Tak, sprzedawcy mogę składać ofertę na usługę kompleksową u innego OSD.  Na stronach OSD są dostępne informacje jakie podmioty mają podpisane umowy tzw GUD- K ( generalna umowa dystrybucyjna kompleksowa). Zazwyczaj są jest takich firm od 10 do 20, więc główny zarzut braku konkurencyjności odpada w stosunku do umowy kompleksowej.

A co rozumiemy przez dokument z banku ? Opinia bankowa wystawiona na właściciela/ spółkę matkę potwierdzająca,  iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż: 8.000.0000 zł będzie wystarczająca ?

Cześć

W postępowaniu jest wymóg - Wykonawca musi wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż: 8.000.0000 zł

Czy taki warunek będzie spełniony, jeśli przedstawimy inne podmiotowe środki dowodowe tzn. zobowiązanie spółki matki/ właściciela, iż posiada takie środki albo ma taką zdolność kredytową a nie nasz wykaz z konta bankowego albo informację z banku o posiadanej zdolności.

Właściciel udostępni nam środki finansowe, tylko w jakiej formie to najlepiej pokazać bez żadnych przelewów ?

Wykonawca przedstawia sprawę tak, kupuje energię na cały kontrakt ( płaci za nią), więc w przypadku waloryzacji w dół będzie tracił, więc odpowiedź najwyżej ani Wykonawca ani Zamawiający nie skorzystają z tych zapisów jest tutaj mało budująca, mnie interesuje stała cena na okres kontraktu a Wykonawca jak widać chce mieć spokój.
Da się to jakoś ograć w ramach art. 439 ? Muszę zamieszczać te zapisy ?

Czy zapis z art. 439 o zamieszczeniu w umowie warunków waloryzacji jest obligatoryjny dla Zamawiającego ?
Czy można to jakoś wyłączyć lub maksymalnie ograniczyć ? 
Już dostaję pytania od Wykonawców w zakresie  np: energii elektrycznej, iż kupują całą energię pod zamówienie i co tu dalej waloryzować. Dwa bardziej im chodzi o dopuszczenie zmiany ceny w przypadku zmian prawnych mających wpływ na cenę a nie waloryzowanie zakupionej energii pod kontrakt.

Dwa pytania :

1. Czy zaświadczenia KRK wystawione 2020 zachowują ważność pomimo nowych podstaw prawnych w nowym PZP ? Jak wyglądają przepisy intertemporalne ?

2. Jaki art i paragrafy należy wpisać do nowych zaświadczeń KRK od 01.01.2021 ?

Mam kolejne pytania ... :

Czy zagraniczni członkowie rady nadzorczej zostaną automatycznie sprawdzenie przez nasz KRK w swoich krajach ?

Czy jednak  nasz KRK sprawdzi ich w PL, że nie figurują w PL ?  Czy to wystarczy ?

To podsumowując do wpisania na wniosku
podmiot zbiorowy -art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 i art. 24 ust. 5 pkt 6
osoba fizyczna - art. 24 ust. 1 pkt 13 oraz art. 24 ust. 5 pkt 5

Proszę o potwierdzenie albo poprawę.

Czy o zaświadczenie z KRK dla prokurentów mogę również wystąpić ? ( mając podpisane pełnomocnictwo przez Zarząd )  Czy muszę mieć pełnomocnictwo od każdego indywidualnie ?  Jak to wygląda ?

Dołączę się do tematu w sprawie KRK  :

Jeśli w radzie nadzorczej mam osoby z Niemiec i jednocześnie w KRS nie ma ich danych PESEL to czy składając zapytanie do KRK otrzymam odpowiedź  i będzie ona ważna ?
Jeśli nie jakie dokumenty trzeba przedstawić aby spełnić wymagania/zastąpić KRK ?

10

(7 odpowiedzi, napisanych Wadium)

Czyli  załóżmy - wadium 100 tys. PLN  wniesione w gwarancji bankowej/ gwarancji ubezpieczeniowej.
Każdy z członków konsorcjum powinien wnieść po 100 tys PLN ?
Czy wystarczy 2 członków po 50 tys. PLN ?

11

(7 odpowiedzi, napisanych Wadium)

A w jakim ma ?
Reasumując wystarczy, że jeden członek konsorcjum wpłaci całe wadium ?

12

(7 odpowiedzi, napisanych Wadium)

Czy wadium musi być wpłacone wspólnie ? Czy może wpłacić jeden z konsorcjantów ? Czy wpłacającym musi być lider ?
Wadium wpłacane będzie  w pieniądzu.

13

(4 odpowiedzi, napisanych Wadium)

Ok nie wpłacają wadium i Wykonawca również nie chce podpisać umowy a jest w okresie związania ofertą- co mu grozi ?  Czy Zamawiający ma instrumenty aby " coś zrobić Wykonawcy"  ?

14

(4 odpowiedzi, napisanych Wadium)

Czy 2 Wykonawca ma obowiązek wpłacić wadium nawet jeśli jest w terminie związania ofertą ? Co mu grozi jeśli nie wpłaci ?

15

(4 odpowiedzi, napisanych Wadium)

1.Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą.
2. Zwrócił wadium pozostałym uczestnikom. TZO= 60 dni
3. Wybrany oferent uchyla się od podpisania umowy.
4. Zamawiający zatrzymuje wadium wybranemu Wykonawcy i chce podpisać umowę z drugim.
5. Jakie terminy tutaj obowiązują ? Jeszcze raz wybiera ofertę najkorzystniejszą i musi czekać ustawową liczbę dni na możliwość podpisania umowy ?
Czy 2 Wykonawca ma obowiązek wpłacić wadium nawet jeśli jest w terminie związania ofertą ? Co mu grozi jeśli nie wpłaci ?

