1

Temat: FUNDACJA czy to podmiot zbiorowy

czy ?FUNDACJA? to ?podmiot zbiorowy?

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2002 r. Nr 197, poz. 1661 z późn. zm.)


według mnie nie ,

ale poproszę o pomoc,

2

Odp: FUNDACJA czy to podmiot zbiorowy

Opinia ze strony: www.e-podatnik.pl
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary


Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wprowadziła do polskiego systemu prawnego odpowiedzialność podmiotów innych niż osoby fizyczne. Jako regulacja prawa krajowego wypełnia ona wymogi określone w Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich. Należy wskazać, że odpowiedzialność podmiotów zbiorowych stanowi wyjątek od zasady, że odpowiedzialność karną za swoje czyny ponosić mogą wyłącznie osoby fizyczne. Ponieważ w polskim systemie prawnym nie ma definicji podmiotu zbiorowego, wyjaśnienia wymaga zakres tego pojęcia. Konieczne jest to do określenia, kto może odpowiadać na podstawie powyższej ustawy. Co prawda od 27 października 2005 r. nie łączy się już pojęcia podmiotu zbiorowego z przedsiębiorcą, jednak w większości przypadków odpowiedzialności karnej na mocy tej ustawy podlegać będą nadal przedsiębiorcy.

KIM JEST PODMIOT ZBIOROWY
Ustawową definicję podmiotu zbiorowego zawiera art. 2 ustawy stanowiący, że podmiotem zbiorowym w rozumieniu ustawy jest osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, z wyłączeniem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków. Podmiotem zbiorowym w rozumieniu ustawy jest również spółka handlowa z udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub związku tych jednostek, spółka kapitałowa w organizacji, podmiot w stanie likwidacji oraz przedsiębiorca niebędący osobą fizyczną, a także zagraniczna jednostka organizacyjna.
Osobami prawnymi są, zgodnie z art. 33 k.c., Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. Jako przykłady innych osób prawnych można wskazać jednostki samorządu terytorialnego, spółkę akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, bank, spółdzielnię, stowarzyszenie, fundację, związek zawodowy, związek pracodawców, uczelnie, parafie, zakony.
Przez jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której przepis odrębny przyznaje zdolność prawną, należy rozumieć spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytowo-akcyjną, którym art. 8 § 1 k.s.h. przyznaje zdolność prawną.

3

Odp: FUNDACJA czy to podmiot zbiorowy

czyli wychodzi że stowarzyszenie i fundacja to jak najbardziej podmiot zbiorowy
dziękuję:)

4

Odp: FUNDACJA czy to podmiot zbiorowy

A co z tego wynika, przepraszam, ale nie rozumiem

5

Odp: FUNDACJA czy to podmiot zbiorowy

Art. 24 ust.1 ustawy Pzp stanowi:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
9)  podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
Przepis art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych określa katalog okoliczności, których zaistnienie skutkuje obligatoryjnym wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Tak więc w wypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności określonej w tym przepisie zamawiający ma obowiązek wykluczenia wykonawcy z postępowania o zamówienie publiczne.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
Z treści ww. przepisu jednoznacznie wynika, iż na jego podstawie mogą być wykluczone w postępowania o zamówienie publiczne wyłącznie podmioty zbiorowe. Tym samym, obowiązek przedkładania dokumentów potwierdzających spełnienie warunku art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy dotyczyć może tylko i wyłącznie tych wykonawców, którzy są "podmiotami zbiorowymi" w rozumieniu przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, a nie wszystkich wykonawców ubiegających o zamówienie publiczne. Powyższe wynika z brzmienia art. 25 prawa zamówień publicznych, zgodnie z którym zamawiający może żądać wyłącznie dokumentów niezbędnych dla przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne.
Podstawą ustalenia, czy dany wykonawca jest "podmiotem zbiorowym", a więc podmiotem którego dotyczy przepis art. 24 ust. 1 pkt 9 prawa zamówień publicznych, są przepisy ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2002 r. Nr 197, poz. 1661 z późn. zm.).