Czy w trakcie trwania postępowania jeśli była dokonana zmiana taryfy to czy jeśli zamawiający nie uwzględnił ich na etapie trwania postępowania i doszło do otwarcia ofert to czy po otwarciu można napisać do tych wykonawców, że potwierdzają takie same ceny mimo zmiany tych taryf i bedzie ok??? Chciałabym uniknąć unieważnienia postępowania... dodam ze nie mieliśmy takiego zapisu przewidzianego w umowie ani w SIWZ...

10 dni?

Czy jeśli unieważniam postępowanie powyżej progu na art 93 ust. 1 pkt 7 muszę odczekać jakiś czas na możliwość złożenia odwołania??? jeśli nie to czy mogę w tym samym dniu co unieważniam postępowanie puścić je po raz drugi tylko w procedurze krajowej zmniejszając wartość wniosku w związku z koniecznością zawarcia umowy od stycznia?

Czy w zawiadomieniu do wykonawców wystarczy wskazanie podstawy prawnej unieważnienia na pkt 7 czy muszę też wskazać uzasadnienie faktyczne. Czy wystarczy zapis jak poniżej?

Postępowanie zostało unieważnione w dniu ...................
Postępowanie unieważniono zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych ? postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia  publicznego.

Jesli piaty dzień wypada 11 listopada w święto to kolejny dzień wliczam i umowę moge podpisac z dniem 13.11.2015?

Podpowiedzcie drugie kryterium na pranie pościeli smile

7

(8 odpowiedzi, napisanych SWZ)

ale jesli mamy opisana równoważność w opisie przedmiotu zamówienia a na etapie składania ofert poświadczy n tylko oswiadczeniem woli ze spełnia równowważność zaproponowanych przez siebie zamienników to czy to hedzie miarodajne?

8

(8 odpowiedzi, napisanych SWZ)

a czy jesli wykonawca złoży oświadczenie woli w Formularzu ofertowym ze jesli przedłoży zmiennik spełnia on minimum parametrów oryginału wystarczy na spełnienie art 30 ust.5 i nie musi do oferty załączyć testów wydajnościowych? a będzie ich zamawiajacy żądał na etapie dostawy?

9

(8 odpowiedzi, napisanych SWZ)

bo w formularzu cenowym mamy tylko wpisane nazwy urządzenia i nie podajemy ich wydajności.... wiec nie mamy jak zweryfikowac równoważności

10

(8 odpowiedzi, napisanych SWZ)

ok ale jesli nie wymagamy do oferty przedłozenia testów itd a w formularzu cenowym mamy ze powinien wpisac czy proponuje oryginał czy zamiennik, to jak inaczej można zweryfikowac równoważność? moze jakis zapis w formularzu ofertowym, jako oświadczenie wykonawcy ze zaproponowany zamiennik posiada parametry takie same lub lepsze parametry jakościowe, wydajnościowe jak oryginał....

11

(8 odpowiedzi, napisanych SWZ)

w Formularzu Cenowym jest kolumna gdzie należy wskazać czy jest to zamiennik czy oryginał....zamawiający nie wymaga na etapie składania ofert wykazania tej równowazności jedynie pisze ze może na etapie dostawy żądać rapartów, testów itd. ale pytanie jak jest wstanie sprawdzić i czy ma obowiązek dokonania weryfikacji równoważności na etapie składania ofert...?

12

(8 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Podpowiedzcie....jesli mam taki zapis jak poniżej w Formularzu Cenowym to czy powinnam żądać do oferty zaświadczenia  (raportu)  z  testów potwierdzające spełnienie norm . Mając 200 pozycji wkładów każda oferta będzie obszerną biblią wink Podpowiedzcie jak podejść do tematu żeby wykonawcy nie zarzucali nam ze na etapie składania ofert nie jesteśmy w stanie sprawdzić równoważności.

Zamawiający   dopuszcza   składanie   ofert   równoważnych   na   materiały   eksploatacyjne. W przypadku oferowania tonerów, tuszy innych producentów niż zalecane przez producenta urządzenia, Zamawiający  może  do  każdej  dostawy  zażądać  zaświadczenia  (raportu)  z  testów  wystawionych  przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości potwierdzające spełnienie norm ISO 19752 ?dla tonerów czarnych,  ISO  19798 ?dla tonerów kolorowych, ISO24711 dla tuszy monochromatycznych i kolorowych, w zakresie testowania oferowanych tonerów 
i kałamarzy lub równoważne  zaświadczenie wystawione przez podmioty mające swoja siedzibę w innym państwie członkowskim  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego.
Udowodnienie równoważności artykułów eksploatacyjnych leży po stronie Wykonawcy. Wszystkie złożone dokumenty winny być złożone w języku polskim lub z ich tłumaczeniem na język polski potwierdzone ? za zgodność
z oryginałem? przez Wykonawcę. Produkt równoważny z oryginałem, to taki który jest kompatybilny ze  sprzętem,  do  którego  jest  przeznaczony  (zamówiony),  o  parametrach  takich  samych  bądź  lepszych (pojemność  tuszu /  tonera,  wydajność  i  jakość  wydruku)  w  stosunku  do  oryginału  zalecanego  przez producenta urządzenia.

