cbud napisał/a:

ja zaplanowałem wogóle trzy częsci, ale zrobię to jednym postepowaniem z mozliwościa częściówek. Bez wątpienia będzie to dostawa a bedąc leniwy piszę jedno postępowanie.

Też masz taki zróżnicowany zakres, tj. sprzęt i licencje???

Witam smile Co myślicie o takiej sytuacji...
Gmina podpisała dwie umowy o powierzenie grantu, tj. jedną na projekt Cyfrowa Gmina oraz drugą na projekt Granty PPGR (dofinansowania unijne).

W ramach umowy z projektu Cyfrowa Gmina planuje się zakupić sprzęt wskazany we wniosku o dofinansowanie, tj.:
a)    dla modułu „Cyfryzacja: biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych. Chmura obliczeniowa dla JST”: serwer, licencje na serwer SQL, licencje dostępowe do SQL serwer, system BACKUP z przestrzenią dyskową, wielofunkcyjne zapory sieciowe, pamięć ram do serwera hp, pamięć do serwera Dell, przełącznik sieciowy 8 portowy, przełącznik 24 porty, przełącznik 48 portów, pendrive szyfrowany, laptopy, 
b)    dla modułu „Zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych (dostosowanego do potrzeb)”: serwery.
Dodatkowo dla modułu „Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych” planuje się przygotowanie diagnozy cyberbezpieczeństwa (wartość 12 000,00 zł brutto).
Łączna wartość sprzętu wraz z diagnozą zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie przekracza 256 000,00 zł brutto.

Natomiast w ramach umowy z projektu Granty PPGR planuje się zakupić laptopy w ilości 149 szt. Łączna wartość sprzętu przekracza 330 000,00 zł brutto.

Pytania:
1)    Czy w ramach tych dwóch umów o przyznanie grantu możemy przygotować jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z dopuszczeniem możliwości składania ofert częściowych? Jeśli tak, to jak wydzielić części? Czy osobą częścią będą laptopy (z tych dwóch umów), osobną licencje, osobną serwery itd.? Czy może jedna część to będzie sprzęt z umowy Granty PPGR, a druga część sprzęt i licencje z umowy Cyfrowa Gmina? Nie mam pojęcia jak to zaszeregować...

2)    Czy na opracowanie diagnozy cyberbezpieczeństwa (usługa) należałoby przygotować odrębne zamówienie czy można połączyć ten zakres w jedno postępowanie z zamówieniem na sprzęt?

Witam smile Czy ktoś z Państwa miał już może przyjemność tworzyć "karniaka", tzn. raport z realizacji zamówienia na podstawie art. 446 PZP i chciałby się podzielić jak to wygląda od strony technicznej? Chodzi o sytuację, w której wydatkowano na realizację zadania kwotę wyższą niż cena ofertowa.

4

(4 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Witam smile Wykonawca po podpisaniu umowy zgłosił podwykonawcę i przedłożył projekt umowy o podwykonawstwo. Na co należy zwrócić uwagę przy sprawdzaniu takiej umowy?

Jednocześnie wykonawca zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zabezpieczenie zapłaty należności podwykonawcy w postaci bezpośredniej płatności na podstawie umowy przelewu wierzytelności lub dyspozycji płatności i przedstawił wzory dokumentów. To nasz pierwszy taki przypadek... Co zrobić z tym fantem? Czy zamawiający ma/może bezpośrednio płacić podwykonawcy?

Oferta została podpisana podpisem zaufanym przez pełnomocnika wykonawcy. Do oferty dołączono pełnomocnictwo, które najpierw zostało podpisane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, a następnie zeskanowane i opatrzone podpisem zaufanym przez pełnomocnika. Przyjmujemy?


Jednocześnie do oferty zostały złożone podmiotowe środki dowodowe, tj. wykaz robót i referencje. Czy prawidłowym działaniem jest zeskanowanie referencji podpisanych własnoręcznie, a następnie opatrzenie ich podpisem elektronicznym przez pełnomocnika?

Wartość projektu to około 3 mln. A co w przypadku, jeśli na przykład powiedzmy, że będzie czterech Wykonawców w tym roku (bo tyle jest ulic do zrobienia) i z jakichś względów nie uda się im połączyć tych czterech ścieżek, a one mają stanowić jedną ciągłość? Poza tym łatwiej ogarnąć jednego wykonawcę niż czterech wykonawców smile W razie czego będzie też jedna gwarancja... Co myślicie???

Z tym, że te ulice będą tworzyć jeden całościowy ciąg rowerowy...

Witam smile
Otrzymaliśmy dofinansowanie unijne na budowę ścieżek rowerowych na kilku ulicach w mieście. Data zakończenia projektu to koniec 2022 r. W tym roku mamy przeznaczone środki w budżecie na część ulic i w przyszłym roku reszta - zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie. Chcielibyśmy ogłosić jedno postępowanie bez podziału na części. Macie jakieś pomysły na uzasadnienie braku podziału zamówienia na części???

Czy po zweryfikowaniu podpisu zaufanego na tej stronie https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER, jest możliwość wygenerowania i pobrania raportu z weryfikacji tego podpisu?

Z opinii naszego radcy wynika, że takiego wymogu nie ma, o ile główna księgowa/skarbnik z jakiś względów nie bierze udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (np. jako członek komisji przetargowej). Kontrasygnata jest instytucją z prawa samorządowego i służy potwierdzeniu posiadania środków w budżecie.

