cbud napisał/a:

W zapisach pzp nie ma wyłaczenia o GK

Powodzenia przed KIO, sądami, organami kontroli etc. w przypadku wykluczenia wykonawcy z powodu braku GK, w sytuacji gdy masz jedną ofertą wink

2

(5 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Tak jak cbud #2 [2019-12-12 12:23:22] - tylko musisz właściwie zinterpretować co miał na myśli autor wink

Nie musisz czekać. Wzywaj.

4

(2 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

memphis napisał/a:

W przetargach poniżej progów to może być co najwyżej kwestia indywidualnej interpretacji kontrolera, czy czas na wprowadzenie zmian w ofertach był odpowiedni.

1. Jest OK.
2. Jeżeli uznać leasing za udostępnienie potencjału przez podmiot trzeci w rozumieniu art. 26 ust. 2b Pzp, to tak, ale w nie uznajemy (patrz: pkt 1).

6

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Spokojnie od zadania pytania minęło zaledwie 50 minut. Należy wezwać - nie znasz zakresu pełnomocnictwa.

cbud napisał/a:

W takim wypadku jest obarczone błedami i należy uniewaznić. Nie może być "tylko wszczęte". Trzeba coś z nim zrobić.

Z nim, to znaczy z kim? W świetle przepisów Pzp postępowania nie ma. Zgodnie bowiem z art 40 ust. 1 Pzp zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. wink

8

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Wielość oświadczeń zawartych w JEDZ powoduje, że tylko jedno lub kilka z nich może być błędnych czy niepełnych. W takim przypadku, w ocenie KIO, JEDZ może podlegać uzupełnieniu w zakresie właśnie tych zindywidualizowanych oświadczeń. W zależności od tego jaką wadę czy brak zamawiający zdiagnozuje w złożonym JEDZ i wskaże w wezwaniu do uzupełnienia dokumentu, w taki sposób będzie podlegał on uzupełnieniu. Zawsze jednak musi on zostać podpisany przez uprawnioną do tego osobę odpowiednio przez: wykonawcę, podmiot udostępniający zasoby czy podwykonawcę (wyrok KIO z 8 czerwca 2017 r., sygn. akt KIO 888/17).

olimpia1981 napisał/a:
janek159 napisał/a:

teraz widzę że napisałem coś co może być kompletnie niezrozumiałe dla odbiorcy, i chyba to się stało ...

podsumowując, ujawniaj prezentację zarówno przed wyborem jak też po, chyba że jest to zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa.


OK, dziękuję. Wykonawcy zastrzegli próbkę i hasła do próbki które pozostawili u Zamawiającego jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie nie wspominali, że nagranie jest tajemnicą ...

Tylko, że:
1) nagranie może zawierać informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, co do których wykonawca zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa;
2) samo zastrzeżenie to za mało (patrz: pkt 1).

10

(3 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

anka napisał/a:

Czy muszę czekać 10 dnia na ogłoszenie ponownego zamówienia?

Nie musisz.

janek159 napisał/a:

czyli dopuścili obie formy, może to zaważyło na wyroku.

chyba na pewno wink

Pisałem już o tym na forum w styczniu: Jeżeli oryginał pełnomocnictwa składanego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca powinien sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego pełnomocnictwa. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii pełnomocnictwa, należy opatrzyć ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza lub przez osoby, które tego pełnomocnictwa udzieliły. Opatrzenie kopii pełnomocnictwa kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza lub przez osoby, które tego pełnomocnictwa udzieliły jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii pełnomocnictwa za zgodność z oryginałem.

Coś w temacie:

https://www.noweprzetargi.pl/forum/post/145362/#p145362

post 17

in fine

Marcel piszesz o "problemie" przy robotach, a przecież są jeszcze usługi. Poza tym piszesz o etapie realizacji zamówienia, ja zastanawiam się co z tym zobowiązaniem na etapie oceny spełniania warunków udziału. Zastanawiam się i zastanawiam... i dochodzę do następującego wniosku: wystarczy (musi wystarczyć) samo zobowiązanie - zgodnie z 22a.2 Pzp.

