Temat: wyjaśnienia do 26.3

Wykonawca miał złożyć z ofertą oświadczenie (wg wzoru stanowiącego Załącznik do SIWZ), stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu a w nim:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.: ......................................................................................................... (podać pełną nazwę/firmę,
adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu Z postępowania o udzielenie zamówienia.

na podstawie 26.3 wezwałem wykonawcę m.in. do uzupełnienia oświadczenia, bo podał mi w pierwotnym oświadczeniu tylko imiona i nazwiska podwykonawców a nie podał NIP/PESELU, KRS/CEIDG).

W odpowiedzi wykonawca napisał mi, że załącza uprawnienia budowlane i przynależność do Izby, które to wskazują datę i miejsce urodzenia, adres i identyfikują te osoby dlatego też nie wskazał w oświadczeniu innych danych wrażliwych chronionych przez RODO, które to mogą być pozyskane przy rozpoczęciu działalności inspektorów.

czy takie wytłumaczenie można przyjąć?

2

Odp: wyjaśnienia do 26.3

w mojej opinii, oświadczenie stanowiło tylko wzór. Skoro więc Wykonawca dołączył inne dokumenty, z których wynikało kto jest podmiotem trzecim to nie ma problemu. Jest to tylko inna forma.

Nie widzę dokumentów, więc trudno jednoznacznie stwierdzić - czy oby nie ma rozbieżności pomiędzy oświadczeniem gdzie wymagano informacji o podwykonawcy/podmiocie trzecim, a z dokumentów wynika tylko fizyczna osoba, którą nie jest tym samym podmiotem

3

Odp: wyjaśnienia do 26.3

oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania w tym oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca zgodnie z treścią jak powyżej.

Wykonawca oświadczył, że nie będzie miał podwykonawców.

W oświadczeniu wpisane są te osoby, których dokumenty (izba, uprawnienia budowlane ) dostarczył. W piśmie wyjaśniającym napisał , ze korzysta z potencjału osób fizycznych.

i nie wiem czy sie czepiać czy sie nie czepiać,  skoro we wzorze oświdczenia były te dane wpisane to powinien je uzupełnić czy nie. Powołał się na RODO, ale klauzula RODO chroni przecież takie dane.

4

Odp: wyjaśnienia do 26.3

Coś tu się chyba nie spina  i trzeba wyjaśniać, albo ja nie rozumiem - powołuje się na podmiot trzeci czy nie ?
Albo się powołuje na potencjał innego Wykonawcy albo nie (bez znaczenia czy to osoba fizyczna czy "firma").

Jeśli powołuje się na Jana Kowalskiego, jako podmiot trzeci, ale bez nr Pesel to musisz mieć pewność o jakiego Jana Kowalskiego chodzi, bo przeprowadzasz weryfikację jego zdolności i braku podstaw do wykluczenia

5

Odp: wyjaśnienia do 26.3

wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego- osoby fizyczne.

nie podał mi nr PESEL ale do wyjaśnień dołączył izby i uprawnienia.

W wyjaśnieniach wykonawca napisał mi, że załącza uprawnienia budowlane i przynależność do Izby, które to wskazują datę i miejsce urodzenia, adres i identyfikują te osoby dlatego też nie wskazał w oświadczeniu innych danych wrażliwych chronionych przez RODO, które to mogą być pozyskane przy rozpoczęciu działalności inspektorów