1

Temat: Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia dokumentów

Wykonawca został wezwany do złożenia dokumentów drogą mailową. Wykonawca przysłał dokumenty razem z prośbą o przywrócenie terminu, bo wiadomość weszła mu do spamu i odczytał ją dopiero po terminie.  Czy można uznać, że niezłożenie było spowodowane okolicznościami niezależnymi od niego i uznać mu te dokumenty? W grę wchodzi duża kwota i dofinansowanie z UE więc nie chcemy mieć później problemów. Dodam, że to była jedyna oferta jaka wpłynęła.

2

Odp: Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia dokumentów

A może wezwać drugi raz? Wiem że to niezgodne z 26.3, bo wzywa się tylko raz, ale jest tylko ta jedna oferta.

3

Odp: Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia dokumentów

Pzp nie przewiduje czegoś takiego jak przywrócenie terminu na czynność.

4

Odp: Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia dokumentów

A co by nam groziło gdybyśmy jednak wydłużyli mu termin? jest jedna oferta więc zasada uczciwej konkurencji wobec innych nie zostanie naruszona, nie można też powiedzieć, że wybrana byłaby inna oferta bo innej nie ma. Owszem, wynik postępowania byłby inny - unieważnienie - ale czy nie wszczyna się postępowania jednak po to by udzielić zamówienia? Może wykluczenie ich w tej sytuacji to czysty formalizm, w tej sytuacji niezasadny i sprzeczny z celem postępowania?

5 (edytowany przez Miraa 2019-01-29 12:00:12)

Odp: Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia dokumentów

To "tylko" wybór wykonawcy, który nie powinien być wybrany zgodnie z zapisami pzp.

100% korekty.


Lepiej ich wykluczcie i niech się odwołają. Jak wygrają przez KIO, to będziecie mieć czystą sprawę.

6

Odp: Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia dokumentów

Miraa, zaniepokoiło mnie twoje stwierdzenie "jak wygrają przed KIO to będę mieć sprawę czystą". Czyli jednak mają jakąś szansę i sprawa nie jest jednoznaczna? Jak Z. straci przez to kilkanaście tysięcy to ja nie będę mieć czystej sprawy, a wręcz odwrotnie.

7

Odp: Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia dokumentów

a to wezwanie do złożenia na które nie zareagowali to było w trybie 26 ust. 1/2 czy ust. 3?

8

Odp: Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia dokumentów

Sprawa jest jednoznaczna, ustawa nie przewiduje przywrócenia terminu.

Ale orzeczenia bywają różne...

9

Odp: Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia dokumentów

jaka jest odpowiedź na moje pytanie?

10 (edytowany przez jazz 2019-01-29 12:51:02)

Odp: Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia dokumentów

26.3, złożyli wadliwy JEDZ z ofertą (m.in.).

11

Odp: Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia dokumentów

Aaa.

12

Odp: Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia dokumentów

Zanim wykluczę ich z postępowania może trzeba wezwać do złożenia wyjaśnień? W samym mailu którym przesłał spóźnione dokumenty napisał tylko że dopiero dziś "otrzymał" wezwanie. O spamie to poinformował telefonicznie.

13

Odp: Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia dokumentów

Wyjaśnienie, że wpadło do spamu nie stanowi żadnego uzasadnienia, a wyłącznie potwierdza, że pismo doszło. Wykonawca powinien dochować staranności.

14

Odp: Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia dokumentów

Literalnie  - niestety, wykluczenie.
Nieliteralnie ..... nie będę kończył.

15

Odp: Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia dokumentów

Oj dokończ:)

16

Odp: Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia dokumentów

A czy możemy po unieważnieniu postępowania udzielić temu wykonawcy zamówienia z wolnej ręki?

17

Odp: Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia dokumentów

Nie ma takiej możliwości. Wolna ręka tylko w przypadku braku ofert we wcześniejszym postępowaniu. Tutaj ofertę miałeś.

