1

Temat: Tajemnica przedsiębiorstwa - jak postąpić ?

Wykonawca w formularzu ofertowym w pozycji dot. zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa wpisał, że zastrzega m.in. specyfikacje techniczną oferowanego pojazdu, wzór umowy, oświadczenie o braku podstaw. Jednocześnie nie załączył żadnego uzasadnienia zastrzeżenia. Pewnie osobie przygotowującej ofertę śpieszyło się i omyłkowo podała te dane. jak zamawiający powinien prawidłowo postąpić w takiej sytuacji, czy prosić o wyjaśnienie powyższego? Czy pozostawić tą kwestię bez jakichkolwiek wyjaśnień.

2

Odp: Tajemnica przedsiębiorstwa - jak postąpić ?

Lepiej prosić o wyjaśnienie na wszelki wypadek, o ile specyfikację pojazdu mógłby zastrzec z róznych powodów to pozostałe dokumenty już nie bo są jawne łacznie z umową.

3

Odp: Tajemnica przedsiębiorstwa - jak postąpić ?

Można wyjaśnić ale obowiązku nie ma, wręcz niektóre opinie są takie że o wyjaśnienia zwracać się nie powinno.

4

Odp: Tajemnica przedsiębiorstwa - jak postąpić ?

Dziękuję za udzielenie odpowiedzi. A czy może Pan posiada jakiś link do takowej opinii i mógłby się nią podzielić ?

5

Odp: Tajemnica przedsiębiorstwa - jak postąpić ?

W orzecznictwie KIO ugruntowało się stanowisko, że wymóg wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznacza, że nie składając wyjaśnień, a także w niezbędnym zakresie stosownych dowodów, wykonawca rezygnuje w postępowaniu o udzielenie zamówienia z ochrony informacji, które uprzednio poza tym postępowaniem mogły spełniać przesłanki z art. 11 ust. 4 ZNKU (tak wyr. KIO z 28.4.2016 r., KIO 545/16, KIO 563/16, Legalis oraz z 3.4.2015 r., KIO 561/15, Legalis; z 28.8.2015 r., KIO 1730/15, Legalis). Pogląd ten znajduje także odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów powszechnych ? zob. wyr. SO w Przemyślu z 11.5.2015 r., I Ca 131/15, niepubl. Krajowa Izba Odwoławcza w wyr. z 28.4.2016 r. (KIO 545/16, KIO 563/16, Legalis) wskazała również, że zamawiający nie ma prawa zastępować wykonawcy w takim wykazaniu, a w szczególności bezkrytycznie przyjmować, że skoro pewne informacje, co do zasady, mogą być uznane za tajemnicę przedsiębiorstwa, to pozwala to zamawiającemu zwolnić wykonawcę z obowiązku wykazania, że również stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa tego konkretnego wykonawcy. Co więcej, Izba stwierdziła, że w obecnym stanie prawnym domaganie się dalszych wyjaśnień (po złożeniu informacji zastrzeżonych tajemnicą przedsiębiorstwa), czy wzywanie do złożenia wyjaśnień przez zamawiającego byłoby zaprzeczeniem celu