1

Temat: Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i

Postępowanie poniżej progów, przetarg nieograniczony, procedura odwrócona, roboty budowlane. Do oferty Wykonawca dołączył zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia i w treści dokumentu - do dyspozycji w trakcie realizacji zamówienia odda Wykonawcy niezbędne zasoby - Wykonawca wpisał ?Zdolności techniczne?. Natomiast w oświadczeniu Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich, nie wskazał warunku określonego przez Zamawiającego, którego dotyczy wsparcie podmiotu trzeciego a jedynie wpisał ogólnie ?podwykonawstwo?.
Czy w związku z powyższym powinnam wezwać Wykonawcę do: złożenia, uzupełnienia lub poprawienia czy do udzielenia wyjaśnień złożonego ww. oświadczenia?