76

Odp: elektronizacja zamówień

jo napisał/a:

wysłałem zapytanie na tego meila podanego w tej informacji zobaczymy czy odpowiedzą
czy waszym zdaniem po 18 kwietnia w małych przetargach oświadczenia idą po staremu w wersji papierowej?? bo na szkoleniach znów mieszają

A jaki można tu mieć wątpliwości? Przepis jest jednoznaczny:

Art.  15.
1.  Przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w zakresie, w jakim przewidują obowiązek komunikacji zamawiającego z wykonawcą wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej stosuje się w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez:
1) centralnego zamawiającego od dnia 18 kwietnia 2017 r.;
2) innych zamawiających niż centralny zamawiający od dnia 18 października 2018 r.
2.  Przepis art. 10a ustawy zmienianej w art. 1 w zakresie jednolitego dokumentu zamówienia stosuje się od dnia 18 kwietnia 2018 r.

Wyjaśnienie UZP to potwierdza.

77

Odp: elektronizacja zamówień

Podzielam zdanie Jarosława. Dobrze, że myślą o przesunięciu terminu, co wydaje się być rozwiązaniem, które może uchronić rynek zamówień przed-i tu użyję łagodnego zwrotu: totalną destabilizacją. Kompletnym nieporozumieniem wydaje się być pomysł aby składanie ofert odbywało się w systemie centralnym, ale już korespondencja i dalsze prowadzenie postępowania nie jest w tym systemie możliwe i zamawiający muszą być zdani w tym zakresie na łaskę rozwiązań komercyjnych. Prowadzenie postępowania w dwóch systemach jest zwyczajnie bez sensu. Musi powstać jeden skuteczny produkt, który umożliwi przeprowadzenie postępowania od A do Z zgodnie z wymogami ustawy. Dobrze wiemy, że czasem błahostka, która ma niewiele wspólnego z logicznym postępowaniem jest w stanie wywrócić postępowanie do góry nogami. Brak jednolitego narzędzia, wspólnego i darmowego, które umożliwi przeprowadzenie postępowania przez każdego zamawiającego w taki sam sposób, z ewidencjonowaniem w taki sam sposób wszystkich czynności elektronicznych spowoduje wyłącznie chaos zarówno u zamawiających jak i u wykonawców.
Ciągle borykamy się z niejasnościami i wątpliwościami i dobrze byłoby żeby po elektronizacji było ich jak najmniej.

78

Odp: elektronizacja zamówień

bruździ art 7 ust 2 rozporządzenia  Użycie środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnianie i przechowywanie dokumentów elektronicznych. i art 17 ustawy Zmiana ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw Dz.U.2016.1020 z dnia 2016.07.13  a dokładnie wyrażenie "w tym JEDZ"

79

Odp: elektronizacja zamówień

jo napisał/a:

bruździ art 7 ust 2 rozporządzenia  Użycie środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnianie i przechowywanie dokumentów elektronicznych. i art 17 ustawy Zmiana ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw Dz.U.2016.1020 z dnia 2016.07.13  a dokładnie wyrażenie "w tym JEDZ"

Tylko JEDZ. Jak kolega powyżej. Dodam tylko nieznacznie:

Jednocześnie, w art. 15 ust. 2 ustawy nowelizacyjnej, uczyniono zastrzeżenie, że w odniesieniu do wszystkich zamawiających, jednolity dokument (JEDZ), w ramach każdego postępowania, należy składać w formie elektronicznej, już od 18.04.2018 r. Należy zauważyć, że przepis ten, odnosi się wyłącznie do oświadczeń w zakresie wskazanym przez zamawiającego, o których mowa w art. 25a ust. 1 p.z.p., składanych w formie jednolitego dokumentu, a nie składanych w innej formie (papierowej).
W tym kontekście, należy zauważyć, że zgodnie z art. 25a ust. 2 p.z.p., jednolity dokument, wykonawca składa obligatoryjnie, tylko w postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej tzw. progi unijne.
Skoro więc, przepis art. 15 ust. 2 ustawy nowelizacyjnej, przewiduje obowiązek składania w formie elektronicznej od 18.04.2018 r. tylko dokumentu JEDZ, a dokument ten, zgodnie z przepisami p.z.p., składa się tylko w postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej tzw. progi unijne, to należy stwierdzić, iż obowiązek ten, będzie miał zastosowanie, wyłącznie w ramach postępowań tzw. unijnych. W postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych, wykonawca, nie składa oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 p.z.p., w formie jednolitego dokumentu (JEDZ).

