1

Temat: odstąpienie od umowy

Czy można zawrzeć we wzorze umowy zapis,  że    Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, kiedy Wykonawca np. nie  przedkłada    Zamawiającemu    do    zaakceptowania    projektu    umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca nie przedkłada  Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność z  oryginałem  kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca nie dokonuje zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym terminie, Wykonawca nie przekazuje umów z Podwykonawcami do akceptacji lub wiadomości Zamawiającego?

2

Odp: odstąpienie od umowy

Patrząc literalnie na art. 143d można.

3

Odp: odstąpienie od umowy

można i wynika to bezpośrednio z Kc. Należy napisać, ze Zamawiający musi zaakceptować umowę z podwykonawcą przy czym brak sprzeciwu np. do 14 dni jest akceptacją.