13

(2 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Podpowiedzcie II kryterium na sprzątanie.. smile

14

(9 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Ale nie mam obowiązku zastrzegania przeciez?!

15

(9 odpowiedzi, napisanych SWZ)

z umowy wynika, że:

1.Zakup odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do  OSD Energa Operator ( tj. Operatora Sieci Dystrybucyjnej ? przedsiębiorstwo zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej), z którym Zamawiający ma podpisane umowy o świadczenie usług dystrybucji.
2.Niniejsza Umowa reguluje wyłącznie warunki zakupu energii elektrycznej i nie zastępuje umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
3.Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną ?????????., wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
4.Wykonawca oświadcza, że ma zawartą stosowną umowę z OSD, umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD.

Pkt  4 mam tez wpisany do formularza ofertowego.

Czyli mamy tylko sam zakup energii elektrycznej...czy  takie zapisy jakie mam ogólne o podwykonawstwie mogą być, czy powinnam zakluczyć całość???

16

(9 odpowiedzi, napisanych SWZ)

dopuściłam ogólnie podwykonawstwo nie zastrzegając kluczowej cześci, bo u mnie dostawa(sprzedaż) energii obejmuje całość postępowania, więc jedynie pośrednicy sprzedający energie mogą złożyć ofertę zamiast głównego operatora....czy się myle?

17

(9 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Marcel napisał/a:

Dopuścić musisz, ale zastrzec trzeba kluczowe części wykonania, czyli dostawę.

Dałam ogólne zapisy:

1.Wykonawca, który zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie jakiejkolwiek części zamówienia, zobowiązany jest wskazać na druku formularza ofertowego części zamówienia powierzane podwykonawcom (Załącznik nr 1 pkt. 8). Brak jakiejkolwiek wzmianki w tym zakresie na formularzu oferty, będzie uznawany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia.
2.Zlecenie części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników.
podwykonawcom.
3.    Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Czy coś takiego może być ??

18

(9 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Czy mogę dopuścić podwykonastwo na dostawę energii elektrycznej?? czy powinnam zakluczyć całość?

19

(4 odpowiedzi, napisanych Inne)

Witam,

W protokole z otwarcia ofert na pierwszej stronie była wpisana szacunkowa wartość zamówienia podstawowego, bez wzmianki o wartości zamówienia uzupełniającego, a była taka kwota przewidziana we wniosku pierwotnym z Działu Inwestycji. Czy w związku z tym zgodnie z taryfikatorem grozi nam jakaś kara?

20

(17 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Marcel napisał/a:
db napisał/a:

mogę dodatkowo rządać umowy dystrybucji energii  elektrycznej?

Umowy nie ale oświadczenia tak, wiem o co Ci biega wink
żeby wykonawca mógł świadczyć dostawę musi mieć podpisaną umowę z lokalnym dystrybutorem a więc w w formularzu ofertowym dodatkowo proponuję wprowadzić:

Oświadczamy, że na dzień składania oferty posiadamy zawartą obowiązującą umowę lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego ....................., na podstawie której można prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego Operatora Sieci Dystrybucyjnej do wszystkich obiektów Zamawiającego wskazanych w załączniku nr ... do SIWZ.

Ciesze sie że sie rozumiemy Marcel tongue a powiedz mi jeszcze czy w postępowaniu powyżej progu...dawałbyś drugie kryterium?? jeśli tak to jakie??Termin płatności?

21

(10 odpowiedzi, napisanych Wadium)

jo napisał/a:

ostatni fragment odczytuję jako: oferta byłaby najkozystniejsza nie uzupełnił zatrzymuje wadium oferta np 5 w kolejności nie uzupełnił wadium zwracam

Dzięku śliczne smile

22

(10 odpowiedzi, napisanych Wadium)

jo napisał/a:

zatrzymanie tylko jeżeli jego oferta byłaby najkozystniejsza

jaka podstawa prawna???

23

(17 odpowiedzi, napisanych SWZ)

taki mamy zapis w umowie: Wykonawca oświadcza, że ma zawartą stosowną umowę z OSD, umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD. Widziałam ze w SIWzach ludzie wipują takie wrunki jak niżej:


1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Wykonawca musi posiadać zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z lokalnymi operatorami systemów dystrybucyjnych dla obiektów objętych niniejszym postępowaniem.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym w oparciu o złożone oświadczenie Wykonawcy, o  którym mowa
w rozdziale V pkt. 1a) SIWZ oraz oświadczenie Wykonawcy, iż posiada zawarte umowy
o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z lokalnymi operatorami systemów dystrybucyjnych dla obiektów objętych niniejszym postępowaniem.

24

(10 odpowiedzi, napisanych Wadium)

ale jeśli wykonawca już po podpisaniu umowy się obudził i prosił o zwrot wadium, a nie złożył sam siebie wyjaśnień zę nie uzupełnił dokumentów z przyczyn od wykonawcy niezależnych o obiektywnym charakterze to co wtedy??? nie powinien do terminu wyznaczonego na uzupełnienie dokumentów złożyć takiego wyjaśnienia?? może po podpisaniu umowy napisać takie pismo????!

25

(10 odpowiedzi, napisanych Wadium)

ok czyli odstępstw, czy jakiś  wyroków dziwnych w tej kwestii nie ma?