1

Temat: art. 143b ust. 8

Zgodnie z art. 143b ust. 8 ustawy PZP przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi (wartość na pewno powyżej 0,5% wartości umowy i na pewno powyżej 50.000 zł).
Nasz wykonawca twierdzi, że takich umów nie zawierał więc nie ma co przedkładać - mówi, że część urządzeń zamówił ustnie, a pozostałe dostawy wynikają z umów handlowych, na podstawie których dostawca dostarcza mu materiały na różne budowy.
Czy z tego tytułu robić jakieś problemy wykonawcy? Czy należą się z tego tytułu kary? Czy są jakieś wyroki w tym temacie?

2

Odp: art. 143b ust. 8

Mam identyczny problem i właśnie chciałem zakładać nowy wątek smile

Problem dotyczy głównie podwykonawstwa na dostawy w ramach umów na roboty budowlane.

"...przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o  podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi"

Nasze stanowisko:
Ideą ustawodawcy była ochrona podwykonawców. W związku z tym, my ten zapis rozumiemy, że każde podwykonawstwo (dot. dostaw i usług powyżej 0,5% lub 50.000 zł) ma być w formie umowy.

Stanowisko Wykonawcy:
Zapis mówi, że ma przedłożyć kopię zawartej umowy, ale on umowy nie zawierał bo dostawy realizuje na podstawie zamówień lub stałej współpracy. Skoro nie ma umowy to nie ma czego przedkładać. Jednocześnie zwraca uwagę, że brak jest zapisu, że każde podwykonawstwo ma być realizowane na podstawi umowy (a nie np. zlecenia, zamówienia, itp.)

Jakie jest Wasze zdanie?

3

Odp: art. 143b ust. 8

Temat chyba nie jest prosty, nie dający jednoznacznych rozwiązań, gdyż w necie znalazłem też taką opinię na jednym z forów:

"Zgodnie z treścią art. 143b ust. 8 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. Zamawiający może określić niższą wartość, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo.

Wielu Zamawiających nie zdając sobie sprawy z tego, jak bardzo ten wymóg może skomplikować życie Wykonawcy, a przede wszystkim jak bardzo utrudnia realizację prac stara się za wszelką cenę kontrolować wszystko i wszystkich.

Przykład
Wykonawca dokonuje zakupu betonu w betoniarni. Łączna wartość betonu niezbędnego dla inwestycji wynosi np. 60 000 zł, co przekracza zarówno próg 0,5% jak również to nieszczęsne 50 000 zł. Zamawiający ma więc prawo oczekiwać, że Wykonawca przedłoży mu do akceptacji umowę. Ta umowa jest weryfikowana przez Zamawiającego tylko pod kątem terminu zapłaty. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że termin zapłaty za dostawę jest dłuższy niż 30 dni ma prawo (a nawet obowiązek) zgłosić sprzeciw i wezwać Wykonawcę (zwykle pod groźba kary) do dostosowania terminu do wymogów ustawowych, czyli nie więcej niż 30 dni.

Pierwszy problem pojawia się w momencie, kiedy Wykonawca uświadamia sobie, że żadnej umowy na dostawę betonu nie zawiera. Po prostu składa zamówienie, a beton jest przywożony na budowę. To znaczy, że umowę zawiera, i owszem, jednak jest to umowa w formie ustnej. Jak zatem przedstawić taką umowę Zamawiającemu?

Jak już jakimś cudem Wykonawca upora się z formą zawartej umowy to pojawia się kolejny problem. Wielu wykonawców ma podpisane umowy z dostawcami (w tym przypadku z betoniarnią), że termin zapłaty strony ustalają na 60 dni. Ten termin nie narusza żadnego z przepisów. Co więcej ? termin zapłaty wynoszący 60 dni jest ogólnie stosowany przez Zamawiających będących np. szpitalami.

Tak więc przedstawienie zawartej umowy na dostawę betonu z terminem płatności 60 dni (ustalonym i zaakceptowanym przez strony tej umowy) może zostać skutecznie zakwestionowane przez Zamawiającego.

Co zatem powinien zrobić Wykonawca w takiej sytuacji?

