1

Temat: czy wpisywac ten art. do SWZ

czy w SWZ w przypadku przetargu na dostawy w Rozdziale  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) wpisujecie regułkę: " W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. - bo się już zagmatwałam

2

Odp: czy wpisywac ten art. do SWZ

Jeżeli w przetargu nie ma określonych warunków dot. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, to nie.

3

Odp: czy wpisywac ten art. do SWZ

Dziękuję