1

Temat: Brak wymogu doryt. warunków udziału treść oświadczenia

Jeśli zamawiający nie stawia e siwz warunkow udziału to jaka ma być treść oświadczenia dot. Przesłanek wykluczenia i spełnienia warunków udziału? W tym wypadku teho drugiego oświadczenia nie dołączać do siwz i nie zadać od Wykonawcy?
Co w sytuacji Kiedy zamawiający dołączył je do siwz? I jest juz po otwarciu ofert, czy ze strony kontroli może mieć z tego jakieś konsekwencje?

2

Odp: Brak wymogu doryt. warunków udziału treść oświadczenia

Jak nie stawiam żadnych warunków udziału w postępowaniu to nie żądam oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wycinam go z SIWZ. Nie jest to dokument potrzebny mi do przeprowadzenia postępowania.

3

Odp: Brak wymogu doryt. warunków udziału treść oświadczenia

Nie masz warunków nie masz oświadczenia o spełnieniu warunków.

4 (edytowany przez Marta 2018-08-06 08:36:08)

Odp: Brak wymogu doryt. warunków udziału treść oświadczenia

ok dzięki (mam troche wątpliwosci bo w ogłoszeniuu nie da sie usunąć oświadczenia o spełnianiu warunków jest łącznie z wykluczeniem)

a tak przy okazji jeszcze jedno pytanko: czy jesli w siwz na dostawe żywnosci daje zapis:" Ilości podane w załączniku do formularza ofertowego są szacunkowe i mogą ulec zmianie. Dotyczy to zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianego towaru do 15 % ogólnej wartości zamówienia. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu zmniejszenia zakresu dostawy.:, to czy muszę  w ogłoszeniu o zamówieniu zaznaczyć ze Z. przewiduje udzielenie zmówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp ( pkt II.7. ogłoszenia w BZP)?

5

Odp: Brak wymogu doryt. warunków udziału treść oświadczenia

czy jesli w siwz na dostawe żywnosci daje zapis:" Ilości podane w załączniku do formularza ofertowego są szacunkowe i mogą ulec zmianie. Dotyczy to zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianego towaru do 15 % ogólnej wartości zamówienia. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu zmniejszenia zakresu dostawy.:, to czy muszę  w ogłoszeniu o zamówieniu zaznaczyć ze Z. przewiduje udzielenie zmówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp ( pkt II.7. ogłoszenia w BZP)?

pomożecie?

6

Odp: Brak wymogu doryt. warunków udziału treść oświadczenia

Zawsze trzeba zagwarantować min. ilość a zwiększenie można, tzw. prawo opcji.

7 (edytowany przez Marta 2018-08-07 07:10:12)

Odp: Brak wymogu doryt. warunków udziału treść oświadczenia

czyli nie powinnam przewidywać w tym wypadku udzielenia zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7? a jeśli już poszło do w ogłoszeniu to musze do szacunku tą kwotę mieć doliczoną tak?

8

Odp: Brak wymogu doryt. warunków udziału treść oświadczenia

Podepnę się pod temat czy jeśli nie żądam warunków udziału w postępowaniu to również zapisy odnośnie Polegania na zasobach innych podmiotów usuwam z SWZ. Mam pierwszy raz taka sytuację że chce ogłosić przetarg ale bez warunków udziału, jedynie Oświadczenie o nie wykluczeniu i KRS /Cedig chyba że Wykonawca wskaże  dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
Więc wtedy zapisy typu:
1.    Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2.    Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór Zobowiązania stanowi załącznik do SWZ.
itd usuwam.

9

Odp: Brak wymogu doryt. warunków udziału treść oświadczenia

Ja w takim przypadku usuwam zapisy dotyczące udostępniania zasobów.

10

Odp: Brak wymogu doryt. warunków udziału treść oświadczenia

Dziękuję za odpowiedź.