1,126

(1 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

co zamieszcza się w sekcji III.6) Inne dokumenty w ogłoszeniu o zamówieniu?

1,127

(5 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Tylko, że to rozporządzenie przestało obowiązywać z dniem1 stycznia 2010 r. I nie wiem, czy w takiej sytuacji dowolnie ustalam warunki udziału w takim przetargu na postawie np. ogłoszenia i regulaminu...

1,128

(5 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

ruchomości a nie nieruchomości!

1,129

(5 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Jaka ustawa ma zastosowanie organizowaniu przetargu ustnego na zbycie ruchomości stanowiącej własność gminy? Proszę o pomoc!

1,130

(1 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Jak rozumieć zapsi w SIWZ: "Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomoca faksu uważa się za założone w terminie, jezeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie". Czy oznacza to, iż dane pismo wysyłam faksem i poczta tradycyjną? Proszę o radę!

1,131

(1 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Czy odpowiedz na pytanie oferenta zainteresowanego w udziau w przetargu dotyczące wyjaśnienia siwz umieszcza się tylko na stronie internetowej, czy również przesyła się owenu oferentowi?

1,132

(1 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Czy w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczanym na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w pkt. Warunki udziału w postęowaniu oraz opis... zamieszcza się wszystkie informacje ze Specyfikacji z tego pkt.?

1,133

(1 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Czy wartość zamówienia, od którego uzależniona jest publikacja w w Dzieniku..., to wartość  netto? To wartość, która była ustalana przy szacowaniu, tak?

1,134

(1 odpowiedzi, napisanych Inne)

Jakim rozporządzeniem mogę się posiłkować przy organizowaniu przetragu nieograniconego ustego a sprzedaż ruchomości będącej własnością gminy. Z góry dziękuję za pomoc!

1,135

(8 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

A czy tym samym nie naruszę art.12a ust.3 "Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub (...) zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej?

1,136

(2 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Czy wyposażenie przedszkola obejmyjące dostawę i montaż , to dostawa czy usługa? We wzorze umowie, znajduje się zapis, iż dostawca dostarczy i zamontuje przedmiot zamówienia na swój koszt.

1,137

(1 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Jeżeli w 2009 roku udzielone były zamówienia w przedziale powyżej 14 000 euro a mniej niż kwoty z art.11 ust. 8 ustawy PZP, to wypełniam tylko tabelkę II " Zamówienia, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 00 euro, a jest mniejsza od kwot (...)", tak? Pierwszy raz przesyłam sprawozdanie i chce się upwnić.

1,138

(8 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Błąd jest w tych dwóch ogłoszeniach.

1,139

(8 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Tak, podpisana jest umowa.

1,140

(8 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Po zakończeniu postępowania, przegladająć dokumenty zauważyłam, iż w ogłoszeniu zamieszczonym w BZP wbłędnie zaznaczyłam rodzaj zamówienia: są usługi, a powinny być dostawy. Czy można teraz zamieścić zmianę ?