80

Odp: elektronizacja zamówień

jo napisał/a:

bruździ art 7 ust 2 rozporządzenia  Użycie środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnianie i przechowywanie dokumentów elektronicznych. i art 17 ustawy Zmiana ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw Dz.U.2016.1020 z dnia 2016.07.13  a dokładnie wyrażenie "w tym JEDZ"

Też miałam wątpliwości, ale:
Art. 15. 1. Przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w zakresie, w jakim przewidują obowiązek komunikacji zamawiają-
cego z wykonawcą wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej stosuje się w odniesieniu do postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez:
1) centralnego zamawiającego od dnia 18 kwietnia 2017 r.;
2) innych zamawiających niż centralny zamawiający od dnia 18 października 2018 r.
2. Przepis art. 10a ustawy zmienianej w art. 1 w zakresie jednolitego dokumentu zamówienia stosuje się od dnia
18 kwietnia 2018 r.

81

Odp: elektronizacja zamówień

jarosław napisał/a:
jo napisał/a:

wysłałem zapytanie na tego meila podanego w tej informacji zobaczymy czy odpowiedzą
czy waszym zdaniem po 18 kwietnia w małych przetargach oświadczenia idą po staremu w wersji papierowej?? bo na szkoleniach znów mieszają

A jaki można tu mieć wątpliwości? Przepis jest jednoznaczny:

Art.  15.
1.  Przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w zakresie, w jakim przewidują obowiązek komunikacji zamawiającego z wykonawcą wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej stosuje się w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez:
1) centralnego zamawiającego od dnia 18 kwietnia 2017 r.;
2) innych zamawiających niż centralny zamawiający od dnia 18 października 2018 r.
2.  Przepis art. 10a ustawy zmienianej w art. 1 w zakresie jednolitego dokumentu zamówienia stosuje się od dnia 18 kwietnia 2018 r.

Wyjaśnienie UZP to potwierdza.

Przysłali odpowiedz, nawet szybko - potwierdzającą że tylko JEDZ w wersji elektronicznej

82

Odp: elektronizacja zamówień

Nie mogło być inaczej.

83

Odp: elektronizacja zamówień

Zamieść pełną odp.

84

Odp: elektronizacja zamówień

"Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020), zwana dalej ?ustawą nowelizacyjną"
wprowadziła w Rozdziale 2a Dziale I (art. 10a - art. 10g) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ?ustawa Pzp",
obowiązek komunikowania się zamawiającego z wykonawcami przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej. Obowiązek komunikowania się zamawiającego z wykonawcą
w powyższy sposób w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmuje
m.in. przesyłanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz
oświadczeń, w tym jednolitego dokumentu zamówienia.
Ustawodawca określił jednocześnie termin stosowania obowiązkowej pełnej
komunikacji elektronicznej dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych
od dnia 18 października 2018 r. (art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy nowelizacyjnej). Natomiast na
podstawie art. 15 ust. 2 ustawy nowelizacyjnej, w zw. z art. 10a ustawy Pzp jednolity europejski
dokument zamówienia winien być składany przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej progi unijne wszczynanych od dnia
18 kwietnia 2018 r. Oznacza to, iż od dnia 18 kwietnia 2018 r. obowiązek stosowania środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 10a ustawy Pzp dotyczy wyłącznie jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (składanego w postaci elektronicznej podpisanej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
Powyższy wymóg nie dotyczy oświadczeń wstępnych, o których mowa w art. 25a
ust. 1 ustawy Pzp składanych w toku postępowania o udzielenie zamówienia o wartościach
nieprzekraczających progów z art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Oświadczenia wstępne poniżej
progów unijnych, w postępowaniach wszczynanych od dnia 18 kwietnia 2018 r. składane są
na dotychczasowych zasadach."

85

Odp: elektronizacja zamówień

Czy możecie podesłać jakie zapisy stosujecie po byłym art. 27 w sprawie komunikacji zamawiającego z wykonawcami. Rzecz jasna pisemnie, fax itp. ok, ale czy wpisujecie też lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej? Chodzi mi tu o zastosowanie maila. Czy można zastosować zapis z art.18 przepisów przejściowych, czy można "po staremu" - drogą elektroniczną? To w sumie już od 2016 powinno być rozwiązane. 
Czy zastosowanie zwrotu: "lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej" obliguje do jakichś innych rozwiązań informatycznych?
Jakie macie zapisy w SIWZ?

