1

Temat: Zwrot wadium trwale zszytego z ofertą

Witam.
Ostatnio napotkałem taki wyrok: KIO 267/15
WYROK z dnia 27 lutego 2015 r.
Jak  wskazano  powyżej,  art.  46  ust.  1  ustawy  Pzp  nakłada  na  zamawiającego
obowiązek niezwłocznego Zwrotu wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej. Obowiązek
ten  obciąża  zamawiającego  niezależnie  od  formy  wniesionego  wadium,  jak  też  od  tego,
jakich czynności technicznych będzie musiał dokonać zamawiający w celu jego wykonania.
Fakt trwałego połączenia gwarancji z pozostałymi dokumentami złożonymi przez wykonawcę
nie  zwalnia  zamawiającego  z  powinności  Zwrotwadium  ? zamawiający  powinien 
w  uzgodnieniu  z  wykonawcą  podjąć  działania  zmierzające  do  zachowania  integralności 
i kompletności oferty po dokonanym zwrocie wadium

Jak należy rozumieć wytłuszczony zapis?
Oferta spięta grzbietem zaciskowym - oryginał gwarancji znajduje się w środku i jest ponumerowany
Czy mam się zwrócić do wykonawcy o wydelegowanie uprawnionego przedstawiciela celem dekompletacji oferty w jego obecności, wykonaniem kserokopii i ponownym skompletowaniem oferty. Czy można jakos prościej to zrobić np notatka służbowa , komisji przetargowej??

2

Odp: Zwrot wadium trwale zszytego z ofertą

notatka, wyciągnięcie oryginału, ksero, wpięcie kopii, odesłanie oryginału - nie uzgadniałem z oferentem

3

Odp: Zwrot wadium trwale zszytego z ofertą

wkładam np. ksero i wpisuję na nim uwagę o zwrocie jeśli Wykonawca zażądał

4

Odp: Zwrot wadium trwale zszytego z ofertą

Ślad zostać musi, jak napisał kolega wyżej.