1

Temat: inna omyłka

Wykonawca w formularzu ofertowym miał niepotrzebne skreślić. W pkt dot. podwykonawców     Oświadczamy, że zamówienie wykonamy własnymi siłami*/przy udziale Podwykonawców, którym zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia* nie dokonał skreślenia, jednak w wykazie dot. części jaką zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwa podwykonawcy wypełnił - nie dotyczy. Wykonawca w formularzu ofertowym nie zaznaczył czy złożył ofertę równoważną tak/ nie, w ofercie jednak złożył dokumenty udowodniające równoważność. Czy dokonać poprawy na mocy art. 87 ust. 2 pkt 3?

2

Odp: inna omyłka

Nic nie poprawiaj. Skoro z dokumentów oferty jasno wynika jak pod wzgledem merytorycznym ją składa to nie widzę potrzeby wypełnienia za niego zobowiązania (bo poprawę robisz niejako pod jego zobowiązaniem). Ofertę czyta się jako całość i dopiero jeśli z tego czytania wynikają rozbieżności trzeba poprawić tak albo siak. Tutaj przez przeoczenie nie wykreślił ale przedstawił dokumenty co wymagało więcej starania a więc był pewien swego.