1

(13 odpowiedzi, napisanych SWZ)

A jak określicie odległość w linii prostej czy objazdami, skrótem przez pola czy po autostradzie? I kto potem będzie to weryfikował, bo przecież jakoś ten transport będziemy chcieli rozliczyć? Według mnie należy wycenić dostawę razem z transportem do siedziby zamawiającego. Jedno kryterium cena. Uważam że to wyjdzie i tak taniej niż korzystanie z własnego transportu.

Odrzucić nie możesz, ale pytanie czy możesz uznać i dalej prowadzić to postępowanie i czy podstawowa zasada zamówień publicznych - równe traktowanie wykonawców i uczciwa konkurencja (art 7) - nie została naruszona?
Otwarta koperta (fizycznie) przed oficjalnym otwarciem to naruszenie art 86 ust 1 albo 2 jakby się ktoś uparł. Pół biedy jak otworzono kopertę (teoretycznie można powiedzieć że zapoznano się z jej treścią) po terminie wyznaczonym na składanie ofert, ale jeśli nastąpiło to przed tym terminem to mogą być z tego bardzo poważne konsekwencje dla prowadzonego postępowania z unieważnieniem z winy zamawiającego włącznie.

lub to
http://www.publicprocurementnetwork.org/

4

(12 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Ale czy twoje żądania doświadczenia w podobnych zamówieniach miały uzasadnienie specyfiką tego konkretnego zamówinia? Też spotkałem się z zamawiającymi, którzy dla zamówienia o wartości 500 000 żądali wykonania 5 zamówień o wartości 500 000. Osobiście uważam że taki warunek mógłby być uznany za utrudnianie konkurencji. Po co aż tyle? Co do zamówień to mogą one być zarówno publiczne jak i niepubliczne - bo czym one się różnią w trakcie realizacji?

Polecam stronę
http://www.epin.org/index.php

Kodeks Cywilny: Art. 99. § 1. Jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie.
Do złożenia oferty nie jest wymagana jakaś szczególna forma, tym bardziej potwierdzenie przez notariusza. Pełnomocnictwo, o którym piszesz może mieć formę którą opisałaś i zamawiający musi je przyjąć. Ważne jest aby w pełnomocnictwie znalazła się informacja do kiedy jest ono ważne (data, do odwołania, czas konkretnego postępowania, inne). Dobrze jest razem z takim pełnomocnictwem przedkładać dokument z którego wynika upoważnienie osoby podpisującej to pełnomocnictwo do jego wystawiania w imieniu podmiotu/firmy (KRS, wypis z rejestru, itp.). Dołączając kopie takiego pełnomocnictwa (kserokopię) dla mnie wystarczające jest potwierdzenie przez osobę upoważnioną. Druga szkoła mówi o tym że potwierdzać to pełnomocnictwo może jedynie wystawca, a trzecia szkoła mówi że pełnomocnictwa powinny być dostarczone w oryginale. Tak naprawdę to forma pełnomocnictwa załączanego do oferty zależy od tego co zamawiający zapisał w SIWZ. Jeśli nic nie zapisał to warto go o to dopytać żeby uniknąć nieporozumień.

7

(1 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Penie statystyka - największy kłamca - macza w tym swoje paluchy. Rzeczywiście nie ma to chyba uzasadnienia logicznego.

8

(5 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Bardziej elastyczny wydaje się zapis o realizacji zamówienia przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i doświadczenie. Nie ograniczał bym tak ostro polityki kadrowej wykoanwcy, są przecież różne przypadki losowe, np. wypadki, utrata uprawnień, rozstania pracodawcy i pracownika - co wtedy z umową czy staje się nieważna? Uważam, że zapis taki byłby niekorzystny dla zamawiającego i nie wpływałby na sprawny przebieg realizacji zamówienia.

Przecież już od 2004r nie przekazuje się takich informacji?

10

(2 odpowiedzi, napisanych Zamówienia publiczne w UE)

Jeszcze nie ale też jestem ciekaw jak to wygląda. Biorąc pod uwagę fakt, że nasza ustawa "dostosowywana" była do unijnej to podejrzewam, że niewiele się to różni od tego co jest u nas.