Najlepszym i najłatwiejszym wyjściem z sytuacji jest po prostu pilnowanie, aby zawierane umowy na dostawę betonu każdorazowo nie przekroczyły progu określonego przez Zamawiającego, czyli 0,5% i nie mniej niż 50 000 zł. Dzięki temu i wilk (Zamawiający) będzie syty, a i Wykonawca (owca) będzie cały.
Przepis art. 143b ust. 8 Pzp jest pokłosiem sytuacji z autostradami, kiedy to wielkie grono dostawców materiałów budowlanych nie otrzymało zapłaty, bo nie byli oni podwykonawcami w myśl przepisów. Ustawodawca więc pomyślał i wymyślił przepis, który nie nadaje się do niczego.

Co jednak zrobić, kiedy niefrasobliwy Zamawiający określi, że każda umowa zawierana z podwykonawcą na dostawę usług i dostaw, bez względu na jej wartość, musi zostać zgłoszona i jeszcze straszy dotkliwymi karami finansowymi? ? O tym już niebawem, bo i na to znalazł się prosty sposób."

4

Odp: art. 143b ust. 8

Ciekawą opinię otrzymałem na infolinii UZP.

Jeśli w ramach umowy na roboty budowlane Wykonawca dokonuje np. zakupu materiału lub usługi np. transportowej to nie ma tu mowy o podwykonawstwie, gdyż podwykonawca zgodnie z ustawą ma brać bezpośredni udział w realizacji zamówienia. W tym przypadku producent np. rur nie bierze bezpośredniego udziału w realizacji części zamówienia, nie staje się więc podwykonawcą. Skoro nie jest podwykonawcą, to nie ma również mowy o umowie o podwykonawstwo, którą to Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu.

W naszej jednostce materiał stanowi ok 40% wartości zamówienia, ale wygląda na to, że Wykonawca nie będzie miał obowiązku przedstawiać nam umów na zakup materiału, gdyż nie ma tu mowy o podwykonawstwie.

5

Odp: art. 143b ust. 8

no właśnie, to że wykonawca np.

w celu wykonania zamówienia polegającego na robotach bud. w zakres których wchodzi wymian wind, kupuje te windy,

to sprzedający windy nie jest tu podwykonawcą. Chyba że została zawarta umowa o podwykonawstwo pomiędzy zamawiającym a sprzedawcą gdzie sprzedawca będzie zobowiązany do montażu tych wind.

6

Odp: art. 143b ust. 8

Jeszcze jedną opinię, która usłyszałem, to że błędnie interpretujemy zapisy, wychodząc niejako od końca (od art. 143b ust.8).
Najpierw powinniśmy wyjść od kc gdzie mowa jest o swobodzie zawierania umów (pomiędzy wykonawcą i podwykonawcą). W związku z tym jeśli nie zawarli umowy (zlecenie, zamówienie, stała współpraca, itp.) to nie mamy praca wnikać i analizować, że na daną część zamówienia (dot. głównie dostaw w ramach umowy na roboty) winni zawrzeć umowę o podwykonawstwo. To jest ich sprawa i jeśli taki dostawca chce mieć ochronę to powinien dążyć do zawarcia osobnej umowy z wykonawcą i wtedy winni nam ją przedstawić.
U nas dochodzi do lekkiego absurdu, że sami w trakcie realizacji pytaliśmy wykonawców czy aby na daną dostawę czy też usługę nie powinni mieć zawartej umowy o podwykonawstwo.
Jak Wy stosujecie te przepisy?

7

Odp: art. 143b ust. 8

Idąc od początku przez wątki. Jeśli podwykonawca nie zawarł umowy z wykonawcą to nie jest w naszej gestii ani zakresie do tego go zmuszać. To podwykonawca ma do tego dązyć i jest to w jego interesie, inaczej w jaki sposób się wybroni w przypadku warunków że dostarczył lub wykonał coś co uzgadniał z wykonawcą a ten mu nie zapłacił? Nie może też wtedy wymagać od Zamawiającego płatności z pominięciem wykonawcy bo nie ma po temu podstaw.Faktem, że czasem podwykonawcy nie chca sie pokazywać ale ..... każdy kij ma zawsze dwa końce.Co do pierwszego postu, to jeśli nie ma umowy niech przedstawi sam zakres zobowiązań i płatności skoro wskazał podwykonawcę.