1

Temat: zapis gwarancji należytego wykonania i gwarancji i rękojmi

czy zapis  zaprezentowany poniżej  jest ok, chodzi  o roboty budowlane

Niniejsza gwarancja zabezpiecza roszczenie Beneficjenta w stosunku do Zobowiązanego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zobowiązanego Kontraktu określonego w punkcie 1, (tj. nazwa zadania)
zgodnie z jego treścią z dnia wystawienia niniejszej gwarancji oraz z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek, ujawnionych w okresie ważności gwarancji po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, na zasadach  określonych w Kontrakcie wymienionym w punkcie 1.