1

Temat: omyłka

Wykonawca w formularzu ofertowym wpisał kwotę 93.800,00 zł, słownie natomiast: dziewięćdziesiąt trzy osiemset. W SIWZ znajdował się zapis : "Cenę ryczałtową brutto należy podać w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisem liczbowym i słownym, Zamawiający informuje, iż brany będzie pod uwagę zapis słowny". Wykonawca do oferty nie składał innych dokumentów, z których wynikałaby ta kwota. Czy w związku z powyższym pominięcie słowa tysięcy przez Wykonawcę można uznać jako oczywistą omyłkę pisarską?

2 (edytowany przez Olek 2021-01-27 16:52:24)

Odp: omyłka

Moim zdaniem jak najbardziej.
Nie ma czegoś takiego jak dziewięćdziesiąt trzy osiemset i łatwo się domyślić że brakuje tam słowa. Zamawiający powinien uznać to za niezamierzoną niedokładność, gdyż nieznana jest forma wyrażania ceny w postaci przedstawionej przez Wykonawcę. Po dopisaniu słowa „tysiące” cena przybiera prawidłowy charakter, zgodny z zapisem liczbowym.

Ze strony UZP:
Omyłką pisarską jest „niezamierzona niedokładność nasuwająca się każdemu, bez przeprowadzania dodatkowych ustaleń. Może to być błąd literowy, widoczne niezamierzone opuszczenie wyrazu, czy inny błąd, wynikający z przeoczenia lub innej wady procesu myślowo-redakcyjnego, a niespowodowany uchybieniem merytorycznym. (…) Istotne jest przy tym, żeby w wyniku poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej nie zmieniła się treść oferty rozumianej jako treść oświadczenia woli wykonawcy.”

3

Odp: omyłka

tak