1

Temat: Odwołanie

Ogłoszenie przesłane do publikacji i opublikowane w duue w grudniu 2020 roku. Dostaliśmy teraz Odwołanie na opis przedmiotu zamówienia i wykonawca powołuje sie na przepisy nowej ustawy?
Czy nie powinno być "po starej"?

2

Odp: Odwołanie

Powinno być podane zarzuty na podstawie starej ustawy.

3

Odp: Odwołanie

Wykonawca najwyraźniej korzysta z art. 92 ust. 2 ustawy wprowadzającej nową ustawę.

4

Odp: Odwołanie

przetarg tryb podstawowy, wpłynęlo odwolanie na swz a konkretnie na zapisy w dokumentacji projektowej. Nie mam pojęcia co po kolei robić. Bardzo proszę napiszcie mi ścieżkę postepowania krok po kroku

5 (edytowany przez Olek 2021-07-31 17:43:14)

Odp: Odwołanie

Tak krok po kroku to się dokładnie nie da bo są różne scenariusze. Załóżmy, że nie uznajesz odwołania i nikt inny nie przystępuje do odwołania.

1. Najważniejsze to przekazanie odwołania innym Wykonawcom/zamieszczenie odwołania na stronie prowadzonego postępowania z wezwaniem do przystąpienia do postępowania odwoławczego - masz na to 2 dni od otrzymania odwołania.
2. Czekasz na pismo nr 1 z KIO - chcą tylko ogólnych danych o postępowaniu i dają 3 dni na odpowiedź.
3. Czekasz na pismo nr 2 z KIO - przekazanie całej dokumentacji potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
4. Przed rozprawą przedstawiasz KIO swoje stanowisko.
5. Rozprawa i wyrok.

6

Odp: Odwołanie

Art. 515 ust 2 pkt 2 . Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów za mówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.
Ust. 3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust.  2 wnosi się w terminie5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne
Czy ktoś mi wytłumaczy  , poda przykłady  odnośnie ust.3 jakie to są inne przypadki

7

Odp: Odwołanie

Pierwsza i najbardziej oczywista sytuacja, Zamawiający wysyła za pośrednictwem poczty elektronicznej zawiadomienie o wynikach postępowania. Ustawa traktuje dzień wysłania tego zawiadomienia jako dzień, w którym Wykonawca mógł powziąć wiadomość o rozstrzygnięciu postępowania i się od tego odwołać.