1

Temat: tajemnica przedsiębiorstwa zamawiającego

Witam,
Zamawiający jest spoza sektora finansów publicznych. W ofertach na specjalistyczny sprzęt laboratoryjny kazał podać producenta i model oferowanego urządzenia. Czy te dane mogą stanowić po zakończeniu postępowania tajemnicę jego przedsiębiorstwa, a konkretnie czy może odmówić podania tych danych podmiotom trzecim (innym niż wykonawcy z postępowania) powołując się na tajemnicę przedsiębiorstwa i art. 5.2 ust. o dostępie do informacji publicznej?

2

Odp: tajemnica przedsiębiorstwa zamawiającego

Skoro jest spoza sektora finansów publicznych -to - art. 5.2 ust. o dostępie do informacji publicznej - go przecie nie obowiązuje.

3

Odp: tajemnica przedsiębiorstwa zamawiającego

Trzeba by się zastanowić jakiego rodzaju sprzęt laboratoryjny to jest. Spotkałam się w diagnostyce morfologicznej z wynikami, gdzie podawano nazwę i model sprzętu na którym było wykonane badane - oficjalnie na wyniku badania.

4

Odp: tajemnica przedsiębiorstwa zamawiającego

Do Darek W. A dlaczego nie? Przecież zgodnie z art. 4.1.5 ustawa obowiązuje nie tylko sektor finansów publicznych.

5 (edytowany przez Darek W. 2015-07-15 06:52:02)

Odp: tajemnica przedsiębiorstwa zamawiającego

jazz napisał/a:

Do Darek W. A dlaczego nie? Przecież zgodnie z art. 4.1.5 ustawa obowiązuje nie tylko sektor finansów publicznych.

? - jakoś go nie mogę znaleźć ... ten art - wskaż proszę - zacytuj

6 (edytowany przez jazz 2015-07-15 07:45:05)

Odp: tajemnica przedsiębiorstwa zamawiającego

Art. 4. 1. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności:
(...)
5)   podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

"osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów" nie muszą być jednostką sektora finansów publicznych, ale np. spółką prawa handlowego.

7 (edytowany przez Darek W. 2015-07-15 08:15:53)

Odp: tajemnica przedsiębiorstwa zamawiającego

Myślę, że możesz, lecz rozważ słuszność zastrzeżenia - bo przykładem ochrony przed nieuzasadnioną ingerencją w przypadku przedsiębiorcy jest tajemnica przedsiębiorstwa, znana na gruncie ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Art. 11 ust. 4 tej ustawy stanowi, że przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne lub organizacyjne przedsiębiorstwa, lub inne informacje mające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. - i teraz - w ofertach na specjalistyczny sprzęt laboratoryjny podano producenta i model oferowanego urządzenia - a oferty są jawne - no chyba, że podjąłeś niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

8

Odp: tajemnica przedsiębiorstwa zamawiającego

Są jawne na wniosek konkretnej osoby, ale nie były podane do publicznej wiadomość.