1

Temat: podpisanie umowy

Czy obecnie poniżej prgów można podpisać umowę w termin krótszym niż 5 dni w przypadku złożenia więcej niż jedna oferta?

2

Odp: podpisanie umowy

Nie.

3

Odp: podpisanie umowy

Naruszenie przepisu art. 94 ust. 1 Pzp polega na niezachowaniu okresu standstill, czyli czasu, który musi upłynąć od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty a zawarciem umowy. Jest to okres zawieszenia, w którym nie wolno zawrzeć umowy o zamówienie publiczne. Czas ten jest przewidziany na możliwość wniesienia odwołania.

Zgodnie natomiast z art. 146 ust. 1 pkt 3 Pzp umowa podlega unieważnieniu, w przypadku gdy zamawiający zawarł umowę z naruszeniem przepisów art. 94 ust. 1 Pzp albo art. 183 ust. 1 Pzp, jeżeli uniemożliwiło to Krajowej Izbie Odwoławczej uwzględnienie odwołania przed zawarciem umowy.

Istota nieważności umowy opartej na art. 146 ust. 1 pkt 3 Pzp związana jest bezpośrednio z zakazem zawarcia umowy w okresach określonych w art. 94 ust. 1 i art. 183 ust. 1 Pzp.

Należy jednak zauważyć, że samo naruszenie zakazu zwarcia umowy (okresu standstill) nie stanowi podstawy do stwierdzenia nieważności umowy na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 3 Pzp. Przesłanka ta dotyczy to tylko takich naruszeń Pzp, które miały wpływ lub mogą mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia (zob. art. 192 ust. 2 ?Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.?). Zawarcie umowy z naruszeniem przepisów art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1 Pzp uniemożliwia bowiem uwzględnienie odwołania poprzez nakazanie zamawiającemu wykonanie lub powtórzenie czynności w postępowaniu lub nakazanie unieważnienia czynności zamawiającego.

Unieważnienie umowy na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 3 Pzp zachodzić będzie wówczas, gdy stwierdzone zostaną naruszenia Pzp, które miały wpływ lub mogły mieć istotny wpływ na wynik postępowania, a umowa została zawarta z naruszeniem przepisów art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1 Pzp.

Unieważnienie umowy nastąpi tylko wtedy, gdy nieprawidłowe zawarcie umowy uniemożliwi Krajowej Izbie Odwoławczej uwzględnienie odwołania przed zawarciem umowy.

Czy zawarcie umowy z naruszeniem terminów określonych w art. 94 ust. 1 Pzp będzie zatem podstawą do wystąpienia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do sądu o unieważnienie umowy, o której mowa w art. 146 ust. 1 Pzp, gdy chociażby nie zostanie wniesione odwołanie

Czy w takiej sytuacji w postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, można podpisać niepodlegającą unieważnieniu umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, w przypadku złożenia więcej niż jedna oferta