1

Temat: Dokumenty potwierdzające wykonania nadzoru w kserokopii - PILNE

Postępowanie poniżej progów na inspektora nadzoru. Jednym z kryteriów oceny ofert było doświadczenie zawodowe wiodącego inspektora nadzoru. Wykonawca miał przedłożyć wykaz oraz na potwierdzenie, że dany inspektor wykonywał nadzór - dokument, z którego będzie to wynikać. Każdy z Wykonawców załączył kserokopię dokumentów (referencje, oświadczenia itp.). Żaden Wykonawca nie potwierdził ich za zgodność. Co z tym robić? Wezwać do uzupełnienia z 26.3? W SIWZ nie pisaliśmy, że w przypadku przedłożenia kserokopii muszą być one potwierdzone za zgodność sad

2

Odp: Dokumenty potwierdzające wykonania nadzoru w kserokopii - PILNE

Należy wezwać do uzupełnienia dokumentów, ponieważ "par. 14 ustęp 2 Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem."

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126).

3

Odp: Dokumenty potwierdzające wykonania nadzoru w kserokopii - PILNE

tylko że w rozporządzaniu nie ma informacji o dokumentach żądanych na potwierdzenie kryteriów a warunków

4

Odp: Dokumenty potwierdzające wykonania nadzoru w kserokopii - PILNE

To zależy jak zamawiający sformułował opis sposobu oceny ofert, w tym także w odniesieniu do formy i postaci składanych dokumentów niezbędnych do oceny ofert.

5

Odp: Dokumenty potwierdzające wykonania nadzoru w kserokopii - PILNE

Ja bym nie przyjął dokumentów, które nie są w żaden sposób poświadczone (forma pisemna postępowania, KC). Natomiast art. 26 ust. 3 odnosi się nie tylko do dokumentów potwierdzających okoliczności z art. 25 ust. 1, ale też do dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Treści ofert to nie zmieni, bo wykonawcy złożyli wykazy.

6

Odp: Dokumenty potwierdzające wykonania nadzoru w kserokopii - PILNE

Do memphis:

Czy dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania, o których mowa w art. 26 ust. 3 Pzp dotyczą dokumentów składanych w celu dokonania oceny ofert? Nie. Postaram się napisać jutro lub w środę o dokumentach niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, o których mowa w art. 26 ust. 3 Pzp. wadialny

7 (edytowany przez wadialny 2018-08-21 22:42:33)

Odp: Dokumenty potwierdzające wykonania nadzoru w kserokopii - PILNE

Inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania.

Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania (art. 26 ust. 3 Pzp).

Zgodnie z art. 25 ust. 1 Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Jednocześnie z art. 25 ust. 1 zdanie drugie Pzp wynika, że oświadczeniami i dokumentami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania są oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, a także brak podstaw wykluczenia, które zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert (oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp).

Inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania zostały umiejscowione w art. 26 ust. 3 Pzp, a więc nie mogą to być dokumenty stanowiące treść oferty. Przepisy art. 26 ust. 3 i 4 Pzp nie dotyczą bowiem dokumentów stanowiących treść oferty.

Innym dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia postępowania nie jest również kosztorys ofertowy, który w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego (a w niektórych sytuacjach także wynagrodzenia ryczałtowego) stanowi treść oferty.

Dokumenty stanowiące treść oferty można wyjaśnić na podstawie art. 87 ust. 1, ale nie na podstawie art. 26 ust. 3 lub 4 Pzp.

Zamawiający nie może również wezwać wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 3 do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia dokumentów stanowiących treść oferty.

Dokumentami stanowiącymi treść oferty są również dokumenty składane przez wykonawcę w celu dokonania oceny ofert, wskazane przez zamawiającego w opisie sposobu oceny ofert.

Innymi dokumentami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania, o których mowa w art. 26 ust. 3 Pzp nie są oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, jeżeli są składane również w celu dokonania oceny ofert.