1

Temat: zarzut RIO

zarzut RIO
2?w  zakresie  warunku  posiadania  uprawnień:  wykonawca  musi  wykazać,  że  posiada dokument  w  postaci  aktualnego  zezwolenia  na  zbieranie  odpadów  lub  przetwarzanie odpadów zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zgodnie z art. 41 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), właściwym miejscowo organem do wydania zezwolenia na zbieranie  lub  przetwarzanie  odpadów  jest  starosta,  właściwy  ze  względu  na  miejsce zbierania  lub  przetwarzania  odpadów,  tj.  w  tym  przypadku  Starosta ....................... Wymaganie zezwoleń ograniczonych do danego terytorium na zbieranie odpadów na dzień składania ofert od podmiotu, który nie prowadzi działalności na danym terenie siedziby zamawiającego, a ma jedynie taki zamiar, stawia w uprzywilejowanej sytuacji podmioty działające  już  na  danym  terenie,  co  stanowi  zaprzeczenie  zasady  proporcjonalności, obowiązującej  przy  opisie  sposobu  dokonania  oceny  spełniania  warunków  udziału w  postępowaniu. Czas  konieczny  do  uzyskania  zezwolenia,  będącego  decyzją administracyjną,  wynosi  zgodnie  z  art.  35  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks postępowania  administracyjnego  (Dz.U.  z  2013  r.  poz.  267  z  późn.  zm.)  łącznie 60 dni (2x30 dni), ponieważ do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie, przetwarzanie odpadów  komunalnych  (stosownie  do art. 42  ust.  4  ww.  ustawy  o  odpadach) należy załączyć uprzednio uzyskaną decyzję o warunkach środowiskowych. Czas ten nie został zapewniony  w  przedmiotowym  postępowaniu,  biorąc  pod  uwagę  datę  ogłoszenia o  zamówieniu  (4  grudnia  2015  r.)  oraz  termin  składania  ofert  (14  stycznia  2016  r.), tj. 41 dni.
co wy na to??

2

Odp: zarzut RIO

Szkoda słów.