1

Temat: uzupełniony ceidg

witam
wykonawca nie złożył wraz z ofertą wymaganego krs lub ceidg. Będę wzywać do uzupełnienia ale jestem prawie pewna że uzupełni to z datą po terminie otwarcia. Z tego co sobie też sprawdziłam wykonawca operował będzie ceidg. I teraz pytanie -  wiadomo, że "informacje dotyczące upadłości" nie będą potwierdzać warunku braku likwidacji na dzień składania ofert tylko na dzień wygenerowania wydruku. Od wykonawcy nie mogę żądać żadnych innych dokumentów. Czy jeżeli przy sprawdzaniu - do takiego uzupełnionego przez wykonawcę dokumentu - dołączę historię wpisów do ceidg z której wynikać będzie, że wykonawca nigdy nie był w stanie upadłości i go oczywiście uznam to będzie ok? w końcu mam prawo badania wiarygodności ofert i załączników, boję się tylko że jakiś z kontroli nie podzieli takiego trybu tego badania.
Jeżeli macie jakieś inne pomysły chętnie poczytam.

2

Odp: uzupełniony ceidg

tak należy postąpić choć nie znaczy ,że Wykonawca nie dysponuje wcześniejszym wydrukiem

3

Odp: uzupełniony ceidg

wyroki jak to u nas na dwoje babka wróżyła lex i szukać wyroków, wpiąć odpowiedni i jak znalazł dla kontroli

4

Odp: uzupełniony ceidg

Uzupełniony przez wykonawcę dokument musi potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert. Zamawiający, oceniając czy uzupełniony przez wykonawcę dokument lub oświadczenie potwierdza spełnianie warunku na określony przez zamawiającego termin składania ofert, co do zasady będzie brał przede wszystkim pod uwagę datę wystawienia takiego dokumentu lub oświadczenia. Jednakże należy podkreślić, że nie zawsze data wystawienia dokumentu będzie świadczyła o spełnianiu warunku w dniu składania ofert. Dokument może zostać wystawiony później lecz fakt spełniania warunku na określony dzień musi wynikać wówczas z treści przedłożonego dokumentu.

W przypadku złożenia przez wykonawcę dokumentu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej z datą późniejszą niż data składania ofert, uznać należy, że dokument ten potwierdza spełnianie warunku również na dzień składania ofert jeżeli nie ma w nim wzmianek na temat upadłości, postępowania naprawczego, itd., W tym konkretnym przypadku, jeżeli zdarzenie takie nie miało miejsca w dacie późniejszej niż data otwarcia ofert, to tym samym w stosunku do wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości również na dzień składania ofert. Zauważyć bowiem należy, że proces likwidacyjny lub upadłościowy rozpoczyna się z chwilą zaistnienia któregokolwiek z powyższych zdarzeń (data otwarcia likwidacji lub data ogłoszenia upadłości) i wzmianka o tym musiałaby zostać odnotowana w rejestrze.

5

Odp: uzupełniony ceidg

Marcel napisał/a:

Uzupełniony przez wykonawcę dokument musi potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert. Zamawiający, oceniając czy uzupełniony przez wykonawcę dokument lub oświadczenie potwierdza spełnianie warunku na określony przez zamawiającego termin składania ofert, co do zasady będzie brał przede wszystkim pod uwagę datę wystawienia takiego dokumentu lub oświadczenia. Jednakże należy podkreślić, że nie zawsze data wystawienia dokumentu będzie świadczyła o spełnianiu warunku w dniu składania ofert. Dokument może zostać wystawiony później lecz fakt spełniania warunku na określony dzień musi wynikać wówczas z treści przedłożonego dokumentu.

