1

Temat: Elektroniczne dokumenty poniżej progów

Witam, postępowanie poniżej progów. Info w SIWZ, że oferta ma być złożona papierowo, komunikacja pomiędzy wykonawca a zamawiającym w tym oświadczenia, wnioski i inne informacje - w formie papierowej lub Elektronicznej. Wykonawca wezwany do złożenia dokumentów KRS, ZUS, US (skan pisma został wysłany do wykonawcy meilem) pyta czy może te dokumenty wysłać elektronicznie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym zamiast złożyć papierowo (włożyć w kopertę). Wyrazić zgodę?

2

Odp: Elektroniczne dokumenty poniżej progów

Widzę że 90 % postów dot. formy składania dokumentów. Pięknie nas ustawodawca urządził.

W tym wypadku dokumenty (te z rozp.) w formie papierowej jak oferta.

3

Odp: Elektroniczne dokumenty poniżej progów

uważam że  jeśli Z. ma taki zapis w SIWZ:"Zamawiający dopuszcza możliwość składania dokumentów lub oświadczeń wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Powyższe dotyczy wszystkich dokumentów lub oświadczeń wymienionych w ww. Rozporządzeniu"
to można uznać