1

Temat: Zaświadczenie ZUS

Najkorzystniejszy wykonawca na wezwanie do złożenia dokumentów złożył Zaświadczenie z ZUS którego ważność kończyła się przed terminem składania ofert. Jednocześnie napisał, że zwrócił się do ZUS o wydania aktualnego zaświadczenia ale odmówiono mu bi zalegał za miesiąc o czym nie wiedział. Opłacił składkę i ZUS wydał mu aktualne Zaświadczenie, że nie zalega. Do dokumentów wykonawca załączył stare Zaświadczenie ZUS, pismo ZUS o odmowie wydania zaświadczenia i zaległości oraz aktualne Zaświadczenie o braku zaległościach po opłaceniu składki.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 z postępowania wyklucza się wykonawcę, który naruszył obowiązki płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co  zamawiający  jest  w stanie  wykazać  za  pomocą  stosownych  środków  dowodowych,  z wyjątkiem  przypadku, o którym  mowa  w ust. 1 pkt 15,  chyba  że  wykonawca  dokonał  płatności  należnych  podatków,  opłat  lub  składek  na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Wykonawca opłacił składkę i posiada aktualne Zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek ZUS. Czy należy to uznać? Ma ktoś może jakąś opinię lub wyrok?

2

Odp: Zaświadczenie ZUS

eva napisał/a:

Najkorzystniejszy wykonawca na wezwanie do złożenia dokumentów złożył zaświadczenie z ZUS którego ważność kończyła się przed terminem składania ofert. Jednocześnie napisał, że zwrócił się do ZUS o wydania aktualnego zaświadczenia ale odmówiono mu bi zalegał za miesiąc o czym nie wiedział. Opłacił składkę i ZUS wydał mu aktualne zaświadczenie, że nie zalega. Do dokumentów wykonawca załączył stare zaświadczenie ZUS, pismo zus o odmowie wydania zaświadczenia i zaległości oraz aktualne zaświadczenie o braku zaległościach po opłaceniu składki.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 z postępowania wyklucza się wykonawcę, który naruszył obowiązki płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co  zamawiający  jest  w stanie  wykazać  za  pomocą  stosownych  środków  dowodowych,  z wyjątkiem  przypadku, o którym  mowa  w ust. 1 pkt 15,  chyba  że  wykonawca  dokonał  płatności  należnych  podatków,  opłat  lub  składek  na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Wykonawca opłacił składkę i posiada aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek ZUS. Czy należy to uznać? Ma ktoś może jakąś opinię lub wyrok?

Świetny case smile tym bardziej, że ostatnio miałem wątpliwość w zakresie art. 26 ust. 1 "ważne na dzień złożenia".

Z wielu opinii w necie wynika, że od momentu złożenia oferty do momentu złożenia dokumentów na wezwanie - w całym tym okresie Wykonawca musi spełniać warunek tj. nie zalegać. (wykonawca powinien spełniać warunek do momentu podpisania umowy, ale po wyborze nie weryfikujemy danej sytuacji).

Poza tym, kolejna wątpliwość to pozostawienie zapisów rozporządzenia dokumenty wystawione nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Przecież zamysłem nowelizacji było odformalizowanie postępowań, Wykonawca zgodnie z treścią rozporządzenia wciąż musi na dzień składania ofert dysponować dokumentami, a przecież od tego mamy oświadczenia wstępne jedz/oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

Wykonawca powinien dysponować dokumentami od momentu otrzymania wezwania do ich złożenia.

co w sytuacji, gdy termin składania ofert minął w lipcu, wykonawca został wezwany do złożenia dokumentów w listopadzie. a przedstawia ZUS z czerwca. czy zgodnie z art. 26 ust. 1 jest to dokument aktualny na dzień złożenia ?

3

Odp: Zaświadczenie ZUS

A art. 24.8 i self-cleaning? Wykonawca szkodę naprawił. Brakuje tylko żeby wykonawca przedstawił wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz podjęcie  konkretnych  środków  technicznych,  organizacyjnych  i kadrowych,  które  są  odpowiednie  dla  zapobiegania  dalszym  przestępstwom  lub  przestępstwom  skarbowym  lub nieprawidłowemu  postępowaniu  wykonawcy.