1

Temat: ustawa Pzp a dotacja celowa w ramach programu "Za życiem"

Dzień dobry,
mam pytanie odnośnie sposobu realizacji porozumienia, które planowane jest do zawarcia pomiędzy powiatem a Skarbem Państwa/MEiN, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - zadanie 2.4 Utworzenie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością.

W projekcie jest określona kwota dotacji celowej (iloczyn wymiaru godzin zajęć x ustalonej stawki za godz.) , zasady jej wypłaty, szczegółowe przeznaczenie, zasady rozliczania i sprawozdawczość. Porozumienie na okres 5 lat. Środki w ramach porozumienia stanowią dotację celową. Potwierdza do preambuła do projektu porozumienia, w której przywołano:

ustawa o samorządzie powiatowym: Art. 5 [Zakres porozumienia]: 1. Powiat może zawierać z organami administracji rządowej porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego: Art. 45 [Zadania z zakresu administracji rządowej]: Jednostka samorządu terytorialnego realizująca zadania z zakresu administracji rządowej, na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, otrzymuje od tych organów dotacje celowe w kwocie wynikającej z zawartego porozumienia.
ustawa o systemie oświaty: Art. 90v [Współdziałanie w realizacji programu] : 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w celu realizacji zadań służących wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, przyjętego na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2020 r. poz. 1329), zwanego dalej „Programem”, dotyczących pomocy uczennicom w ciąży przez stworzenie im możliwości kontynuowania nauki oraz utworzenia ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych, współdziała z jednostkami samorządu terytorialnego.
ustawa o finansowaniu zadań oświatowych: Art. 75 [Finansowanie programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”] Na realizację zadań, o których mowa w art. 90v ust. 1 ustawy o systemie oświaty, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może udzielić jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej.


Z tego co wiem, dotacje celowe nie zawierają się w definicji „zamówienia” tzw. nowego Pzp dlatego przy realizacji tego Porozumienia nie powinniśmy stosować ustawy Pzp. Koordynatorzy programu nie udzielają jednoznacznych odpowiedzi. W rozmowie telefonicznej mówią o braku konieczności stosowania ustawy Pzp, w mailu odpowiedź jest już ogólna bez wskazania konkretnej ścieżki, unikają jasne odpowiedzi. Jest to kolejna edycja tego typu porozumień. Podmioty realizowały te zadania różnie, jedni stosowali Pzp inni nie.
Proszę o wskazówki, Wasze doświadczenia w tym temacie,
z góry dziękuję i pozdrawiam

2

Odp: ustawa Pzp a dotacja celowa w ramach programu "Za życiem"

Dotacje trzeba wydatkować zgodnie z PZP. Jest pytanie tylko czy znajdzie się jedorodny przedmiot zamówienia przekraczający wartość netto 130 tys. zł.

3

Odp: ustawa Pzp a dotacja celowa w ramach programu "Za życiem"

Dziękuję za pomoc:) Porozumienie ma być zawarte na okres 5 lat. To powoduje, że pomimo rozbicia godzin na różne specjalizacje wychodzą nam szacunki na kwoty powyżej 130 000 zł.  Szukając podobnych postępowań widzę, że jeśli pojawiają się ogłoszenia o zamówieniach to robione jest jedno ogłoszenie z podziałem na części (tu: na poszczególne specjaizacje).