W przypadku złożenia przez wykonawcę dokumentu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej z datą późniejszą niż data składania ofert, uznać należy, że dokument ten potwierdza spełnianie warunku również na dzień składania ofert jeżeli nie ma w nim wzmianek na temat upadłości, postępowania naprawczego, itd., W tym konkretnym przypadku, jeżeli zdarzenie takie nie miało miejsca w dacie późniejszej niż data otwarcia ofert, to tym samym w stosunku do wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości również na dzień składania ofert. Zauważyć bowiem należy, że proces likwidacyjny lub upadłościowy rozpoczyna się z chwilą zaistnienia któregokolwiek z powyższych zdarzeń (data otwarcia likwidacji lub data ogłoszenia upadłości) i wzmianka o tym musiałaby zostać odnotowana w rejestrze.

No i wsio jasne - kolega Marcel rozwiał wątpliwości.

6

Odp: uzupełniony ceidg

Marcel napisał/a:

W przypadku złożenia przez wykonawcę dokumentu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej z datą późniejszą niż data składania ofert, uznać należy, że dokument ten potwierdza spełnianie warunku również na dzień składania ofert jeżeli nie ma w nim wzmianek na temat upadłości, postępowania naprawczego, itd., W tym konkretnym przypadku, jeżeli zdarzenie takie nie miało miejsca w dacie późniejszej niż data otwarcia ofert, to tym samym w stosunku do wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości również na dzień składania ofert. Zauważyć bowiem należy, że proces likwidacyjny lub upadłościowy rozpoczyna się z chwilą zaistnienia któregokolwiek z powyższych zdarzeń (data otwarcia likwidacji lub data ogłoszenia upadłości) i wzmianka o tym musiałaby zostać odnotowana w rejestrze.

Marcel a jakaś sygnaturka do tego jest? Bardzo proszę :-)

7

Odp: uzupełniony ceidg

Dał bym, gdybym miał wink

8

Odp: uzupełniony ceidg

wykonawca nie dysponuje wcześniejszym wydrukiem i generalnie zamierza złożyć to co sobie wydrukował wczoraj. Usłyszałam też od wykonawcy (zadzwonił z paszczą po wezwaniu do uzupełnienia), że przecież mogę to sobie sama wydrukować :-). Na razie jest najtańszy - zaczynam się bać ewentualnej współpracy....

9

Odp: uzupełniony ceidg

Ma uzupełnić dokument i tyle. To jego obowiązek a nie Twój. Nie dostarczy to aut - wykluczasz go. Nawet jeśli dostarczy wypis z datą późniejszą to nie znaczy że trzeba go od razu wykluczyć. Z treści dokumentu ma wynikać, że wykonawca spełnia warunek na dzień składania ofert - to co pisał wcześniej Marcel.

10

Odp: uzupełniony ceidg

eva napisał/a:

Ma uzupełnić dokument i tyle. To jego obowiązek a nie Twój. Nie dostarczy to aut - wykluczasz go. Nawet jeśli dostarczy wypis z datą późniejszą to nie znaczy że trzeba go od razu wykluczyć. Z treści dokumentu ma wynikać, że wykonawca spełnia warunek na dzień składania ofert - to co pisał wcześniej Marcel.

Nigdy nie będzie wynikać, bo na dole takiego zaświadczenia jest informacja "stan na dzień ......". I tyle. Zaświadczenie z CEIDG przedstawia stan na konkretny dzień. Gdyby wykonawca był uczony to być może wraz z zaświadczeniem wydrukowanym po terminie przedstawiłby zamawiającemu historię wpisu, ale jakby nie patrzeć to znowelizowane Pzp nakazuje wykonawcy wykazać spełnianie warunku udziału. To jest jego zadanie i tyle.

11

Odp: uzupełniony ceidg

Wydruk z CEIDG a data jego pobrania ? w kontekście wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu

   Ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego wiąże się z koniecznością spełnienia warunków udziału w postępowaniu i przedłożenia dokumentów wymaganych przez zamawiającego. Zamawiający nie może od wykonawców żądać dowolnych dokumentów i oświadczeń, a jedynie tych niezbędnych, przewidzianych przez przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (PZP) i akty wykonawcze. Zgodnie z treścią rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie dokumentów wymaganych w postępowaniu zamawiający może, a w postępowaniach, w których wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne, musi zażądać m.in. aktualnego odpisu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG). Wykonawcy, korzystający z potencjału podmiotów trzecich, podczas kompletowania załączników do oferty powinni w szczególności sprawdzić, czy zamawiający wymaga przedłożenia wyciągu z CEIDG również w stosunku do podmiotów trzecich użyczających swoich zasobów.

