1

Temat: rażąco niska cena po nowemu

Czy przy 30%-towej różnicy do ceny średniej lub szacowanej jest obowiązek wezwania do wyjaśnień czy też tylko gdy dodatkowo mam wątpliwość że może być rażąco niska?

2

Odp: rażąco niska cena po nowemu

Opinie są różne, taka ta nieszczęsna Pzp że nic nie jest jasne, moim zdaniem należy wyjaśnić .

3

Odp: rażąco niska cena po nowemu

przerabiam ten przypadek i też wzywam, obliczyłem 30 % porównałem artmetycznej i wartości brutto i wzywam,

4

Odp: rażąco niska cena po nowemu

Dla mnie przy 30% różnicy od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, zamawiający ma obowiązek zwrócenia się o udzielenie wyjaśnień.
W art. 90 ust.1 Pzp jest bowiem zapis " zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień" a nie "zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień".

5

Odp: rażąco niska cena po nowemu

Na poparcie mojego stanowiska fragment artykułu z tygodnika "Wspólnota":

RAŻĄCA NISKA CENA WG NOWYCH PRZEPISÓW
AUTOR: OPRAC. DOMINIK KRZYSZTOFOWICZ / 24.10.2014

Przepis art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm., zw. dalej jako ,,ustawa Pzp??), ustanawia obowiązek zamawiającego zwrócenia się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, jeżeli cena oferty, w opinii zamawiającego, wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi jego wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami sformułowanymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów.

Wystąpienie przez zamawiającego z wezwaniem do udzielenia wyjaśnień odnośnie rażąco niskiej ceny, powinno nastąpić ?w szczególności, gdy cena oferty jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub 30% średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert?. Sformułowanie ?w szczególności? należy rozumieć jako przykład sytuacji, w której zamawiający powinien mieć, zdaniem ustawodawcy, wątpliwości co do możliwości wykonania zamówienia przez wykonawcę w zamian za oferowaną cenę. Warto nadmienić, że do nowego brzmienia art. 90 ust. 1 ustawy Pzp nawiązuje już wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 23 września 2014 r. (sygn. akt: KIO 1883/14) w zakresie wskazówek interpretacyjnych stosowania przepisów dotyczących ustalania podstaw rażąco niskiej ceny. Izba orzekła w nim, że zamawiający nie był zobowiązany do wzywania wykonawcy do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, gdyż oferta tego wykonawcy nie była niższa o ponad 30% od średniej arytmetycznej cen ofert, ani nie była niższa o 30% względem kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia.

Powyższa regulacja nakłada na zamawiającego obowiązek wszczynania procedury na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, w każdym przypadku, gdy zamawiający ustali, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych w tym przepisie okoliczności. Przy czym, wezwanie do złożenia wyjaśnień odnośnie ceny ofertowej, która zdaje się być rażąco niska, gdyż zachodzi w stosunku do niej jedna z wyżej wymienionych okoliczności, nie przesądza, że cena danej oferty jest rażąco niska. Przepis art. 90 ust. 1 ustawy Pzp nie zawiera bowiem definicji rażąco niskiej ceny, ale wymienia niektóre okoliczności, jakie mogą na rażąco niską cenę wskazywać, w których procedura wyjaśniania oferty powinna mieć zastosowanie. O tym, czy oferta jest rzeczywiście rażąco niska, rozstrzyga zamawiający w odniesieniu do konkretnego przypadku, w oparciu o posiadane materiały, w szczególności wyjaśnienia wykonawcy i załączone przez niego dokumenty, oceniane w kontekście właściwości przedmiotu zamówienia będącego przedmiotem postępowania.

Określony w art. 90 ust. 1 Pzp próg ,,30%?? stanowi jedynie przykładowy, ale jednocześnie maksymalny limit wartości, który może być odpowiednio obniżony przez zamawiającego, w zależności od okoliczności dotyczących przedmiotu zamówienia. Także  w sytuacji, gdy cena oferty jest niższa np. o 10% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert, w okolicznościach związanych z konkretnym zamówieniem, zamawiający ma prawo powziąć wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia za zaoferowaną cenę. Ponieważ zaistnienie wątpliwości po stronie zamawiającego stanowi podstawową okoliczność uruchamiającą procedurę żądania wyjaśnień w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę, należy zaznaczyć, że bez względu na brak zaistnienia okoliczności przykładowo wymienionych w art. 90 ust. 1 Pzp, w razie wystąpienia wątpliwości odnośnie wartości zaoferowanej przez wykonawcę ceny, zamawiający jest zawsze uprawniony wezwać tego wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień

6

Odp: rażąco niska cena po nowemu

Urząd Zamówień Publicznych w pierwszym zdaniu opinii prawnej w przedmiotowej sprawie, stwierdził że art. 90 ust.1 ustanawia obowiązek zamawiającego. Oto początkowy fragment tej opinii UZP:
"Przepis art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm., zw. dalej jako ,,ustawa Pzp??), ustanawia obowiązek zamawiającego zwrócenia się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, jeżeli cena oferty, w opinii zamawiającego, wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi jego wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami sformułowanymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów".

7

Odp: rażąco niska cena po nowemu

zgadzam się z karol1945, wydłuża to postępowanie i więcej papierologi ale coż,

8

Odp: rażąco niska cena po nowemu

Gordon napisał/a:

przerabiam ten przypadek i też wzywam, obliczyłem 30 % porównałem artmetycznej i wartości brutto i wzywam,

Nieśmiało zwracam uwagę, że art. 90 ust. 1 mówi o wartości zamówienia - a ta, z tego co mi wiadomo, jest wartością netto a nie brutto smile

9

Odp: rażąco niska cena po nowemu

wartość zamówienia= wartość netto, ale wg mnie jak porównujemy to musimy analogicznie brać wartość brutto zamówienia i wartość brutto oferty

10

Odp: rażąco niska cena po nowemu

anka napisał/a:

wartość zamówienia= wartość netto, ale wg mnie jak porównujemy to musimy analogicznie brać wartość brutto zamówienia i wartość brutto oferty

Ja nie twierdzę że tak nie jest logiczniej, tylko że co innego wynika z przepisu.
Poza tym stosując się literalnie do art. 90.1 w praktyce istnieje mała szansa, że jakaś cena oferty (która jest brutto) będzie niższa od wartości zamówienia (netto) pomniejszonej jeszcze o 30%. Tak więc w praktyce, wg mnie, podstawą do wzywania o wyjasnienie rażąco niskiej ceny będzie miała średnia arytmetyczna z cen wszystkich złożonych ofert.