Temat: niejawna część SIWZ - art. 37 ust.6

Czy ktoś zastosował utajnienie części SIWZ np. w przypadku gdy w przetargu na rb cześć dokumentacji projektowej dot. pomieszczeń kancelarii tajnej, gdzie z odrębnych przepisów wynika że dostęp tu jest ograniczony dla osób mających określone poświadczenia bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych.


Czy żądaliście dokumentów takich jak poświadczenia bezpieczeństwa, oryginały i tp., czy tylko oświadczeń od wykonawcy że osoby (wykonawca) zobowiązują się do zachowania w poufności informacje - przed udostepnieniem im tej niejawnej części?

2

Odp: niejawna część SIWZ - art. 37 ust.6

Dodatkowo art 8.2a - zamawiający może określić w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymogi dotyczące zachowania poufnego charakteru informacji przekazanych wykonawcy w toku postępowania.

W przetargu na ubezpieczenie broker na podstawie art 8.2a utajnił część OPZ dotyczącą składników majątku, szkodowości. Na podstawie 37.6 określił zasady dostępu do danych, tj. zgłoszenie wniosku o udostępnienie danych.

Zapisy z SIWZ w części OPZ:
1)    Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przeznaczone są wyłącznie do przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystane w innym celu, ani udostępniane osobom trzecim nie uczestniczącym w postępowaniu chyba, że jest to konieczne i niezbędne do udziału w postępowaniu i przygotowania oferty. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności co do treści wszelkich dokumentów i informacji uzyskanych w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania, zgodnie z zasadą określoną w art. 35 i nast. ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 999).

2)    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Części poufnej tzn. w Załączniku nr 1 do SIWZ.
3)    Wykonawca informacje o charakterze poufnym (Część poufną SIWZ) może uzyskać poprzez złożenie wniosku o ich przesłanie w formie elektronicznej. Wniosek składa się za pomocą formularza na stronie WWW.XXXXX.pl w dziale PRZETARGI i specjalnym odnośniku do niniejszego postępowania. We wniosku o przesłanie Części poufnej SIWZ w formie elektronicznej należy podać dane dotyczące wnioskodawcy i Wykonawcy, którego reprezentuje. Część poufną SIWZ stanowią Załączniki nr 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 do SIWZ.


O informacjach niejawnych nic nie wiem smile

3

Odp: niejawna część SIWZ - art. 37 ust.6

dzięki, czyli takie rzeczy się dzieją

4

Odp: niejawna część SIWZ - art. 37 ust.6

janek159 napisał/a:

Czy ktoś zastosował utajnienie części SIWZ np. w przypadku gdy w przetargu na rb cześć dokumentacji projektowej dot. pomieszczeń kancelarii tajnej, gdzie z odrębnych przepisów wynika że dostęp tu jest ograniczony dla osób mających określone poświadczenia bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych. ?

Czy możesz wskazać te odrębne przepisy ograniczające dostęp do projektu robót budowlanych na wykonanie kancelarii tajnej dla osób mających określone poświadczenia bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych? Czy ten projekt oznakowany jest jako poufny, tajny....

5 (edytowany przez janek159 2019-06-25 13:18:25)

Odp: niejawna część SIWZ - art. 37 ust.6

Dokumentacja projektowa jest objęta klauzulą tajne czy poufne. Dostęp u zam. do niej ma jedna osoba mająca uprawnienia, poświadczenia bezpieczeństwa. Dokumentację okazać będzie można osobie jak się wylegitymuje tym samym.

Ustawa o ochronie informacji niejawnych.

6

Odp: niejawna część SIWZ - art. 37 ust.6

Polecam artykuł "Poufność informacji" w miesięczniku Przetargi Publiczne z grudnia 2017.