1

Temat: oświadczenie o przynależności do GK

Oferta wykonawcy zawiera błąd w obliczeniu ceny. Wykonawca nie złożył również w oryginale oświadczenia o przynależności. Oferta jest najkorzystniejsza. Czy w tym przypadku mogę wzywać przed odrzuceniem do wyjaśnienia treści oferty, ale nie muszę wzywać do przedłożenia oświadczenia?

2

Odp: oświadczenie o przynależności do GK

Przy procedurze odwróconej tak.

3

Odp: oświadczenie o przynależności do GK

Mam pytanie odnośnie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według nowej ustawy (postępowanie prowadzone będzie w trybie podstawowym bez negocjacji) . Czy mam wraz z innymi dokumentami tj. oferta, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia itd. itd. oczekiwać od wykonawcy ww. oświadczenia ? W nowej ustawie kwestia ta jest uregulowana w art. 108 ust 1 pkt 5) i 6). Według starej ustawy Wykonawca miał 3 dni na złożenie tego dokumentu od dnia otwarcia ofert, Według nowych zapisów takiego obowiązku nie ma.

4

Odp: oświadczenie o przynależności do GK

W trybie jw. wykonawca składa to oświadczenie na wezwanie, o ile zamawiający żądał tego oświadczenia w dokumentach zamówienia.

5

Odp: oświadczenie o przynależności do GK

Oświadczenie składa tylko najwyżej oceniony wykonawca ?

6

Odp: oświadczenie o przynależności do GK

wzywasz tylko najwyżej ocenionego

7

Odp: oświadczenie o przynależności do GK

jeśli było przewidziane, jeśli nie to nie ma obowiązku

8

Odp: oświadczenie o przynależności do GK

Dzięki smile

9

Odp: oświadczenie o przynależności do GK

Nowa ustawa, postępowanie krajowe, nie przewiduję, jako podmiotowego środka dowodowego, oświadczenia dot. GK.
Oświadczenie z art. 125 ust 1 ustawy jest wstępnym potwierdzeniem, złożonym na etapie składania ofert, gdy wykonawca nie ma wiedzy o innych uczestnikach postępowania.
Czy w takiej sytuacji należałoby dodatkowo wymagać podmiotowego środka dowodowego: świadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy?

10 (edytowany przez memphis 2021-04-07 19:42:47)

Odp: oświadczenie o przynależności do GK

Jeśli nie wymagano w SWZ takiego środka dowodowego, to nie można żądać. Natomiast na etapie projektowania SWZ wypadałoby dodać któryś dokument do wymaganych.

11

Odp: oświadczenie o przynależności do GK

Czy zgodnie z ustawą - postepowania krajowe - jest OBOWIĄZEK żądania dokumentu (podmiotowego środka dowodowego) na potwierdzenie wstępnego oświadczenia dot. GK?

12

Odp: oświadczenie o przynależności do GK

nie ma takiego obowiązku