1

Temat: GK a oferty częściowe

Przetarg z możliwością składania ofert częściowych. Uczestnicząc w webinarium usłyszałem, że w przypadku przynależności do grupy kapitałowej i złożenie w tym samym postępowaniu ofert częściowych (na różne/odrębne części) skutkować będzie wykluczeniem wykonawców, ponieważ zakłóca to zasadę uczciwej konkurencji. Czy tak samo odczytujecie aktualny zapis art. 24.1.23?
Do tej pory było tak, że wykonawca A z jednej grupy kapitałowej składał ofertę na część 1, wykonawca B z tej samej grupy kapitałowej na część 2, a wykonawca C z tej samej grupy kapitałowej na część 3 - i nie było podstaw do czepiania się. Teraz, zdaniem prowadzącej szkolenie jest to niedopuszczalne.

2

Odp: GK a oferty częściowe

Wg mnie wykonawca składając ofertę na daną część postępowania powinien przedstawić oświadczenie o przynależności bądź nie do GK dla danej części postępowania w której złożył ofertę.

Ja jak mam postępowanie przetargowe z podziałem na części to w oświadczeniu o przynależności bądź nie do GK mam wpisaną nazwę zadania np. budowa chodnika ............: część 1 - budowa chodnika .......... częśc 2  - budowa chodnika ........ a pod spodem informacja by skreślić niepotrzebne.

3

Odp: GK a oferty częściowe

Zgadzam się, jakoś mi to nie pasuje, każda część jest traktowania odrębnie od pozostałych tyle tylko że w jednym postępowaniu.

4

Odp: GK a oferty częściowe

Znalazłam na stronie UZP taki zapis może się przyda do sytuacji:
W świetle art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca ma obowiązek przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) w terminie 3 dni odpowiednio od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Powyższy przepis stosuje się w połączeniu z normą wyrażoną w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, który to przepis nakazuje wykluczenie wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5

Odp: GK a oferty częściowe

Ruda, czyli co z tego wynika, tylko w ramach części czy wogóle

6

Odp: GK a oferty częściowe

O ile dobrze kojarzę to był już podobny problem poruszany - i chyba Katiqq (może zaglądnie tu i się wypowie) dawała linka do youtuba, gdzie było wyjaśnione, że przepis ograniczający maksymalną liczbę złożonych ofert (na ilość części) nie zadziała w przypadku grupy kapitałowej - i tylko na podstawie ew. zachwiania uczciwej konkurencji można rozpatrywać takie działanie. Z tego wywieść można zatem, że możliwe jest złożenie przez Wykonawców z jednej grupy ofert na różne części.  Skoro dopuszczalne jest złożenie ofert przez GK z pominięciem ograniczenia liczby na ilość części, to tym bardziej przy braku takiego zapisu byłoby to możliwe.

7

Odp: GK a oferty częściowe

Mamy np. 10 części z możliwością składania ofert do maksymalnie 5 części. Wykonawca A składa ofertę na część 1, wykonawca B na część 4 i 5, wykonawca C na część 7 i 9 - wszyscy należą do tej samej grupy kapitałowej. Taki stan jest dopuszczalny. Ale zdaniem autorki niedopuszczalna będzie sytuacja w której wykonawcy złożą razem oferty na 6, 7 ... części (różnych części). Dopisali w art. 24.1.23 "oferty częściowe" i może tu tkwi sedno.

8

Odp: GK a oferty częściowe

Wychodzi na to że jednak zaistnieje podstawa wykluczenia jeżeli w ramach jednego postępowania członkowie GK złożą odrębne oferty na różne części celem zdobycia całego zamówienia a wedle opinii GK tworzy jeden organizm gospodarczy, dziwne to bo znam jeden wyrok z 2015r., gdzie KIO twierdzi zupełnie odwrotnie i nie widzi żadnych przeciwwskazań.

9

Odp: GK a oferty częściowe

Jestem, jestem. Tu jest materiał o GK https://www.youtube.com/watch?v=1fLbdri84Ag&list=PLynE-SBIVdGqa3rvF5NvaCZGc79txLl3a&index=5

10

Odp: GK a oferty częściowe

No i właśnie, problem zachwiania uczciwej konkurencji zachodzi wówczas kiedy zamawiacz ogranicza liczbę części np. z 5 na max. 2 części a wykonawcy z GK składają na więcej niż te dopuszczone 2 pakiety, np. na 3,4 lub 5.

11 (edytowany przez Apollo 2016-09-13 07:29:00)

Odp: GK a oferty częściowe

Skoro, jak twierdzi autorka przepis art. 24.1.23 nie będzie miał tu zastosowania, to jedyną przesłanką jest art. 89.1.3. Chociaż i w tym przypadku nie powinno być jakiegoś automatyzmu - "wtedy taką ofertę MOŻNA rozpatrywać pod kontem tego czy stanowi czyn nieuczciwej konkurencji".

12

Odp: GK a oferty częściowe

A jak traktować to "MOŻNA" chyba z naciskiem że trzeba smile

13

Odp: GK a oferty częściowe

Ale nawet jak trzeba, to trzeba rozpatrywać pod kontem tego czy stanowi to czyn nieuczciwej konkurencji - nie widzę tu tu możliwości automatyzmu. Śliski temat.