1 (edytowany przez jazz 2021-02-23 08:11:06)

Temat: korzystanie z potencjału podmiotu 3-go - art. 22a ust. 4

Witajcie,
Ogłosiliśmy przetarg na  kompleksową organizację i przeprowadzenie kursów. Kursy realizowane są w ramach pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego służących nabywaniu, podnoszeniu, uzupełnieniu wiedzy, umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji. Są to kursy szczegółowo regulowane przez ustawę zarówno co do programu szkolenia, egzaminy, jak i wymogów co do podmiotów które mogą realizować takie szkolenia

Postawiliśmy takie warunki do do doświadczenia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) co najmniej:
a)    usługi szkoleniowe w zakresie kursów zgodnych z przedmiotem zamówienia dla co najmniej ... osób, a wartość tych usług wynosiła nie mniej niż ..... zł.
b)    1 usługę szkoleniową umożliwiającą nabycie kwalifikacji dla co najmniej .... osób, a wartość tej usługi wynosiła nie mniej niż ....... zł (przez 1 usługę należy rozumieć jeden kontrakt/umowę).
W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę doświadczenie nie podlega sumowaniu tj. przynajmniej jeden Wykonawca musi posiadać doświadczenie w realizacji wszystkich ww. usług.

Zgłosił się jeden wykonawca (z wymaganymi wpisami do rejestrów), ale w zakresie doświadczenia korzysta z zasobu podmiotu 3-go, w pełnym zakresie oczywiście. W ofercie i w zobowiązaniu podmiotu wpisano, że zakres podwykonawstwa jaki będzie wykonywał ten podmiot to "organizacja szkoleń". Wykonawca wezwany do wyjaśnień o jakie konkretnie czynności chodzi odpowiedział tylko, że wszystkie czynności wskazane w OPZ, które nie są realizacją kursów/szkoleń. (Dodam tylko że przewidzieliśmy dodatkowy obowiązek zatrudnienia opiekuna szkoleń, który między innymi będzie odpowiadał za : organizację szkoleń, ustalenie harmonogramu, nadzór i kontakt z zamawiającym).

Czy ten W. wykazał spełnienie warunków udziału? W naszej ocenie skoro  warunki udziału odnoszą się do całego przedmiotu to podmiot powinien być podwykonawcą w całym zakresie, powinien wykonać cały przedmiot zamówienia zgodnie z 22.4 pzp. Tym samym W. nie spełnił na tą chwilę warunków. Co myślicie, co z tym zrobić?

2

Odp: korzystanie z potencjału podmiotu 3-go - art. 22a ust. 4

Na ile zrozumiałem, podmiot trzeci nie będzie świadczył usług szkoleniowych, czyli istoty zamówienia, do których jego zdolności są wymagane. W tej chwili Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3

Odp: korzystanie z potencjału podmiotu 3-go - art. 22a ust. 4

Podzielam pogląd "memphis". Niestety niektórzy uważają, że "organizacja" szkolenia, niejako obejmuje z automatu "realizację", a ta jest tylko małym elementem zamówienia. A zatem jeśli ten podmiot ma doświadczenie to jest to wystarczające.

4

Odp: korzystanie z potencjału podmiotu 3-go - art. 22a ust. 4

W pierwszego posta wynika, że podmiot trzeci wykona wszystkie czynnosci, które nie są realizacją szkoleń, więc interpretacja niektórych chybiona.
Może prościej będzie zadać wykonawcy szczegółowe pytanie, czy podmiot trzeci wykona usługę szkoleniową sensu stricto.