Temat: Dokumenty złożone na podstawie art. 26 ust. 2po czasie

Witam,
PN, poniżej 144k, pieniądze z UE.
Co zrobić w sytuacji gdy Dokumenty wpłynęły godzinę po terminie określonym w wezwaniu do uzupełnienia na podstawie art. 26 ust. 2?
Pozdrawiam

2

Odp: Dokumenty złożone na podstawie art. 26 ust. 2po czasie

Jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie skierowane do niego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawa zamówień publicznych przedłożył niepełny wykaz osób, to oznacza to, że dokumentu nie uzupełnił. O ile można byłoby ewentualnie dopuścić, że wykonawca mógłby skutecznie samodzielnie naprawić uchybienie ? to musiałoby to nastąpić w uprzednio wyznaczonym przez zamawiającego terminie. Nie można bowiem zaakceptować sytuacji, że wykonawcy będą samodzielnie, bez żadnych ograniczeń czasowych, uzupełniać dokumenty złożone wraz z ofertą bądź składać wyjaśnienia. To zamawiający jest gospodarzem postępowania i ma prawo nakreślić ramy czasowe dla określonych czynności. (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 13 sierpnia 2014 r.; sygn. akt KIO 1538/14 sygn. akt KIO 1540/14)

3

Odp: Dokumenty złożone na podstawie art. 26 ust. 2po czasie

pasikonik83 napisał/a:

Witam,
PN, poniżej 144k, pieniądze z UE.Co zrobić w sytuacji gdy dokumenty wpłynęły godzinę po terminie określonym w wezwaniu do uzupełnienia na podstawie art. 26 ust. 2?
Pozdrawiam

Zastanawiam się w jakim celu w wezwaniu wskazujecie konkretną godzinę. Przecież to jest proszenie się o problemy.

4

Odp: Dokumenty złożone na podstawie art. 26 ust. 2po czasie

Samodzielne uzupełnianie oświadczeń i dokumentów

Ten problem nie został ostatecznie rozstrzygnięty w orzecznictwie KIO i sadowym.

W wyroku z dnia 17 sierpnia 2017 r., KIO 1597/17, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że ?Problematyka samodzielnego uzupełniania dokumentów i oceny jego skutków ma złożony charakter. Z jednej strony trzeba mieć na uwadze, ze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przez zamawiającego, który zasadniczo ponosi wyłączna odpowiedzialność za jego prawidłowość, tj. zgodność z obowiązującymi przepisami. Co więcej, przepis art. 26 ust. 3 Pzp nie pozostawia wątpliwości, ze wezwanie do uzupełnienia dokumentów jest obligatoryjną, poz  wyjątkami przewidzianymi w treści samego przepisu, czynnością podejmowaną z inicjatywy zamawiającego. Z drugiej jednak strony przepisy Pzp nie zawierają zakazu samodzielnego podejmowania przez wykonawce ubiegającego się o udzielenie zamówienia inicjatywy w zakresie składania dokumentów
nawet bez wspomnianego wezwania. Może się bowiem zdarzyć sytuacja, w której zamawiający - pomimo wspomnianego obowiązku wezwania wykonawcy - czynności tej bezprawnie zaniecha, co nie tylko stanowić będzie naruszenie przepisów Pzp, ale skutkować może negatywnymi konsekwencjami dla samego wykonawcy.? Krajowa Izba Odwoławcza za zasadne uznała przyjęcie generalnej zasady, zgodnie z którą w przypadku samodzielnego uzupełnienia prawidłowego dokumentu powinien być on wzięty pod uwagę przez zamawiającego, zaś w sytuacji samodzielnego przedstawienia dokumentu zawierającego błędy zamawiający powinien wezwać do jego uzupełnienia wskazując na wady dokumentu.