Wyciąg z CEIDG jest przedkładany w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z powodu otwarcia jego likwidacji lub ogłoszenia upadłości. Dokument spełniający warunki formalne musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Aktualnie ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej przewiduje dwie formy poświadczenia wpisu podmiotu do CEIDG ? wydruk ze strony http://prod.ceidg.gov.pl oraz dokument elektroniczny.

Najczęstszą i najłatwiejszą formą uzyskania zaświadczenia o wpisie do CEIDG jest wygenerowanie jego wyciągu ze strony http://prod.ceidg.gov.pl. Należy jednak pamiętać, że każdorazowo wyciąg potwierdza dane na dzień jego pobrania. Nie ma więc technicznych możliwości pobrania wyciągu ze strony http://prod.ceidg.gov.pl z datą późniejszą, niż data jego wygenerowania. W praktyce często zdarzają się przypadki, że wykonawcy nie załączają do składanej oferty wyciągu z CEIDG, w takim wypadku zamawiający jest zobowiązany do wezwania wykonawcy do uzupełnienia brakującego dokumentu. Jednakże, jeżeli wykonawca nie pobrał we właściwym czasie wyciągu z CEIDG, nie ma możliwości wygenerowania nowego dokumentu z datą sprzed terminu otwarcia ofert. Oznacza to, że wykonawca nie będzie miał faktycznej możliwości złożenia wyciągu z CEIDG wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert (lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

Wśród zamawiających zarysowały się dwa odmienne stanowiska w jaki sposób należy traktować wykonawcę, który przedłożył wydruk z CEIDG z niewłaściwą datą. Część przedstawicieli zamawiających uważa, że wykonawcę należy z postępowania wykluczyć, ze względu na nieuzupełnienie wymaganego dokumentu. Zamawiający nie jest zobowiązany na własną rękę dociekać czy wykonawca na dzień składania ofert podlegał wykluczeniu z postępowania, czy nie. Potwierdzeniem powyższego stanowiska jest wyrok KIO z dnia 21 maja 2013 r., KIO/UZP 1059/13, w którym Izba stwierdziła, że kluczowe znaczenie ma przepis art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP, który nakazuje wykluczyć z postępowania wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Oznacza to, że ustawodawca wyraźnie odróżnia sytuację spełniania warunków udziału w postępowaniu od wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu i wiąże skutek wykluczenia z brakiem wykazania wspomnianych okoliczności. Powyższe kreuje dla wykonawcy obowiązek wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, a więc ciężar udowodnienia tego faktu spoczywa na wykonawcy. Rolą wykonawcy jest więc udowodnienie zamawiającemu, za pomocą żądanych dokumentów, że spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający, którzy skłaniają się ku formalistycznemu podejściu tłumaczą, że są zobowiązani wykluczyć wykonawcę, który na wezwanie nie uzupełnił prawidłowo dokumentu. Nie należy jednak zapominać w jakim celu ustawodawca przewidział obowiązek przedłożenia powyższego dokumentu ? ma on bowiem potwierdzać, że na dzień otwarcia ofert wykonawca nie jest w likwidacji lub upadłości.

Z drugiej strony negatywnie należy ocenić zachowanie zamawiających, którzy uznają za wystarczające przedłożenie przez wykonawcę wydruku z CEIDG wygenerowanego po dniu otwarcia ofert. Treść takiego dokumentu nie potwierdza bowiem czy w stosunku do danego wykonawcy otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość.