86

Odp: elektronizacja zamówień

Ja mam taki zapis:
1. Zgodnie z art. 10c ust. 2 w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy ? Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późn. zm.) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ? Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Zgodnie z art. 18 pkt 4 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 r. poz. 1020 z późn. zm.), Zamawiający dopuszcza składanie ofert w niniejszym postępowaniu pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej.
2. Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcą w sprawach dotyczących niniejszego postępowania w formie pisemnej, faksem oraz drogą elektroniczną. Oświadczenia wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu, a fakt otrzymania został niezwłocznie potwierdzony przez każdą ze stron na żądanie drugiej.
3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla oferty wraz z załącznikami składanymi z ofertą, oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

87

Odp: elektronizacja zamówień

pomożecie - po 18 kwietnia postępowania pow. progów unijnych muszą być prowadzone z zastosowaniem systemu elektronizacji ( platformy ) czy tylko sam Jedz ma byc elektroniczny a oferty nadal papierowe.?
Jeśli tylko JEDZ elektronicznie c tzn. że podpisany kwalifikowanym podpisem i przesłany  pocztą email ?

Czy mógłby ktoś mi to wyjaśnić i przybliżyć? Proszę.

88

Odp: elektronizacja zamówień

od 18 kwietnia do 18 października tylko JEDZ elektronicznie (można dopuścić całkowita elektronizację jak ktoś chce) wytyczne jak to robić są na stronie uzp  po 18 października pełna elektronizacja uzp ma przygotować platformę

89

Odp: elektronizacja zamówień

Od 18 kwietnia wymagane jest składanie JEDZ w postaci elektronicznej, reszta dokumentów tradycyjnie.

Polecam zapoznanie się z:

1. https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pd … ukcja.pdf/

2. https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pd … cznie.pdf/

90

Odp: elektronizacja zamówień

dziękuję

91

Odp: elektronizacja zamówień

Elektronizacja zp w Polsce się nie przyjęła.  Od 18. 10.2018 podobno zastanie uruchomiona platforma, która będzie obsługiwała zamówienia tzw unijne. Reszta elektronizacji jak na razie odłożona do końca 2019. Ciekawe co na to UE, wszak według dyrektywy ostateczny termin pełnej elektronizacji to 18.10. 2018.

92

Odp: elektronizacja zamówień

Spokojnie, przejdzie, zawsze jest jakieś wyjście.

93

Odp: elektronizacja zamówień

marekw2 napisał/a:

Elektronizacja zp w Polsce się nie przyjęła.  Od 18. 10.2018 podobno zastanie uruchomiona platforma, która będzie obsługiwała zamówienia tzw unijne. Reszta elektronizacji jak na razie odłożona do końca 2019. Ciekawe co na to UE, wszak według dyrektywy ostateczny termin pełnej elektronizacji to 18.10. 2018.

ale dotyczy ten termin tylko unijnych chyba, a poniżej jak który kraj sobie uzna

94

Odp: elektronizacja zamówień

Ostatnio na szkoleniu prowadzący mówił, że poniżej progów sami sobie narzuciliśmy termin 18.10.2018 i już szykują nowelizację, aby poniżej progów elektronizacja obowiązywała od 1 stycznia 2020

95

Odp: elektronizacja zamówień

Zamawiacze,

natknęłam się dziś na artykuł "E-pełnomocnictwo do JEDZ e-podpisem",  w którym ekspertka zamówień publicznych twierdzi że - ktoś kto podpisuje JEDZ podpisem kwalifikowalnym musi być do tego upoważniony. Zgodnie z kodeksem cywilnym jeśli do ważności czynności cywlnej wymagana jest pewna forma, to taka sama musi być stosowana do pełnomocnictw.

I co Wy na to?

96 (edytowany przez jarosław 2018-04-30 10:59:47)

Odp: elektronizacja zamówień

To oczywiste że dokument musi zostać podpisany przez właściwą osobę. Forma  pisemna czy elektroniczna nic tu nie zmienia.

Chyba że chodzi Ci o treść pełnomocnictwa. Dla mnie w takim wypadku wystarczy forma pisemna. Ustawa mówi o elektronizacji JEDZ-a a nie pełnomocnictwa.

97 (edytowany przez szp 2018-04-30 11:06:40)

Odp: elektronizacja zamówień

Tak, tylko że autorka artykułu podkreśla że przy elektronicznym JEDZ, pełnomocnictwo dla osoby podpisującej JEDZ-a musi trafić do zamawiacza, też tylko elektronicznie podpisane podpisem kwalifikowanym.

Tak też myślałam jak Ty Jarosław, do dziś

98

Odp: elektronizacja zamówień

Dokładnie tak, pełnomocnictwo też elektronicznie.

99 (edytowany przez Marta 2018-05-07 07:07:48)

Odp: elektronizacja zamówień

a ja mam pytanie do faktur elektronicznych w zamówieniach, od kiedy obowiązują i od jak dużych zamówień??

100

Odp: elektronizacja zamówień

Tak mi coś sie wydaje, że ustawa PZP nie dotyczy fakturowania. Forma w jakiej faktura zostanie złożona zależy raczej od jakichś przepisów skarbowych.