1

Temat: udostępnianie protokołu

Jak w waszej praktyce w obecnym stanie prawnym wygląda udostępnianie protokołu wraz  z ofertami jeszcze przed opublikowaniem wyników?
1. Czy udostepniacie oprócz ofert również uzupełnienia i z tym związane wezwania?
2. Czy informujecie (jeśli ktoś o to wystąpi)  kogo wezwaliscie w trybie art 26.1 lub 26.2?  Czy ma to być "tajemnica" do czasu ogłoszenia wyników?

2

Odp: udostępnianie protokołu

Co do samego udostępniania niewiele się zmieniło. Wszystko zależy od zakresu żądania przez Wykonawcę. Protokół jest jawny i uzupełniany na bieżąco, więc skoro dana informacja np. dot. wezwania do uzupełnień/wyjaśnień jest w nim przewidziana to oczywistym jest możliwość, a wręcz konieczność takiego udostępniania.

Odp: udostępnianie protokołu

Musisz udostępnić całą dokumentację, która jest bezpośrednio związana z przetargiem, więc również wezwania do wyjaśnień- jeśli je już wyprodukowałaś i wysłałaś, niezależnie, że nie masz jeszcze odpowiedzi zwrotnej.
Tu "tajemnic" żadnych ni ma (no może poza tajemnicą przedsiębiorstwa- ale to już zupełnie inna para kaloszy). Nie możesz dozować wnioskującemu informacji do czasu ogłoszenia wyników. On na bieżąco może kwestionować Twoje decyzje albo przynajmniej zbierać informacje ku temu.

4

Odp: udostępnianie protokołu

Ogłosiłam inf z otwarcia ofert do części 1 zam. publ.
Dzisiaj  wykonawca, którego oferta jest droższa  wezwał mnie do przesłania formularza ofertowego wykonawcy , którego oferta jest korzystniejsza .
1. Czy powinnam przesłać arkusz cenowy oferty korzystniejszej.
2. Czy o przesłaniu oferty mam poinformować wykonawcę, którego oferta ma być wysłana?
Bardzo proszę o podpowiedź. Wyczytałam,że muszę udostępnić ofertę bo jest jawna nie jestem pewna czy tak mam się zachować.
Dziękuję.
Eryka.

5

Odp: udostępnianie protokołu

Art.96.3 oferty są jawne udostępnia się od chwili ich otwarcia - proszę zrobić skan oferty i wysłać

Odp: udostępnianie protokołu

eryka napisał/a:

Ogłosiłam inf z otwarcia ofert do części 1 zam. publ.
Dzisiaj  wykonawca, którego oferta jest droższa  wezwał mnie do przesłania formularza ofertowego wykonawcy , którego oferta jest korzystniejsza .
1. Czy powinnam przesłać arkusz cenowy oferty korzystniejszej.
2. Czy o przesłaniu oferty mam poinformować wykonawcę, którego oferta ma być wysłana?
Bardzo proszę o podpowiedź. Wyczytałam,że muszę udostępnić ofertę bo jest jawna nie jestem pewna czy tak mam się zachować.
Dziękuję.
Eryka.

Ad 1) Nie powinnaś - tylko musisz.
Ad 2) Nie. Skąd w ogóle taki pomysł??

7

Odp: udostępnianie protokołu

z tym, że przesyłasz ksero, skan oferty - a nie ofertę dosłownie ! smile

Odp: udostępnianie protokołu

olfork napisał/a:

z tym, że przesyłasz ksero, skan oferty - a nie ofertę dosłownie ! smile

hehe
Taka pomysła mi do głowy nie przyszła- ale stąd może właśnie pytanie, "czy informować wykonawcę, którego oferta ma być wysłana"...

9 (edytowany przez efigy007 2017-04-26 07:46:49)

Odp: udostępnianie protokołu

W temacie:
art. 96 ust. 3  "Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu."

Otrzymałem prośbę o udostępnienie wyjaśnień. Badanie ofert w toku..

W związku z tym, że wezwania do wyjaśnień i udzielone odpowiedzi stanowią załączniki do protokołu to mogę ich nie udostępniać do chwili wyboru naj...?

Kilku wykonawców utrudnia pracę i wciąż chce wiedzieć o czynnościach podejmowanych przez Zamawiającego, co bardzo utrudnia bieżącą pracę.

10

Odp: udostępnianie protokołu

Muszę się poprawić zgodnie z wyrokiem z dnia 27 lutego 2015 r., KIO 257/15; KIO 258/15; KIO 308/15

"Zarzut zaniechania udostepnienia odwołujacemu wyjasnien i uzupełnien dotyczacych
złozonych w postepowaniu ofert potwierdził sie (KIO 258/15).

Skład orzekający Izby stanął na stanowisku, iż wyjaśnienia i uzupełnienia ofert nie stanowią innych dokumentów składanych przez zamawiającego i wykonawców, o których mowa w art. 96 ust. 2 ustawy P.z.p., ponieważ dokumenty te są de facto treścią ofert (sensu largo), do których zamawiający i wykonawcy winni mieć dostęp bezpośrednio po otwarciu ofert. Dobrodziejstwo uzupełniania ofert, czy wyjaśniania ich treści - mające służyć zapobieżeniu eliminacji z postępowania nieznacznie wadliwych, atrakcyjnych ofert - które samo w sobie stanowi odstępstwo od zasady składania kompletnych ofert w terminie przez zamawiającego wyznaczonym - nie powinno powodować w konsekwencji różnicowania w dostępie wykonawców do poszczególnych ofert (kompletne - dostępne po otwarciu ofert, uzupełniane lub wyjaśniane - dostępne po wyborze oferty najkorzystniejszej). Skład orzekający Izby podziela także argumentację odwołującego, iż udostępnianie uzupełnień i wyjaśnień ofert po otwarciu ofert, także w postępowaniu z zastosowaniem aukcji elektronicznej, jest konieczne dla zagwarantowania wykonawcom skutecznej (wniesienia odwołania w terminie) ochrony ich interesu w uzyskaniu zamówienia, poprzez składanie odwołań wobec dopuszczenia do aukcji wykonawców, którzy winni zostać wykluczeni lub których oferty winny zostać odrzucone."

11

Odp: udostępnianie protokołu

Wiec w nawiązaniu do rozporządzenia ws protokołu:
§ 4. 5. "Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach,
w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia
odpowiednio oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w terminie przez siebie wyznaczonym,
nie później jednak niż odpowiednio w dniu przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub w dniu przekazania
informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych
warunków albo w dniu przekazania informacji o unieważnieniu postępowania."

Zastanawiam się czy na tej podstawie mogę odbić piłkę i zająć się oceną ofert????

12

Odp: udostępnianie protokołu

Jest taka możliwość.

13

Odp: udostępnianie protokołu

Kontynuując temat... Jeżeli odrzucam ofertę i informuję o tym niezwłocznie wykonawców (jeszcze nie wybrałam oferty najkorzystniejszej bo ją badam) a Wykonawca odrzucony zwraca się o udostepnienie protokołu i wszystkich załączników (zapewne do odwołania) to kiedy mam je udostępnić skoro art 96 ust 3 pzp mówi, że załączniki udostępnia się po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej (oczywiście ofertę już od otwarcia)??