11

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (art 146 ust 1 pkt 2 ppkt a)) remonty związane z budownictwem mieszkaniowym objęte  są stawką 7% podatku VAT. Według mnie można zaliczyć DPS jako budynki mieszkalne zbiorowego zamieszkania (PKOB 1130). Dlatego też można stosować 7%VAT na wasz remont.

Teoretycznie ustawa prawo zamówień publicznych mówi, że ustalenia wartości zamówienia na roboty budowlane dokonuje się na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Wasz jest na 29 tysięcy. Kwotowo kwalifikuje się to, jak mówisz, do przetargu. Ten trzeci garaż rozumiem, że jest na niego osobny kosztorys? Teoretycznie moga to być dwa różne postępowania ale pytanie jest jedno dlaczego to zadanie podzielono w taki sposób (2+1) i ile jest pozwoleń na budowę? Moim zdaniem jeśli OSP posiada samodzielność finansową i zadania nie podzielono w celu obejścia przepisów ustawy to możecie przeprowadzić 2 odrębne postępowania i odrębnie szacować wartość tych zamówień.

13

(1 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

Nie można ustalić optymalnej granicy bo jest ona uzależniona od poszczególnych zamówień i warunków w jakich będą one realizowane. Wysokość polisy zależy również od specyfiki branży, zakresu remontu, sposobów płatności i jeszcze od wielu innych rzeczy. Każdy przypadek to odrębny problem.

Umowy na czas nieokreślony według mnie utrzymują moc obowiązującą. Jednak wszelkie zmiany w nich wprowadzzane np. koszty połączeń, inne warunki i postanowienia powodują że należy zastosować przepisy PZP. Dlatego jak macie umowy na czas nieokreślony tonic a nic w nich nie zmieniajcie i nie zgadzajcie się na zmiany. Trudne ale...

15

(4 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Według mnie skoro mogę żądać "lub jego części" to mogę zapisać że żądam ząłączenia jedynie bilansu, bo akurat on jest mi w tym postepowaniu potrzebny. Nie muszę żądać całego sprawozdania bo przecież czasami do sprawdzenia postawionego warunku wystarczy mi tylko jego część. Myślę, że to było intencją ustawodawcy. Przecież w postępowaniu mogę żądać tylko tych dokumentów, które są niezbędne do jego przeprowadzenia.

16

(6 odpowiedzi, napisanych Inne)

Dokładnie tak jak to napisała JoannaS. Tryb postępowania według mnie powinien być taki:
1. Sprawdzenie ceny najkorzystniejszej oferty.
2. Ustalenie ile zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - może nie znaczy zamierza są to dwa różne pojęcia. "Może" jest czasami większe od "zamierza" a czasami mniejsze.
3. Decyzja o unieważnieniu postępowania lub przyjęciu najkorzystniejszej oferty.

Trzeba tylko uważać na to z czego wynika różnica pomiędzy ceną najkorzystniejszą a naszymi planami "zamierzeniami" problem zamawiający będzie miał wtedy gdy okaże się że różnica ta wynika z tego że błędnie oszacowiano wartoć zamówienia.

17

(12 odpowiedzi, napisanych SWZ)

A co to znaczy właściwy zamawiający. Czy jest to "główny" zamawiający czy też wykonawca, który realizauje duży kontrakt, a u którego jestem podwykonawcą. I jeśli ta pierwsza wersja będzie dopuszczona to dlaczego dyskryminować dobrych wykonawców któzy wykonują zamówienie w ramach "podwykonawstwa"? Według mnie jest to ograniczanie dostępu do zamówienia, które nie ma żadnego uzasadnienia. Kluczowe jest tu uzasadnienie żądania.

Według mnie można. Usługi o których wspomniałaś posiadają ustalone ustaami standardy wykonywania, a każdy rzeczoznawca majątkowy dokona wyceny nieruchomości a geodeta podzieli grunt. Powszechną dostępność należy odnosić do danej branży - w tym przypadku do rzeczoznawców lub geodetów.

19

(1 odpowiedzi, napisanych Protest, odwołanie, skarga)

Raczej tak. Musisz jednak porządnie uzasadnić fakt, że konieczne było przedłużenie terminu. Zauważ jednak, że to zamawiający decyduje, czy wprowadzone przez niego zmiany spowodują konieczność wprowadzenia zmain w ofertach - trochę dziwne ni uważasz?

