Temat: Brak referencji - oświadczenie wykonawcy.

Mam taki problem z wykonawcą. Postępowanie poniżej progów unijnych. Wykonawca przedkłada nam wykaz usług bez wymaganych przez nas referencji ale za to ze screenem z systemu obsługi dotacji, z którego wynika częściowa akceptacja sprawozdania. Ponadto na potwierdzenie realizacji usługi przedstawia także wydruki z konta bankowego wraz z wyjaśnieniem, że nie może przedstawić referencji, gdyż jest w czasie realizacji projektu. Jako zamawiający nie uznajemy powyższych argumentów, wzywamy do uzupełnienia wykazu usług wraz z informacją, że przedstawione dokumenty nie potwierdzają należytego wykonania usługi. Wykonawca uzupełnia wykaz usług ale nadal bez referencji. W związku z wykluczeniem dostajemy pismo z argumentami wykonawcy odnośnie tego, że nie powinni zostać wykluczeni wraz wydrukiem z maila (z datą dzisiejszą), z którego wynika, że zwrócili się do instytutu (dzisiaj) z prośbą o określenie stanowiska, czy są w stanie wystawić dla nich referencje pomimo faktu, że są w trakcie realizacji projektu. O dziwo dostają odpowiedź, że wystawienie referencji nie jest możliwe przed zakończeniem realizowanego projektu (nie ma uzasadnienia dlaczego...).
Co w takiej sytuacji mam zrobić?

2 (edytowany przez memphis 2020-11-28 10:33:12)

Odp: Brak referencji - oświadczenie wykonawcy.

Z kontekstu wynika mi, że wykaz (warunek) nie dotyczy świadczeń okresowych lub ciągłych. W takim przypadku usługa, na którą powołuje się wykonawca, powinna zostać wykonana w całości, a nie jest (projekt w toku). Moim zdaniem wykonawca nie może powoływać się na tę usługę. Nie dokonał uzupełnień, więc prawidłowo został wykluczony.

Ale oczywiście wszystko zależy od tego, czego dotyczy zamówienie i jaki był warunek udziału w postępowaniu.

3

Odp: Brak referencji - oświadczenie wykonawcy.

Myślę podobnie jak Memphis, ale bez szczegółów to trudno o jednoznaczny werdykt.
Jeżeli napiszesz jak brzmiał warunek, co było przedmiotem postępowania, to będzie łatwiej udzielić odpowiedzi.

4 (edytowany przez William 2020-11-29 08:38:54)

Odp: Brak referencji - oświadczenie wykonawcy.

Dziękuję za odzew.
Postępowanie dotyczy wyłonienia wykonawcy na przeprowadzenie zajęć z robotyki i programowania. Jednym z warunków udziału w postępowaniu było "przeprowadzenie co najmniej 300 godzin grupowych zajęć z programowania i robotyki dla dzieci i młodzieży w ostatnich 3 latach". Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawca miał przedłożyć wykaz usług wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie.
W wykazie jest przeprowadzenie 392h z programowania, podany jest podmiot, na rzecz którego zostały one wykonane, termin ich wykonania z podaniem dat od do oraz kwota usługi. Żeby było śmieszniej, w pierwszym przedłożonym wykazie nie było podanej liczby godzin, tylko że "prowadzenie zajęć grupowych" i termin od do "chwili obecnej". Na wezwanie wykonawca uzupełnił wykaz o liczbę godzin i datę końcową.
I jak pisałem we wcześniejszym poście referencji brak, tylko jego oświadczenie, że referencji nie ma i ten mail.
Tak teraz myślę, bo wykonawca w wykazie usług podał datę realizacji usługi od do. Więc jak dla mnie usługa lub jakaś jej część została wykonana. Czy podmiot nie powinien wystawić referencji za okres, na który powołuje się wykonawca? Co o tym myślicie?
Dziękuję za każdą wskazówkę :-)

5

Odp: Brak referencji - oświadczenie wykonawcy.

Przedmiot zamówienia i warunek udziału zmieniają moją opinię. Brak zakończenia i rozliczenia projektu nie ma żadnego związku ze świadczeniem wykonawcy. Wykonawca przeprowadził minimalną liczbę godzin zajęć, więc jeśli tylko usługę w dotychczasowym zakresie zrealizował należycie, to spełnia warunek udziału w postępowaniu.
Z treści maila wynika, że wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentu od zamawiającego potwierdzającego należyte wykonanie z powodu jego odmowy. Tyle tylko że złożył tego maila po fakcie.
Pytanie, co napisał wykonawca odnośnie referencji w uzupełnieniach (pominął tę kwestię czy jakoś wyjaśnił) i czy ewentualnie z wydruków z systemu wynika należyte wykonanie.

