1

Temat: Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu a unieważnienie postępowania

Witam serdecznie,
mam pytanie, czy jeżeli postępowanie unieważniam to mam obowiązek zamieścić Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wybierając opcję, że postępowanie zostało unieważnione??

Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.

2

Odp: Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu a unieważnienie postępowania

Ponoć tak, chociaż nie rozumiem dlaczego ustawodawca nie zmienił nazwy na "ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania".

3

Odp: Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu a unieważnienie postępowania

Nie -

3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
1)  ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
2)  złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4

Odp: Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu a unieważnienie postępowania

Darku w treści ogłoszenia jest rubryka dotycząca unieważnienia, tak jak w treści protokołu informacja dotycząca małych i średnich przedsiębiorstw.

http://www.noweprzetargi.pl/forum/viewtopic.php?id=15729

5

Odp: Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu a unieważnienie postępowania

LEX

Autor odpowiedzi: Kopacka Marzena
Odpowiedzi udzielono: 7 listopada 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

Pytanie

W ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia w BZP, jest wymóg podawania podstaw unieważnienia postępowania przy wszystkich częściach.

Czy to znaczy, że jak całe postępowanie się unieważni, to też trzeba opublikować ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wypełniając dane w tym zakresie unieważnienia?

A jeśli jest kilka pakietów, to podać które są unieważnione a na które zawarto umowę?
Odpowiedź

Zamawiający wypełnia sekcję IV ogłoszenia o udzieleniu zamówienia niezależnie od tego czy udzielił zamówienia, czy zostało ono unieważnione, gdyż ogłoszenie to traktuje o wyniku prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne. Jeżeli zamówienie jest udzielane w częściach Zamawiający wypełnia sekcję IV ogłoszenia tyle razy ile części występowało w postępowaniu. W stosunku do każdej części Zamawiający wskazuje, które zostały unieważnione, a w których doszło do zawarcia umowy.

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych dalej p.z.p. jeżeli wartość zamówienia lub umowy ramowej jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p., Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zamawiający ma obowiązek to zrobić nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej. Wzór ogłoszenia o udzieleniu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 26 lipca 2016 r. dalej rozporządzenie.

Sekcję IV należy rozumieć jako wynik postępowania. Jeśli Zamawiający unieważnił postępowanie również ma obowiązek zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie zgodne ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 4 do rozporządzenia. Jeżeli Zamawiający podzielił zamówienie na części, wypełnia sekcję IV ogłoszenia dla każdej części osobno. Przypis 4) w tej sekcji informuje, że należy ją wypełnić tyle razy, ile jest to konieczne. Jeżeli Zamawiający udzielił zamówienia w niektórych częściach, a niektóre części postępowania unieważnił, należy w stosunku do unieważnionych części podać podstawę i przyczynę unieważnienia, a w stosunku do części, w których zostało udzielone zamówienie, podać informacje o złożonych ofertach, odrzuceniach, cenach, dane Wykonawcy wybranej oferty, itd. (dla każdej części zamówienia osobno).

6

Odp: Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu a unieważnienie postępowania

Faktycznie jest - przepis ustawy swoje, akt wykonawczy swoje. Ciekawe ile jeszcze takich kruczków się znajdzie.

7

Odp: Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu a unieważnienie postępowania

Bardzo dziękuję smile. Miłego dnia!

8

Odp: Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu a unieważnienie postępowania

Przetarg krajowy, odrzucenie oferty, unieważnienie postępowania z powodu zbyt wysokiej drugiej oferty. Czy muisze cekac 5 dni czy mogę ogłosić zaraz po.

9

Odp: Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu a unieważnienie postępowania

Już wiem że muszę czekać 5 dni, a co w przypadku gdy nie poczekałam czy mogę unieważnić postępowanie z art. 93 ust. 1 pkt 7, jakie sa konsekwencje niedotrzymania terminu