Dlaczego, otóż:

Jak wszyscy wiemy "Dla udostępnienia zasobu doświadczenia przez podmiot trzeci, zgodnie z art. 22a ust. 4 p.z.p. i orzecznictwem w tym zakresie, koniecznym jest wykazanie rzeczywistego dysponowania zasobami podmiotu trzeciego i realizacja robót przez ów podmiot - samodzielna lub wspólnie z wykonawcą." - tak KIO 1336/18. Zatem za pomocą jakich dokumentów wykonawca ma to wykazać? - o tym decyduje zamawiający, ma on dwie możliwości: 1) art. 22a.2 lub 2) art. 22a.2 + par. 9 ust. 1 z Rozporządzenia o dokumentach. Jeżeli się zdecyduje tylko na pierwsze rozwiązanie musi mu na tym etapie wystarczyć samo "zobowiązanie". No i jasne, że jeżeli chce szczegółowych informacji na czym to dysponowanie będzie polegać, etc. musi skorzystać dodatkowo z rozwiązania 2 (warunek: odpowiedni zapis w SIWZ).

Dlaczego wystarczy samo zobowiązanie:

Sam przepis ustawy w 22a.2 mówi jak ma wyglądać owe "udowodnienie" wymieniając m.in. zobowiązanie. Potwierdza to opinia UZP ("Czy zobowiązanie podmiotu trzeciego powinno zostać załączone do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, czy też powinno zostać złożone w trybie procedury wynikającej z art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp?"), w której już na samym początku mamy stwierdzenie: "Zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, stanowi potwierdzenie, że określony potencjał dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu został wykonawcy faktycznie udostępniony.". Podobnie KIO 2597/18: "Jednak ocena przez zamawiającego realności udostępnienia wykonawcy niezbędnych zasobów następuje, w szczególności poprzez przedstawienie zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia". Podobnie też Dyrektywa wink

Można dyskutować, czy poprzestanie tylko na pierwszym rozwiązaniu to dobry pomysł, czy zły ale nie można tego rozpatrywać w kontekście zgodności z Pzp - bo takie rozwiązanie jest jak najbardziej zgodne z Pzp. Zresztą trudno sobie wyobrazić, że za każdym razem będziemy korzystać również z drugiego rozwiązania.

No dobra, to po co jest 22a.4?. W samym przepisie nie znajdziemy obowiązku udowodnienia "zrealizowania" (ciężko to udowodnić - dotyczy to zdarzenia przyszłego). Udowodniamy tylko dysponowanie i to na dzień oceny, a jak będzie rzeczywiście to się dopiero okaże.... Moim zdaniem przepis ten dotyczy przede wszystkim etapu realizacji zamówienia. Realizacja zamówienia przez podmiot trzeci w zakresie, w jakim udostępnił on własne zasoby, nie może być iluzoryczna - mówi o tym właśnie 22a.4. Wobec tego jeśli na etapie realizacji zamówienia, okazuje się, że podmiot trzeci, nie realizuje zamówienia w zakresie, w jakim udostępnił on własne zasoby może to być uznane za naruszenie postanowień umowy ze wszystkimi tego konsekwencjami. Na etapie realizacji zamówienia, na podstawie 22a.4 zamawiający ma prawo i obowiązek egzekwowania "udostępnienia" i to bez względu na to jaką ścieżkę na etapie oceny obrał (1 czy 2) - tak aby to poleganie na zdolnościach innych podmiotów było realne.

To tak krótko i na szybko. Komentarze mile widziane wink

Marcel napisał/a:

Zobowiązanie jest wystarczające, problem zaczyna się jeżeli w ofercie nie ma tego podmiotu wskazanego jako podwykonawcy.

Jak doskonale pewnie wiesz, podmiot ten nie musi być podwykonawcą.