Odmienne stanowisko wyraziła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 28 listopada 2017 r., KIO 2343/17, KIO 2344/17, uznając, samodzielne uzupełnianie dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, niepoprzedzone wezwaniem przez zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 Pzp przez wykonawców, jest niedopuszczalne i nie może rodzić żadnych skutków, sprzeciwia się temu bowiem zarówno literalne brzmienie przepisu art. 26 ust. 3 Pzp, jak i zasada równego traktowania wykonawców wskazana art. 7 ust. 1 Pzp. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przez Zamawiającego, który zasadniczo ponosi wyłączną odpowiedzialność za jego prawidłowość i zgodność z obowiązującymi przepisami. Przepis art. 26 ust. 3 Pzp nie pozostawia wątpliwości, że wezwanie do uzupełnienia dokumentów jest obligatoryjną, poza wyjątkami przewidzianymi w treści tego przepisu, czynnością podejmowaną z inicjatywy Zamawiającego. ?Dlatego w ocenie Krajowej Izby Odwoławczej fakt, iż Przystępujący T. samodzielnie uzupełnił dokumenty mające potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, gdyż zgodnie z brzmieniem tego przepisu jedynymi okolicznościami, które uprawniają zamawiającego do rezygnacji z obowiązku wezwania jest konieczność unieważnienia postępowania lub konieczność odrzucenia oferty odwołującego.?

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że w art. 26 ust. 3 Pzp ustawodawca posłużył się klauzulami bezwzględnie obowiązującymi, że to zamawiający wzywa wykonawców oraz, że dokumenty składane są na wezwanie zamawiającego, z czego można wysnuć wniosek, że inicjatywa w materii uzupełniania dokumentów znajduje się całkowicie w rękach zamawiającego (por. wyrok z dnia 28 lipca 2011 r., KIO 1521/11, z dnia 27 października 2011 r., KIO 2209/11, z dnia 19 maja 2014 r., KIO 846/14, z dnia 26 listopada 2013 r., KIO 2629/13). Krajowa Izba Odwoławcza uznała, wykonawca nie jest uprawniony do samodzielnego uzupełniania wadliwych czy też niepełnych dokumentów oferty. Uzupełnienie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu winno się odbywać w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jedynie w drodze procedury opisanej w przepisie art. 26 ust. 3 Pzp.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej to na zamawiającym ciąży obowiązek oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to on bada wszystkie przedstawione mu wraz z ofertami dokumenty i oświadczenia. Jest to zdaniem Izby, jedyna droga, na której powinny i mogą być uzupełniane w toku postępowania o udzielenie zamówienia dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W przypadku akceptacji możliwości samouzupełniania przez wykonawcę brakujących lub źle pierwotnie złożonych dokumentów lub oświadczeń, doprowadzić mogłoby to do prób wielokrotnego uzupełniania takich dokumentów lub oświadczeń na tę samą okoliczność, co w świetle orzecznictwa Izby jest niedopuszczalne (por. wyrok z dnia 2 lutego 2015 r., KIO 61/15). Ponadto mogłoby to prowadzić do akceptacji sytuacji, w której wykonawcy uzupełnialiby dokumenty zawierające błędy nie mając precyzyjnej informacji o tych błędach, która powinna zostać wskazana przez zamawiającego w treści wezwania w trybie art. 26 ust. 3 Pzp (por. wyrok z dnia 11 lipca 2016 r., KIO 1122/16).

Podobne rozbieżności w orzecznictwie były w latach poprzednich.

Więcej na:

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/zasady-skladania-oswiadczen-i-dokumentow-w-trybie-art-26-ust-3/uzupelnianie-oswiadczen-i-dokumentow-samouzupelnienie-oswiadczen-i-dokumentow-termin-uzupelnania-oswiadczen-lub-dokumentow

5

Odp: Dokumenty złożone na podstawie art. 26 ust. 2po czasie

Miałam podobną sytuację tylko że ja miałam termin do końca danego dnia a wykonawca uzupełnił dokumenty dzień później. Po konsultacji z radcą prawnym wezwaliśmy wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp o potwierdzenie, że przesłane dokumenty są aktualne lub o przesłanie aktualnych dokumentów.

6

Odp: Dokumenty złożone na podstawie art. 26 ust. 2po czasie

marekw2 napisał/a:
pasikonik83 napisał/a:

Witam,
PN, poniżej 144k, pieniądze z UE.Co zrobić w sytuacji gdy dokumenty wpłynęły godzinę po terminie określonym w wezwaniu do uzupełnienia na podstawie art. 26 ust. 2?
Pozdrawiam

Zastanawiam się w jakim celu w wezwaniu wskazujecie konkretną godzinę. Przecież to jest proszenie się o problemy.

Nie wierzę, że nie wskazujesz godziny - to wręcz niemożliwe. wink