożoną przez niego ofertą. W takim przypadku nie można mówić o przedłużeniu terminu, ale o podjęciu próby jego restytucji, odnowienia na mocy później wyrażonego oświadczenia woli. Przepis art. 85 ust. 2 p.z.p. nie uznaje takiego działania za dopuszczalne.? (Nowicki Józef Edmund M.Zam.Pub. 2016/10/44-49)."

Wydaje się, że nie ma zastosowania.

Ostatni dzień terminu związania ofertą przypada na niedzielę.
Czy ma tu zastosowanie art. 115 KC?
Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

Co do zmian umowy, znacie może jakieś dobre opracowanie w tym temacie (tzn zmiany umowy po nowelizacji)?

Zmieniło się rozporządzenie w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

m.in. w § 14
- uchylono ust. 1:
1. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców,
składane są w oryginale.

- ust. 2:
Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

otrzymuje brzmienie:

2. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składane są w oryginale w postaci
dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność
z oryginałem.

Czyli mamy oryginał w postaci dokumentu elektronicznego lub elektroniczną kopię, to czy dopuszczane są dokumenty papierowe?

25

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Dziękuję
Znalazłam też to:
"Kluczową kwestią dla rozstrzygnięcia niniejszego sporu jest ustalenie czy dokument informacji z KRK w świetle obowiązujących przepisów może nosić datę wystawienia po upływie terminu składania ofert i jednocześnie potwierdzać brak podstaw do wykluczenia. Izba na tak postawione pytanie udziela odpowiedzi twierdzącej"

rodzaj: WYROK data dokumentu: 2018-03-01
sygnatury akt.: KIO 280/18