W takim razie, pytanie: Jakie sankcje są za brak złożenia wyjaśnień? hmm

...no, tak ale pod warunkiem że Zamawiający z tego uprawnienia skorzystał na etapie sporządzania SIWZ i Ogłoszenia, tzn. "zakomunikował" to wykonawcom. natomiast powyższe dotyczy sytuacji, w której Zamawiający poprzestał (bo ma takie prawo) tylko na obowiązku złożenia przez wykonawcę samego zobowiązania - nie chciał, aż tak "głęboko" badać tą kwestię na etapie oceny warunków udziału w postępowaniu, jakie daje mu możliwość wskazane przez Ciebie rozporządzenie.

Mi chodzi bardziej o kwestie formalne na etapie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (wiedzy i doświadczenia wykonawcy). Czy Waszym zdaniem wystarczy samo zobowiązanie podmiotu do udostępnienia (zgodnie z 22a.2), czy to za mało i
-zamawiający ma prawo (na jakiej podstawie?) żądać szczegółów dotyczących tego udostępnienia, 
-a wykonawca obowiązek (na jakiej podstawie?) wskazywać to zamawiającemu.

sonia_2014 napisał/a:

Czy jak Wykonawca pożycza doświadczenie od pomiotu3 to musi go wykazać jako podwykonawcę w realizacji umowy. Czy nie wystarczy zapis w zobowiązaniu?

Nie musi być podwykonawcą. Tak jak napisał Marcel - musi być jego realny udział w wykonaniu. Natomiast, w kontekście 22a.4 Pzp, co do zobowiązania (na etapie oceny spełniania warunków) są dwa stanowiska:
-jedno: wystarczy samo zobowiązanie (zgodnie z 22a.2);
-drugie: drugie samo zobowiązanie to za mało, wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, że podmiot użyczający zrealizuje część zamówienia (zgodnie z 22a.4).   

...a jakie jest Wasze zdanie?

20

(19 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Po rankingu, razem z wezwaniem.

marekw2 napisał/a:

jo. Przeciez te oferty tak czy tak są drukowane i to dwa razy. Najczęściej wykonawca drukuje ją sobie aby miec jakiś ślad w dokumentach po wysłanej ofercie. Następnie zamawiający też drukują oferty celem wpięcia w dokumentacje postępowania. Chyba nikt jeszcze nie wie jak do elektronizacji podejdą Urzędy Marszałkowskie podczas kontroli ale podejżewam, że kontrolerzy każą sobie wydrukować kolejną kopię i ta cała elektronizacja wszystkim tylko utrudni zycie.

Po to jest elektronizacja, żeby: nie drukować, nie drukować i jeszcze raz nie drukować. Drukowanie dokumentu elektronicznego jest bez sensu.

...a lasy giną.

23

(8 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

wadialny napisał/a:

I jeszcze jedno: zwraca się tylko ofertę, która została złożona po terminie.

I co do tego zgoda.

24

(32 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

katarzynka160 napisał/a:

No właśnie smile Akurat jestem na etapie przygotowania jednego z przetargów i jak patrzę na inne ogłoszone niedawno z tym samym kodem CPV co mój to na 10 przetargów, 9 ma kryterium ceny 100 %.

To może oznaczać tylko jedno: większość robi dobrze, a nie tworzy fikcję.

olimpia1981 napisał/a:

hej, nie było otwarcia bo znów musiałam przesunąć termin. Ale napisałam do miniportalu i dostałam informację, aby jeszcze raz opublikować nowy formularz postępowania i umieścic na swojej stronie internetowej nowy klucz publiczny i Id postępowania. Jeżeli do wcześniejszego formularza postępowania wpłynęły oferty to pobrać klucz prywatny i zakończyć ten formularz. W moim przypadku nie wpłynęły do tamtego formularza oferty i zakończyłam postępowanie.

hmm... może to i rozwiązanie.... Dzięki