1

Temat: wycofanie oferty

Wykonawca wycofuje ofertę przed TSO. Na ofercie jest pieczątka wykonawcy. Czy ofertę zwracam przed otwarciem ofert, czy po otwarciu?

2 (edytowany przez peri78 2019-02-07 15:05:04)

Odp: wycofanie oferty

Ustawa tego jakoś nie reguluje. Jeżeli wpłynęło pismo o wycofaniu oferty to ja bym skserował kopertę, a następnie wraz pismem przewodnim odesłał do Wykonawcy. Termin moim zdaniem nie ma znaczenia.

Znalazłem jeszcze taki link do komentarza Edmunda Nowickiego:
https://www.blogprzetargi.pl/kategorie/bez-kategorii/czy-wykonawca-moze-wycofac-oferte-i-zadac-fizycznego-zwrotu-egzemplarza-oferty

3

Odp: wycofanie oferty

W wyroku z dnia 2 sierpnia 2016 r., KIO 1327/16, Krajowa Izba Odwoławcza odnosząc się do  znaczenia oświadczenia o wycofaniu oferty zwróciła uwag e, że wobec złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty dalszy udział wykonawcy w postępowaniu byłby możliwy wyłącznie w sytuacji ponownego złożenia oferty (niezależnie czy tej samej czy zmienionej treści) przed upływem terminu składania ofert, natomiast wszelkie oświadczenia składane po upływie terminu składania ofert nie mogą wywoływać skutków prawnych. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej zamawiający jest wręcz zobowiązany otworzyć wszystkie oferty, musiał bowiem ustalić, przez kogo poszczególne oferty zostały złożone. Nie jest możliwe ustalenie, która z ofert została wycofana bez ich otwarcia, a to może nastąpić dopiero w terminie określonym w SIWZ.

Natomiast odczytanie przez Zamawiającego ceny oferty wycofanej nie było ani konieczne, ani uzasadnione (wystarczające byłoby odczytanie nazwy wykonawcy i podanie informacji o wycofaniu oferty), niemniej jednak okoliczność ta nie ma znaczenia dla sprawy, o skuteczności wycofania oferty przesądzają bowiem okoliczności towarzyszące złożeniu oświadczenia w tym przedmiocie, a zachowanie Zamawiającego nie może zmienić skutków złożenia takiego oświadczenia. Skoro to wykonawca składa oświadczenie o wycofaniu oferty, to o skuteczności tego wycofania decydują wyłącznie okoliczności leżące po stronie wykonawcy (złożenie oświadczenia w odpowiedniej formie i terminie), nie zaś późniejsze zachowanie zamawiającego.

4

Odp: wycofanie oferty

Oferta wycofana przed terminem jest otwierana na otwarciu ofert I z tego co dzis na szkoleniu mowil Pan Czaban nie zwracana

5

Odp: wycofanie oferty

Marta napisał/a:

Oferta wycofana przed terminem jest otwierana na otwarciu ofert I z tego co dzis na szkoleniu mowil Pan Czaban nie zwracana

Oferta wycofana jest otwierana??? Na pewno?
Ja u siebie otwieram tylko wycofanie oferty i po stwierdzeniu prawidłowości wycofania nie otwieram oferty wycofanej. Nie ma przeszkód żeby ofertę wycofana zatrzymać.

6

Odp: wycofanie oferty

Oferta powinna zostać zwrócona (fizycznie) np. ze ze względu na złożoną gwarancję ubezpieczeniową czy bankową w ofercie, co w przypadku braku zwrotu takiej oferty może narazić wykonawcę na straty finansowe, taka jest celowość przepisu o zwrocie oferty (moim zdaniem), pomimo iż ustawodawca nie precyzuje tego w sposób dosłowny.

7 (edytowany przez wadialny 2019-02-08 05:58:19)

Odp: wycofanie oferty

W wyroku z dnia 2 sierpnia 2016 r., KIO 1327/16, Krajowa Izba Odwoławcza odnosząc się do  znaczenia oświadczenia o wycofaniu oferty słusznie zwróciła uwagę, że w przypadku złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty, dalsze ubieganie się o udzielenie zamówienia byłoby możliwe tylko wówczas, gdyby wykonawca przed upływem terminu składania ofert ponownie złożyłby ofertę.

Krajowa Izba Odwoławcza słusznie również zwróciła uwagę, że odczytanie przez zamawiającego ceny oferty wycofanej nie jest ani konieczne, ani uzasadnione, ponieważ wystarczające jest odczytanie nazwy wykonawcy i podanie informacji o wycofaniu jego oferty. Oczywiście w sytuacji, gdy zamawiający nie wie, która ze złożonych ofert została wycofana.

Nawet, gdy zamawiający dokonał otwarcia oferty wycofanej, to nie będzie to otwarcie oferty w rozumieniu przepisu art. 86 ust. 4 Pzp.

Dlatego właśnie nieuprawnione i niczym nie uzasadnione jest podanie chociażby ceny oferty wycofanej podczas otwarcia ofert. Oferty wycofanej nie ma.

Jeżeli chodzi o stanowisko, że oferta powinna zostać zwrócona (fizycznie) np. ze ze względu na złożoną gwarancję ubezpieczeniową czy bankową w ofercie, co w przypadku braku zwrotu takiej oferty może narazić wykonawcę na straty finansowe, taka jest celowość przepisu o zwrocie oferty (moim zdaniem), pomimo iż ustawodawca nie precyzuje tego w sposób dosłowny - to odsyłam do wyroku dnia 2 sierpnia 2016 r., KIO 1327/16.

A poza tym: jakie straty finansowe poniesie wykonawca, który wycofał ofertę? Zapłacił za gwarancję wadialną. To jest jego jedyna strata. Zresztą na jego własne życzenie.

A jakie znaczenie ma gwarancja wadialna, która znajdzie się w wycofanej ofercie - będzie w posiadaniu zamawiającego -  po upływie terminu jej ważności? Żadne.

Natomiast na podstawie art. 45 ust. 2 Pzp zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wniesione w formie gwarancji wadialnej na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Oczywiście, uprzednio sporządzi jej kopię i sam poświadczy  za zgodność z oryginałem (w postępowaniu poniżej progu unijnego). Taka kopia będzie załącznikiem do protokołu postępowania.

I jeszcze jedno: zwraca się tylko ofertę, która została złożona po terminie.

Oferta, wobec której wykonawca złożył oświadczenie o jej wycofaniu stanowi załącznik do protokołu postępowania.

8

Odp: wycofanie oferty

wadialny napisał/a:

I jeszcze jedno: zwraca się tylko ofertę, która została złożona po terminie.

I co do tego zgoda.

9

Odp: wycofanie oferty

Kiedy zwrócić wadium w formie pieniądza, kiedy wykonawca wraz wnioskiem o wycofanie oferty nie złożył wn. o zwrot wadium? i co w sytuacji kiedy wykonawca, który wycofał ofertę złożył "nową" ofertę. Czy można złożone wcześniejsze wadium w formie pieniądza zabezpieczyć "nową" ofertę?