1

Temat: zmiana wykazu osób

W umowie jest taki oto zapis "Zamawiający przewiduje poza przesłankami zmiany umowy dopuszczalnymi na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2)-6) Ustawy następujące możliwości dokonania zmian postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści Oferty oraz określa warunki takiej zmiany:
1)zmiana osób wskazanych w Ofercie Wykonawcy skierowanych do realizacji zamówienia pod warunkiem wystąpienia do Zamawiającego z umotywowanym wnioskiem i uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. Nowe osoby muszą spełniać warunki określone w SIWZ i zadeklarowane w Ofercie Wykonawcy."

W Ofercie W. wskazał osoby na potwierdzenie warunków udziału i osoby punktowane w kryteriach (dodatkowi programiści i graficy, punktowani jednakowo). Tych osób na potrzeby punktacji podał więcej niż to wynikało z maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów, niejako "na wyrost". Teraz chce dokonać zmiany wskazanego w ofercie grafika na programistę. Czy taka zmiana jest możliwa? Na punktację przy ocenie oferty to nie miałoby wpływu bo osób i tak było podanych więcej. Niemniej jednak treść Oferty się zmieni, bo deklarował np. 3 programistów i 3 grafików a teraz będzie 4 programistów i 2 grafików.