1 (edytowany przez janek159 2021-01-12 14:26:18)

Temat: dokument wadium w postaci elektronicznej

art. 97
10. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 7 pkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.


Czyli nie wymagamy tu podpisu wystawcy? Jak wiemy postać elektroniczna to nie forma elektroniczna. Forma elektroniczna to postać elektroniczna ale z podpisem elektronicznym.

Np. w przypadku formy składania ofert poniżej progów unijnych dopuszcza się postać elektroniczną ale z podpisami.

2

Odp: dokument wadium w postaci elektronicznej

Wadium bez podpisu jest nieważne. Jeżeli wadium zostanie wydane jako dokument elektroniczny, to wykonawca powinien przekazać ten dokument (oryginał, jak w ww. przepisie). Oznacza to tyle, że gwarant wydaje dokument w postaci elektronicznej z podpisem, a wykonawca przekazuje oryginalny plik.

3

Odp: dokument wadium w postaci elektronicznej

Formę i treść dokumentów gwarancji wadialnych, ubezpieczeniowych i bankowych regulują odrębne przepisy (m.in. ustawa prawo bankowe, o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

Opinia UZP: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/inte … ka-2018-r.

PS. Jak dla mnie postać elektroniczna oznacza przeciwieństwo postaci papierowej. Innymi słowy to dokument cyfrowy - np. plik PDF. Ponieważ skan "papierowej" gwarancji nie jest wystarczający do uznania że posiadasz oryginał gwarancji, wystawcy będą ją musieli wystawić w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem. W Polsce raczej nie ma z tym problemu, od dawna w postępowaniach powyżej progów nie widziałem innej gwarancji. Nie wiem jak to jest w przypadku wykonawców zagranicznych.