1

Temat: Zawieszona działalność gospodarcza Wykonawcy

Witam,
Czy mogę dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy (przedsiębiorcy działającego na podstawie wpisu do CEiDG), który aktualnie ma zawieszoną działalność gospodarczą?
Wiem, że zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 17 czerwca 2011 r. (sygn. akt II UK 377/2010) zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej nie jest czasowym jej zaprzestaniem, ale jej ograniczeniem (), co oznacza, iż na skutek zawieszenia działalności gospodarczej, dany podmiot nie traci statusu przedsiębiorcy, lecz jedynie w pewnym stopniu jest ograniczony w możliwości jej prowadzenia.
Mimo tego wyroku mam wątpliwość, bo zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Na jakiej podstawie miałabym wykluczyć takiego wykonawcę?

2

Odp: Zawieszona działalność gospodarcza Wykonawcy

nie wykluczam tylko pilnuję żeby na okres realizacji działalność odwiesił

3

Odp: Zawieszona działalność gospodarcza Wykonawcy

a masz warunek, że musi być przedsiębiorcą?

4

Odp: Zawieszona działalność gospodarcza Wykonawcy

Doprecyzuję:
Wykonawcą, który złożył ofertę jest spółka cywilna. Jeden z jej wspólników ma zawieszoną dział. gospod. (w zakresie indywidualnej działalności gospod.).
Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców -za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

5

Odp: Zawieszona działalność gospodarcza Wykonawcy

Jeżeli nie wskazałeś przesłanki z art. 24 ust. 5 pkt 1, to nie masz podstawy do wykluczenia.
Przesłanka dotycząca zawieszenia działalności gospodarczej nie jest wprost wskazana w art. 24 ust. 5 pkt. 1 pzp ? jest natomiast wskazana jako wchodząca w skład przesłanki określonej w art. 24 ust. 5 pkt. 1 pzp zgodnie z instrukcją wypełnienia JEDZ opublikowaną przez Urząd Zamówień Publicznych.
Tu nie ma innej możliwości wykluczenia jak tylko w odniesieniu do spółki. W uzasadnieniu faktycznym należałoby opisać tę sytuację z zawieszeniem.

6

Odp: Zawieszona działalność gospodarcza Wykonawcy

W SIWZ została przewidziana fakultatywna przesłanka wykluczenia na podstawie art. 24. ust. 5 pkt 1 Pzp - przetarg "krajowy".
Mam rozumieć, ż informację dotyczącą zawieszenia działalności gospodarczej należy uznać jako wchodzącą w skład przesłanki określonej w art. 24. ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp?

7

Odp: Zawieszona działalność gospodarcza Wykonawcy

moim zdaniem art 24 ust 5 pkt 1 mówi o likwidacji i upadłości i jest katalogiem zamkniętym w JEDZ wykonawca chyba powinien wpisać TAK i wypełnić
"Proszę podać szczegółowe informacje:
?
Proszę podać powody, które pomimo
powyższ
ej   sytuacji   umożliwiają
realizację    zamówienia,    z
uwzględnieniem
mających
zastosowanie  przepisów  krajowych  i
środków  dotyczących  kontynuowania
działalności gospodarczej
(
28
)?

8

Odp: Zawieszona działalność gospodarcza Wykonawcy

podtrzymuję swoje nie ma podstaw do wykluczenia

9

Odp: Zawieszona działalność gospodarcza Wykonawcy

ten zapis w JEDZ mocno miesza

10

Odp: Zawieszona działalność gospodarcza Wykonawcy

Bardzo mocno miesza.
Wykonawcą w rozumieniu p.z.p. może być również osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584) dalej u.s.d. Z powyższego należy wywieść, iż fakt, że osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą ma zawieszoną działalność gospodarczą, nie stanowi przeszkody dla złożenia oferty w ramach zamówienia publicznego.

Niemniej jednak, należy też mieć na uwadze, iż zgodnie z utrwalonym poglądem orzecznictwa, instytucja zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej uregulowana w art. 14a u.s.d. ,,nie jest czasowym jej zaprzestaniem, ale jej ograniczeniem??(Wyrok SN z dnia 17 czerwca 2011 r. (II UK 377/2010)). Oznacza to, iż na skutek zawieszenia działalności gospodarczej, dany podmiot nie traci statusu przedsiębiorcy, lecz jedynie w pewnym stopniu jest ograniczony w możliwości prowadzenia działalności gospodarczej.

11

Odp: Zawieszona działalność gospodarcza Wykonawcy

do powyższego ....
przy czym nie znaczy, że prowadzi tę samą działalnośc z jaką występuje do postepowania