1

Temat: przedłużenie umowy

usługi, postępowanie krajowe

kryterium oceny ofert m.in. termin wykonania zamówienia

Wykonawca w ofercie określił 150 dniowy termin wykonania zamówienia. w umowie przewidzieliśmy możliwość zmian na podst. art.144. Z przyczyn leżących po stronie zamawiającego będziemy chyba musieli wydłużyć termin wykonania zamówienia. I w praktyce jak to wygląda? wnioskujemy do wykonawcy z podaniem przyczyny, on się zgadza , przedkładamy mu projekt aneksu, podpisujemy aneks wydłużający termin realizacji i robimy ogłoszenie o zmianie umowy tak?

problem jest jeszcze jeden: w umowie termin wykonania zamówienia został określony jako: 150 dni od terminu podpisania umowy (bo tak wynikało z oferty i kryterium oceny ofert) więc w tym miejscu należy zmienić tą ilość dni na taka jaka będzie realna?

2

Odp: przedłużenie umowy

Ostrożnie z tym aneksowaniem.Tym bardziej ,że kryterium był termin wykonania.
Nawet jeżeli przyczyny leżą  po stronie  zamawiającego, to wykonawca wnioskuje do zamawiającego o wydłużenie terminu  podając uzasadnienie prawne i faktyczne powołując się  jednocześnie na zapisy, które zamawiający przewidział w ogłoszeniu w zakresie dot przesunięcia terminu z przyczyn nie zawinionych przez wykonawcę.   
Nie spotkałam się ,że przy zmianie terminu robimy ogłoszenie o zmianie umowy po zakończeniu postępowania.
Robimy tylko aneks  do umowy pooiędzy wykonawcą  i zamawiającym.

3

Odp: przedłużenie umowy

Pani Heleno, a co z art. 144 ust. 1c Pzp ?

4

Odp: przedłużenie umowy

Chyba chodziło Panu o art 144 ust.1 pkt 2 lit c?. To jak najbardziej zamawiający, po dokonaniu zmiany umowy zamieszcza w Biuletynie zamówień publicznych (postępowanie krajowe). 
Nie wiemy z postu  na jakiej podstawie zamawiający chce przedłużyć termin wykonania, bo podaje tylko na podstawie art.144.
Natomiast jak przesuwam tylko termin wykonania np. w robotach budowlanych z uwagi na warunki pogodowe, które przewidziałam w ogłoszeniu i w SIWZ (art.144 ust.1 pkt 1 ) to sporządzam tylko aneks do umowy podstawowej.
W związku z powyższym proszę o Wasza opinę w tej kwestii ???