Niestety spam to jest jego problem. W takiej sytuacji powinieneś tylko sprawdzić czy wszystko wyszło od ciebie w terminie.

18 (edytowany przez jazz 2019-01-30 09:37:45)

Odp: Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia dokumentów

A jak interpretować zapis w 67.1.4) "lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania"? Jak wszyscy wykonawcy zostali wykluczeniu to nie mogę udzielić z wolnej ręki?

19

Odp: Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia dokumentów

Przy dofinansowaniu to odważne.

20

Odp: Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia dokumentów

memphis, a dlaczego odważnie? Jeśli przesłanki są spełnione? nie ukrywam, że po prostu przetarg zabrał nam bardzo dużo czasu, a teraz nie wiadomo czy wykonawca się nie odwoła od unieważnieni co jeszcze przedłuży. Skoro ustawa wymaga do wolnej ręki tylko jednego przetargu to co może zarzucić kontrola? nie mam z tym doświadczenia więc napisz proszę coś więcej.

21

Odp: Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia dokumentów

po prostu przy dofinansowaniu unikam WR jak mogę

22

Odp: Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia dokumentów

Rozumiem, też mam takie podejście, ale weź przekonaj kierownika, jak nie ma czasu.

23

Odp: Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia dokumentów

Przedobrzyli z tym przepisem po nowelizacji z 2016 wpisując to wykluczenie. Wklejam komentarz do art. Ostatnie zdanie.

2. Zmiana regulacji. Z przesłanek wskazanych w pkt 2 i 3 wynika, że poprzednie postępowanie musi być prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego. Nowelizacją PrZamPubl z 2016 r. wykreślono z przesłanki tej konieczność przeprowadzenia kolejno postępowań, tzn. co najmniej dwóch. Obecnie wystarczy zatem, aby fiaskiem zakończyło się tylko jedno postępowanie prowadzone w jednym z trybów podstawowych. Również odrzucenie poszczególnych ofert musi być oparte wyłącznie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 PrZamPubl. Warto przy tym zauważyć, że ZmPrZamPubl z 2016 r. doprecyzowano przesłankę dotyczącą sytuacji, w której wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 PrZamPubl i dodano, że do odrzucenia musi dojść ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia. Przed nowelizacją przesłanka ta oparta była również na przypadku odrzucenia wszystkich ofert na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 PrZamPubl, ale bez wskazania w jakim zakresie. Obecnie niewystarczające będzie ustalenie, że oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 PrZamPubl, ale również konieczne będzie wskazanie, że do odrzucenia ofert doszło ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia. W świetle tego przepisu zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 PrZamPubl (możliwości poprawienia innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty). Wśród okoliczności skutkujących odrzuceniem oferty na podstawie tego przepisu znajdą się przede wszystkim niezgodności treści oferty z przedmiotem zamówienia, niemniej jednak przepis ten znajduje szersze zastosowanie, w sytuacji zidentyfikowania przez zamawiającego niezgodności treści oferty wykonawcy z merytorycznymi wymaganiami, odnoszącymi się również do wymaganego sposobu wykonania zamówienia. W sytuacji, gdy podstawą odrzucenia ofert w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 PrZamPubl będzie inna okoliczność niż niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, zamawiający nie będzie uprawniony do udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki. Mocą ZmPrZamPubl z 2016 r. dyspozycją komentowanego przepisu objęto również sytuację, kiedy wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostali wykluczeni, niezależnie od przyczyn i podstawy prawnej wykluczenia.

24 (edytowany przez memphis 2019-01-30 12:41:37)

Odp: Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia dokumentów

Tylko dlatego, że większość kontroli unijnych jest bardzo radykalna. Sprawdź jeszcze, co masz w umowie o dofinansowanie.

25

Odp: Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia dokumentów

Umowa o dofinansowanie jest enigmatyczna.