1 (edytowany przez arturo-młodszy 2018-12-03 13:46:48)

Temat: Wybór oferty na podstawie oświadczeń.

Witam.

Czy dużym naruszeniem jest wybór oferty na podstawie oświadczeń ?

Tzn przetarg na robotę budowlaną, Zamawiający żądał
1. oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia, 
2. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
3. Oświadczenie Wykonawcy o doświadczeniu
4. Oświadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym
5. Oświadczenie Wykonawcy o potencjale technicznym

wszystkie oświadczenia złożył wraz z ofertą (dnia 15.03.) w związku z powyższym Wybrałem ofertę najkorzystniejszą ( dnia 17.03.) umieściłem informację na stronę oraz wysłałem do pozostałych Oferentów.

Dnia 22.03 spostrzegłem ze muszę  jednak w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału wezwać o dokumenty i oświadczenia. Wykaz robót, osób i sprzętu. I wysłałem taką prośbę do tego co wybrałem jako najkorzystniejszą oczywiście dokumenty mi uzupełnił. 


pytanie.
Czy zostawić jak jest i czekać na zarzut wyboru oferty najkorzystniejszym przed potwierdzeniem oświadczeń - uzupełnieniem dokumentów.

Czy może potraktować dokumenty o które wezwałem ze wpłynęły razem z oświadczeniami i grupą kapitałową i ofertą (dnia 15.03) a o żadne uzupełnienie dnia (22.03) nie pisałem.     

Nie chce kombinować, uczę się a to zamówienie z początku noweli i ze "szkolenia" byłem przekonany iż komplet oświadczeń oraz grupa kapitałowa jest podstawą do wyboru oferty najkorzystniejszej a dopiero później sprawdzamy Wybranego oferenta

Tym bardziej ze jest taki zapis:
"Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w pkt 8.7.1. SIWZ" - czyli własnie tego wykazu robót, osób i sprzętu. wg mnie.

Umowa podpisana 20.04.

POMOCY
sad

2

Odp: Wybór oferty na podstawie oświadczeń.

Poniżej progów można bazować na oświadczeniach wstępnych jeżeli nie żądano dok. na potwierdzenie jak np. wykazu robót czy osób, jak sądzę wymagano ich?, jeżeli tak to będzie to naruszeniem przepisów i raczej tego nie da się już uratować, trzeba się ratować w razie zarzutów, że jednak wymagane dokumenty zamawiający posiada, to tak na szybko w mojej ocenie.

3 (edytowany przez arturo-młodszy 2018-12-03 13:57:18)

Odp: Wybór oferty na podstawie oświadczeń.

zamówienie za 56 tyś euro.
a co z zapisem 8.4 oraz  8.6. ? w końcu przewiduje się pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Umowę podpisywałem po sprawdzeniu i uzupełnieniu dokumentów.

poniżej stawiane wymagania:


8.   OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA  SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
8.1  Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a)    nie podlega wykluczeniu
b)    spełnia warunki udziału w postępowaniu
8.2.Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w pkt 8.1 SIWZ należy złożyć zgodnie
ze wzorem stanowiącym Formularz 3.1. oraz Formularz 3.2.
8.3.  Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.  Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,  że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w pkt 8.7.1. SIWZ.
8.5.  Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń  lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy  do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są aktualne,  do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

8.6.    Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

8.7.    Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:
8.7.1 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.2.3:
    a) Wykaz robót remontowych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat
przed    upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty  miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane należycie
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów ? inne dokumenty, (Formularz 3.5. ? wzór)
b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, (Formularz 3.6. ? wzór)
        c) Wykaz sprzętu, którym dysponuje Wykonawca lub będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z zasobów technicznych innego podmiotu, musi wykazać zobowiązanie tego podmiotu w okresie realizacji zamówienia. (zgodnie z oświadczeniem stanowiącym formularz 3.7. ? wzór)
8.8.   Jeżeli wykaz oświadczeń lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa powyżej budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były wykonane
o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie

4

Odp: Wybór oferty na podstawie oświadczeń.

No i dokumenty były żądane.

5 (edytowany przez arturo-młodszy 2018-12-03 20:47:24)

Odp: Wybór oferty na podstawie oświadczeń.

były żądane i wpłynęły, dopiero po zbadaniu czy spełnia warunki podpisałem z nim umowę.
Czyli zgodnie z ustawą ?

6

Odp: Wybór oferty na podstawie oświadczeń.

do złożenia dokumentów trzeba wezwać po ocenie ofert, a przed wyborem oferty najkorzystniejszej

7

Odp: Wybór oferty na podstawie oświadczeń.

arturo-młodszy napisał/a:

były żądane i wpłynęły, dopiero po zbadaniu czy spełnia warunki podpisałem z nim umowę.
Czyli zgodnie z ustawą ?

Skoro wpłynęły po wyborze oferty a przed podpisaniem umowy to źle, jeżeli przed wyborem to dobrze.

8

Odp: Wybór oferty na podstawie oświadczeń.

oferta wybrana jako najkorzystniejszejsza
oferta która została oceniona jako najkorzystniejsza
arturo musisz odróżnic te dwa pojęcia. W pierwszym etapie dokonałeś tylko oceny ofert i wytypowałeś ofertę ocenioną jako najkorzystniejsza . Jak sam piszesz wezwaałeś tego wykonawcę do przesłabia wymaganych dokumentów i dopiero po ich sprawdzeniu dokonałeś wyboru oferty najkorzystniejszej i z tym wykonawcą podpisaliście umowę.
Jedyne co ewentualna kontrola może Ci zarzucić to  omyłkowe nazwanie oferty najwyżej ocenionej, najkorzystniejszą jeszcze przed sprawdzeniem dokumentów.

Odp: Wybór oferty na podstawie oświadczeń.

zmyliło mnie zdanie " 8.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę..." byłem przekonany że udzielenie zamówienia to moment podpisania umowy a nie Wybór oferty najkorzystniejszej tym bardziej że w protokóle punkt 26 mamy Udzielenie zamówienia i tu wpisujemy umowę datę kwotę itd.  I jak to ma się do siebie ;/