1

Temat: Waloryzacja wynagrodzenia umowy

w grudniu 2017 r. podpisaliśmy 3-letnią umowę (od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.) na realizację usługi. Nasze wynagrodzenie jest rozliczane na podstawie roboczogodzin.  Nasi pracownicy w roku 2018 zarabiali 15 zł netto za godzinę pracy (więcej niż minimalna 13,70 zł brutto). Od nowego roku zażądali podwyżek do 16 zł netto za godzinę. Pracują na podsatwie umowy zlecenie.
Napisaliśmy do Zamawiającego wniosek o waloryzację wynagrodzenia, Zamawiający odmówił zwiększenia nam wyangrodzenia tłumacząc, że wszyscy nasi pracownicy w roku 2018 zarabiali więcej niż minimalna 13,70 zł brutto, a podwyższenie przez nas stawki w roku 2019  do 16 zł netto jest wyższe niż minimalna w 2019 r. (tj. 14,70 zł brutto) i nie mogą nam zwaloryzować wynagrodzenia.

Proszę o informację, czy Waloryzacja wynagrodzenia dotyczy tylko tych firm, które zatrudniają pracowników na minimalną stawkę godzinową?

2

Odp: Waloryzacja wynagrodzenia umowy

Wg mnie Zamawiający miał rację.

3

Odp: Waloryzacja wynagrodzenia umowy

Mógł a nie musiał. Zmiana wynagrodzenia umowy oprócz przyczyn wpisanych w siwz ustawowo może dotyczyć:
1) zmiany wysokości ustalonej ustawowo stawki podatku od towarów i usług (VAT), jedynie w wypadku łącznego zaistnienia następujących warunków, tj. jeśli Wykonawca udowodni Zamawiającemu, iż takowa zmiana może go narazić na niewspółmierną szkodę podczas wykonywania zakresu zadania stanowiącego przedmiot zamówienia, określonego w umowie i kwota różnicy w wynagrodzeniu należnym Wykonawcy przekroczy 5% wartości zadania
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jedynie w wypadku łącznego zaistnienia następujących warunków, tj. jeśli Wykonawca udowodni Zamawiającemu, iż takowa zmiana może go narazić na niewspółmierną szkodę podczas wykonywania zakresu zadania stanowiącego przedmiot zamówienia, określonego w umowie i kwota różnicy w wynagrodzeniu należnym Wykonawcy przekroczy 5% wartości zadania
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jedynie w wypadku łącznego zaistnienia następujących warunków, tj. jeśli Wykonawca udowodni Zamawiającemu, iż takowa zmiana może go narazić na niewspółmierną szkodę podczas wykonywania zakresu zadania stanowiącego przedmiot zamówienia, określonego w umowie i kwota różnicy w wynagrodzeniu należnym Wykonawcy przekroczy 5% wartości zadania
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych jedynie w wypadku łącznego zaistnienia następujących warunków, tj. jeśli Wykonawca udowodni Zamawiającemu, iż takowa zmiana może go narazić na niewspółmierną szkodę podczas wykonywania zakresu zadania stanowiącego przedmiot zamówienia, określonego w umowie i kwota różnicy w wynagrodzeniu należnym Wykonawcy przekroczy 5% wartości zadania