Czy w postępowaniu krajowym, gdy wzywacie wykonawcę do wyjaśnień, uzupełnień, przekazujecie zawiadomienie o wyborze oferty itp., to czy te dokumenty kierownik zamawiającego podpisuje podpisem kwalifikowanym, czy może podpisać własnoręcznie, a następnie skan podpisanego własnoręcznie dokumentu przesyłacie wykonawcy?

Witam, czy jakaś dobra duszyczka może wyjaśnić jak krowie na rowie, jak teraz podpisuje się dokumenty w postępowaniu zgodnie z nowym PZP, tj. ofertę, oświadczenia z art. 125 ust. 1, pełnomocnictwa, zobowiązania podmiotów trzecich, wyjaśnienia, uzupełnienia itd. Chodzi konkretnie o postępowania poniżej progów unijnych. Czy wszystkie te dokumenty mogą być wypełnione i podpisane własnoręcznie, a potem zeskanowane i podpisane elektronicznie nie można ich własnoręcznie podpisywać? A może ktoś ma jaką ściągę jak to ogarnąć... Trochę już się w tym gubię hmm

Czyli pliki z podpisem zaufanym trzeba weryfikować tylko i jedynie na tej stronie, czy można też np. w Szafirze?

Rozumiem, dzięki za podpowiedzi smile

Witam smile Jak szacujecie wartość zamówienia na wycinkę drzew? Jako zamawiający udzielamy takich zamówień co roku, jednak w poprzednim roku wartość zamówień na wycinkę przekroczyła kwotę, od której zobowiązani jesteśmy stosować procedurę uregulowaną wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień. Zgodnie z nowymi przepisami co należałoby przyjąć do oszacowania? Wartość netto z ubiegłego roku czy na przykład ceny jednostkowe i ilość drzew do wycinki, którą przyjmujemy na ten rok?

Drugi temat to nowy zapis art. 31 ust. 2 ustawy PZP, który wskazuje, że "przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem opcji oraz wznowień". Jest to trochę inaczej sformułowany niż zapis art. 34 ust. 5 starej ustawy, tj. "jeżeli zamówienie na usługi lub dostawy przewiduje prawo opcji, przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji". 

Czy to znaczy, że nie możemy już wprowadzać zapisów, że na przykład szacunkowo do wycinki będzie 50 szt. drzew, ale zapłacimy wykonawcy tylko za te, które wytnie na podstawie naszego zlecenia. Wówczas wynagrodzenie byłoby zależne od aktualnych potrzeb zamawiającego. Mogłoby być niższe lub wyższe niż wynagrodzenie określone w ofercie dla wycinki 50 szt. drzew.

marekw2 napisał/a:
Klara napisał/a:

Wymagałeś wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

Nie, ale to nie ma znaczenia bo przepis ten zakazuje też potrącania kar umownych z zabezpieczenia. Wychodzi na to, że po zakończeniu stanu epidemii sądy będą miały na kilka lat robotę związaną z pozwami zamawiających w stosunku do wykonawców o wypłatę tych naliczonych kar. Jakoś nie chce mi się wierzyć, że za rok czy dwa nagle wykonawcy zechcą pozbyć się sporych sum pieniędzy. Istnieje też obawa, ze znaczna część wykonawców zniknie z rynku a w ich miejsce powstaną nowi z czystym kontem. Zamawiający zaś będą się tłumaczyć dlaczego uszczuplili budżet nie egzekwując wypłaty kar umownych.

Zgadza się, ale ciąg dalszy tego przepisu mówi, o ile wykonawca na 14 dni przed upływem ważności tego zabezpieczenia, każdorazowo przedłuży jego ważność lub wniesie nowe zabezpieczenie, którego warunki zostaną zaakceptowane przez zamawiającego. Jeżeli wykonawca nie przedłuży ważności zabezpieczenia w tym terminie, to jest furtka na potrącenie kar z zabezpieczenia. Miałam podobną sytuację i tak podpowiedział radca prawny.

Wymagałeś wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

Witam smile
Wielkimi krokami zbliża się elektronizacja. Czy korzystacie z mini portalu? Jakie opinie? Czy może jednak platformy komercyjne? Jeśli tak, to jakie i co o nich myślicie?
Przymierzam się do tego tematu, więc każda informacja będzie przydatna smile

19

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Hej smile Jak postępujecie w takiej sytuacji...

Zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony krajowy na zakup wyposażenia. Wykonawcy zobowiązani byli złożyć formularz oferta i formularz cenowy. W tabeli formularza cenowego wymienione były następujące kolumny:
- konkretne sprzęty z parametrami,
- ilość,
- cena jednostkowa brutto,
- razem (wartość brutto).

Kilku wykonawców złożyło formularz cenowy, w którym wpisali cenę jednostkową brutto oraz wartość razem. Niestety po przeliczeniu ilości z ceną jednostkową nie wynika wartość razem dla poszczególnych pozycji.

Na przykład:
ilość 150 szt. x cena jednostkowa brutto 0,74 zł = wykonawca wpisał razem 110,70 zł.

Po przeliczeniu ilość x cena jednostkowa brutto wychodzi 111,00 zł.

Natomiast w drugą stronę:
Razem 110,70 zł / ilość 150 szt. = 0,7380,00 zł (co w zaokrągleniu daje 0,74 zł).

Tak naprawdę nie wiadomo, która z pozycji formularza cenowego jest prawidłowa, tzn. czy cena jednostkowa brutto czy wartość razem. Niestety w tabeli formularza cenowego nie zaznaczono, że, że wartość razem to przemnożenie ilości z ceną jednostkową. 

Czy poprawilibyście to jako oczywistą omyłkę rachunkową? Jeśli tak, to w którą stronę?

Dzięki za podpowiedzi smile