1

Temat: Kosztorys

Wykonawca był zobowiązany dostarczyć przed podpisaniem umowy Kosztorys metodą kalkulacji szczegółowej. Wykonawca dostarczył Kosztorys uproszczony. W siwz miałam zapis, że jeżeli wykonawca nie dostarczy Kosztorysu przed podpisaniem umowy będzie to oznaczało, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Co w tym wypadku?

2

Odp: Kosztorys

poprosić o szczegółowy