6

Odp: Brak referencji - oświadczenie wykonawcy.

To mam odnośnie referencji: "Z powodu braku możliwości uzyskania referencji potwierdzających przeprowadzenie co najmniej 300 godzin grupowych zajęć z programowania i robotyki dla dzieci i młodzieży w ostatnich trzech latach (pkt 5.1.3.2 SIWZ) oświadczam, że Fundacja (...) zrealizowała 392 godziny zajęć grupowych dla dzieci i młodzieży z zakresu programowania i robotyki w ramach projektu „LEPiR – Laboratorium Eksperymentu, Programowania i Robotyki”. Załączony wydruk maila z (...) stanowi obiektywne potwierdzenie braku możliwości otrzymania referencji."
Z tego screena z Systemu Obsługi Dotacji mam informacje, że jest to sprawozdanie częściowe, a w kolumnie ocena sprawozdania jest informacja, że "Wynik oceny akceptacja. Data oceny. Status oceny zakończona." Nadmieniam, że sprawozdanie zostało złożone 27.01.2020, zatwierdzone 13.02.2020 i ja np. nie wiem czy te 392h to jest do 27.01.2020 czy to jest do daty końcowej (październik 2020 r.) podanej w uzupełnionym wykazie.

7

Odp: Brak referencji - oświadczenie wykonawcy.

Z rozporządzenia ws. dokumentów:
(...) oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; (...)

Wykluczenie wykonawcy raczej nadmierne.

8

Odp: Brak referencji - oświadczenie wykonawcy.

A co w przypadku, jeżeli podmiot, na rzecz którego wykonawca świadczył usługę mógł wystawić referencje częściowe za przeprowadzenie zajęć za 2019 r., bo w 2020 jeszcze trwają? A wykonawca nawet się nie zwrócił z prośbą o ich wystawienie?

9 (edytowany przez memphis 2020-11-30 16:49:21)

Odp: Brak referencji - oświadczenie wykonawcy.

Należałoby zbadać, co stanowi przyczynę odmowy wydania referencji. Wykonawca powinien to wyjaśnić oraz wykazać próbę uzyskania referencji i należytą staranność w tym zakresie.

Jeśli powodem odmowy jest stanowisko usługobiorcy, że referencje wyda, ale tylko po zakończeniu całego zamówienia, to ja bym taką okoliczność uznał za obiektywną. Zwłaszcza że niezakończenie tej usługi z punktu widzenia Twojego warunku, który odnosi się tylko do liczby godzin, jak dla mnie nie ma znaczenia.

10

Odp: Brak referencji - oświadczenie wykonawcy.

Reasumując, żeby nie przeciągać tematu:
Wykonawca przystępując do postępowania wiedział, że referencje chcieć będziemy i już wtedy mógł się o nie starać, ew. zadać pytanie do postępowania co w przypadku gdy ich nie dostanie bo...
Jeżeli wykonawca po moim wezwaniu do uzupełnień przedstawiłby mi stanowisko podmiotu, że dostanie referencje tylko za 2019 r. (i tutaj mogłaby być informacja, że zostały należycie wykonane) a z uwagi na fakt, że projekt jest w trakcie to za całość nie może ich otrzymać to ja bez problemu to uznał i sprawa by była zakończona. Tylko, że dopiero po jego wykluczeniu wysyła mi maila od podmiotu, że referencji nie dostanie, a z kolei ja mam odpowiedź, że podmiot ten mógłby wystawić referencje za 2019 r. A o to wykonawca się nie zwracał, czyli jak dla mnie tej należytej staranności w uzyskaniu referencji nie wykazał.

11

Odp: Brak referencji - oświadczenie wykonawcy.

Referencje za 2019 mogły być zbędne, bo wykonawca mógł nie zrealizować w 2019 roku 300 godzin szkoleń.
Tak czy inaczej wskazanie braku możliwości uzyskania referencji powinno nastąpić w terminie składania referencji lub ich uzupełniania.
Mail złożony później, zwłaszcza jeśli był wysłany po wykluczeniu, nie potwierdza obiektywnych okoliczności.

12

Odp: Brak referencji - oświadczenie wykonawcy.

Dziękuję za dyskusję i poświęcony czas. Zamykam temat.