Warto zwrócić uwagę na wyrok KIO z dnia 20 grudnia 2011, sygn. akt 2585/11, w którym Izba stanęła na stanowisku, że złożenie przez wykonawcę dokumentów (oświadczeń) z datami późniejszymi niż upływ terminu składania ofert nie dyskredytuje tych dokumentów, jeżeli tylko z ich treści wynika, że wykonawca spełniał warunki na dzień składania ofert.

Odnosząc się do analizowanej sytuacji, bez wątpienia z treści wyciągu z CEIDG nie da się wprost ustalić, czy na dzień składania ofert wykonawca był w likwidacji lub upadłości. Niemniej jednak ze strony http://prod.ceidg.gov.pl można pobrać tzw. ?historię wpisu?, która zawiera informacje o wcześniejszych zmianach danych udostępnianych w ewidencji działalności gospodarczej. Wydaje się, że połączenie tych dokumentów, tj. wyciągu z CEIDG oraz historii wpisu może poświadczać, że wykonawca na dzień składania ofert nie podlegał wykluczeniu. Pomimo wygenerowania powyższych dokumentów po dniu otwarcia ofert, z ich treści wynika jakie były aktualne wpisy w ewidencji w określonym przedziale czasowym. Tak więc w sytuacji, gdy wykonawca nie dysponuje wydrukiem z CEIDG wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, powinien przedłożyć zamawiającemu aktualny wydruk wraz z historią wpisu, obrazującą zmiany jakie zostały dokonane w okresie do 6 miesięcy przed terminem składania ofert a datą aktualnego wydruku. Zamawiający winien ocenić powyższe dokumenty mając na uwadze ich treść oraz cel jakiemu służą, a nie wyłącznie datę pobrania.

czerwiec 2014
Maria Witkowska
radca prawny
maria.witkowska@piszcz.pl

12

Odp: uzupełniony ceidg

myszy1953 napisał/a:

Tak więc w sytuacji, gdy wykonawca nie dysponuje wydrukiem z CEIDG wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, powinien przedłożyć zamawiającemu aktualny wydruk wraz z historią wpisu, obrazującą zmiany jakie zostały dokonane w okresie do 6 miesięcy przed terminem składania ofert a datą aktualnego wydruku. Zamawiający winien ocenić powyższe dokumenty mając na uwadze ich treść oraz cel jakiemu służą, a nie wyłącznie datę pobrania.

No i wszystko jasne, myszka dała dobry artykuł.

13

Odp: uzupełniony ceidg

"Wydaje się, że połączenie tych dokumentów, tj. wyciągu z CEIDG oraz historii wpisu może poświadczać, że wykonawca na dzień składania ofert nie podlegał wykluczeniu."

Prawniczy slang "wydaje się" oraz "może poświadczyć" smile
Zastanawia mnie, czy jest jakieś orzeczenie KIO gdzie wykonawca próbował się bronić przedstawiając historię wpisu. Można zadać sobie pytanie, ile czasu zajmuje dokonanie wpisu do CEIDG od momentu zaistnienia takiej konieczności?

Marcel, czy jasne, to zależy na kogo trafi smile

14

Odp: uzupełniony ceidg

Tutaj nie mam wątpliwości, o historii wpisu mówiło się już znacznie wcześniej, to wystarczający dowód, moim zdaniem nie do podważenia.

15

Odp: uzupełniony ceidg

Dzięki Myszko!!!

16

Odp: uzupełniony ceidg

no to wiadomo z tą historią wpisu, tylko ponawiam pytanie: czy tą historię mogę podłączyć ja jako zamawiający który sprawdza warunek. Nie mam chyba prawa żądać tej historii od wykonawcy przy wezwaniu do uzupełnienia?

17

Odp: uzupełniony ceidg

To raczej obowiązek wykonawcy udowodnić a więc powinien się zorientować że należało by załączyć historię, z drugiej strony historii nie dołącza i co wówczas?, nie uważacie że sam zamawiający może sobie to sprawdzić tym bardziej że np. oferta najkorzystniejsza?