Dziękuję
Pozdrawiam
gladiq

To nie jest zmiana cennika(taryfy), chodzi o zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązujących, które mają bezpośredni wpływ na cenę.

To po co przewidywać możliwości takiej zmiany skoro i tak Zamawiający się na nie nie godzi, moim zdaniem nosi to wręcz znamiona wprowadzenia w błąd...

Zamawiający  ma taki zapis w umowie:
?.    Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, pod następującymi warunkami i we wskazanym zakresie:
a)    zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, a w szczególności przepisów ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy (?)?

W międzyczasie nastąpiła zamiana przepisów powszechnie obowiązujących o czym poinformowaliśmy Zamawiającego ( na podstawie powyższego) , ale w odpowiedzi otrzymaliśmy iż w odpowiedziach na pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji  Zamawiający nie zgodził się na zapisy proponowane przez Wykonawców, które dotyczyły powyższego.

Jednakże w moim przekonaniu zapis w umowie pozostaje ważny i czy takie zapisy nie wykluczają się ? Kto ma rację ? Moim zdaniem niejasności są rozstrzygane na korzyść Wykonawcy. Proszę o pomoc w znalezieniu/ podaniu opinii prawnej / wyroku KIO który będzie pomocny w takim przypadku.

Proszę o pomoc w  odpowiedź na poniższe

Klient dopuszcza w umowie zmiany ceny  (automatycznie bez aneksu zgodnie z aktualnymi przepisami prawa)
Oferta ma 60 dniowy termin związania.

Dwie sytuacje do oceny :
1.    Złożenie w dniu oferty przed  planowaną zmianą prawa , a podpisanie umowy może odbyć się w okresie związania ofertą już po zmianach prawa, które wprowadzą nowe regulacje mające wpływ na  zaoferowaną cenę. Czy w takim przypadku będziemy mogli podnieść cenę dla Klienta zgodnie z zapisami z umowy ? Czy wiążący jest dla Wykonawców dzień złożenia oferty jako odnośnik do obowiązującego stanu prawnego ?


2.    Złożenie oferty przed  planowanymi zmianami w prawie a podpisanie umowy w okresie związania ofertą przed zmianami prawa które wprowadzą nowe regulacje mające wpływ na  zaoferowaną cenę - Czy w takim przypadku będziemy mogli podnieść cenę dla Klienta zgodnie z zapisami  umowy ?

Proszę o pomoc w  odpowiedź na powyższe.

20

(12 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Polisa płatna przez 4 spółki z grupy. Okres polisy  01.01.2014-31.12.2014

Faktury za polisę  miały termin płatności do 31.01.2014
Jedna spółka opłaciła swoją fakturę za cześć polisy OC dzisiaj - 14.02.2014,  natomiast na domiar złego  również na 14.02.2014  mam do złożenie ofertę ?

Czy ta data 14.02.2014 opłacenia składki przez spółkę z grupy powoduje że nie nie mam ważnego ubezpieczenia OC ?

21

(5 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia:
warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się  wykonaniem , a w przypadku świadczeń okresowych wykonywaniem, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ? w tym okresie, dla minimum 2 klientów sprzedaży energii elektrycznej  o rozmiarze co najmniej  5000MWh w skali roku każda,

Proszę informację czy sprzedaż energii elektrycznej  o rozmiarze co najmniej  5000MWh w w skali roku każda, należy rozumieć jako rok to okres rozumiany od 01.01.2013 do 31.12.2013 ?
 
Czy  referencje wystawione za okres 01.11.2012 do 31.10.2013  są ok ?

A czy w przypadku- Sami startują w przetargu, a ja użyczam swój potencjał, doświadczenie. coś ryzykuję  w takim przypadku, jeśli dane firma z moim dokumentami nienależycie wykonała kontrakt. Ponoszę tutaj solidarną odpowiedzialność z Wykonawcą ?

Czy koncesja na obrót energią elektryczną może zostać użyczona dla innego podmiotu z którym mam podpisaną umowę partnerską ?
Podmiot ten chce sam składać sam oferty w zamówieniach.

Rozumiem że KRS, KRK, ZUS,US powinien składać swoje w takiej ofercie ale co jeśli w siwz
jest wymaganie polisy OC- składa swoją ?
jeśli jest wymaganie posiadania zdolności kredytowej lub środków - składa swoje czy mogę użyczyć?


Czy w ogóle istnieje możliwość takiej delegacji uprawnień do składania ofert?

Wiem, że chaotycznie opisałem ale do tej pory sam składałem bez nikogo i nie użyczałem swego doświadczenia smile

Wpłaciliśmy wadium w postępowaniu ale nie został załączony dokument potwierdzający ten przelew do oferty. ( oferta złożona).

Czy grążą jakieś konsekwencje za to ? ( odrzucenie ofery )

Biorąc po uwagę, iż układ pomiarowy wymaga dostosowania do TPA  oraz okres wypowiedzenia - nie opłaaca mi się ogłaszać przetargu, nowe ceny bym miał od 01.10.2013 ?
Umowa zawarta w marcu 2004 r.. Seryjnie nie znajdzie mi jakiejś podpory prawnej ?