Masz rację Joanno, coś mi się wydawało. Nie sprawdzasz warunków podczas negocjacji. Lecz sens drugiej części mojej wypowiedzi jest prawdziwa ta dotycząca tego, że nie piszemy już w SIWZ o warunkach bo już raz o nich pisaliśmy.
Lubię zwierzęta ale ta wydra mi też coś nie pasuje smile

21

(4 odpowiedzi, napisanych Inne)

O kurcze dzindzer ale świetna regułka skąd ona? Kto ma prawa autorskie? smile)

22

(3 odpowiedzi, napisanych Protest, odwołanie, skarga)

Chyba nie. Zależy od tego jak określiłaś cenę. Myślę, że jako sumę wartości poszczególnych pozycji jak to nazwałaś "przedmiaru". Zatem musisz sprawdziś, czy masz zastrzeżenia co do tak określonej ceny oferty i podejrzewasz, że jest ona zaniżona. Jeśli nie to nie ma co sprawdzać.
Rozważ przypadek likwidacji przedsiębiorcy i wyprzedaży materiałów - możesz je kupić po bardzo atrakcyjnej cenie, czasem śmiesznie niskiej w porównaniu z ceną rynkową.

23

(14 odpowiedzi, napisanych Ponarzekaj na zamówienia publiczne)

Ale Yurand masz wahania nastrojów. Ze skrajności w skrajność. Raz narzekasz, a raz jesteś zadowolony smile
Chyba tak już w naszej pracy jest, że zamówieniami zajmują się ludzie nie całkiem normalni. Bo jak tu być normalnym kiedy działasz na styku dwóch światów - biurokrację budżetową i wolny rynek.

24

(20 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Misza i Joanna oczywiście mają rację. Twierdzenia te są jednak prawdziwe jedynie w przypadku gdy zaakceptujemy fakt, że umieszcza się ogłosazenia o wszystkich postępowaniach, nawet w trybie z wolnej ręki i negocjacji bez ogłoszenia. Ja uważam, że jest to niepotrzebne, ponieważ te tryby z natury są poza powszechnym dostępem, są wyjątkiem w ustawie i ograniczają konkurencję. A art 4a jest bardzo ogólny i trzeba być elastycznym przy jego stosowaniu.
Niestety nie mogę na siłę włożyć komuś swoich rozmyślań do głowy, to co napisałem to jest podejście zdroworozsądkowe, które będę stosował od 25.05.2006r. Każdy powinien rozważyć co tu forumowicze napisali i trzeba pamiętać że ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nadal obowiązuje i trzeba każdy przepis dogłębnie przemyśleć. A cały problem rozstrzygnie się w czwartek, zobaczymy co przyniesie nam Portal UZP smile

25

(20 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Tu przyznam się, że trudno mi jest odpowiedzieć od razu, jeśli chcesz mnie na czymś złapać to jest to dobre pytanie smile
Licytacja to tryb któy, jak to już pisałem jest ciekawy, ale mało używany (przynajmniej przeze mnie).Zacznę od tego że, tryb licytacji stosujemy dla zamówień, których wartość nie przekracza kwot określonych na podstawie art 11 ust 8 ustawy. Po drugie art 75 ustwy mówi, że zamawiający wszczyna postępowanie w tym trybie umieszczając ogłoszenie na swojej stronie internetowej oraz na stronie, na której będzie prowadzona licytacja. Po trzecie w końcu, art 4a ust 1 mówi, że do postępowań poniżej 60.000 euro nie stosuje się przepisów dotyczących publikacji ogłoszeń w BZP.
Biorąc te trzy czynniki pod uwagę stwierdzam, że:
W tym trybie nie ma mowy o ogłaszaniu w BZP dlatego też nie będzie miało tu zastosowania wyłączenie określone w art 4a ust 1 odnośnie ogłoszeń, a w związku z tym również warunek określony w art 4a ust 2 (ogłaszanie na portalu).
Podsumowując: Wszczynając postępwanie o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro w trybie licytacji nie umieszczłbym ogłoszenia na portalu a jedynie na swojej stronie i na stronie na której prowadzona jest licytacja.
Innym pytaniem jest to czy stronę portalu internetowego będzie można kiedyś traktować jako stronę operatora w myśl ustawy i używać jej w tym celu - może?