1

Temat: kryteria oceny ofert

Witam, co myślicie o takim sposobie oceny ofert w przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkolenia w kryterium jakość (poza ceną i kwalifikacjami):

a) zgodność zaproponowanych celów szczegółowych  z celami ogólnymi szkolenia - 10%   
b) adekwatność zaproponowanych metod z celami szczegółowymi - 10%   
c) program szkolenia  -10%               

Opis oceny: ocena uznaniowa zamawiającego  od 0-   do 10pkt. (albo: zamawiający dokona oceny w oparciu o dostarczone materiały w skali od 1 do 10 pkt.)

Wiem doskonale, że jest to subiektywny sposób oceny, ale widziałam, że takie zapisy pojawiają się w siwzach np. uczelni wyższych jak i w regulaminach konkursów. Może po prostu zaryzykować, że nikt nie wniesie odwołania w ciągu tych 5 dni od ogłoszenia?Co o tym myślicie? Bo jak można wybrać szkoleniowca tylko w oparciu o cenę i doświadczenie. Referencje też o niczym nie świadczą. Może macie pomysł jak nie kupić kota w worku?

2

Odp: kryteria oceny ofert

Moim zdaniem, taki sposób oceny ofert jest niedopuszczalny. Jest wiele wyroków zarówno ZA, jak i KIO na potwierdzenie mojego zdania. Np. Wyrok ZA z dnia 28 czerwca 2006 r., sygn. akt UZP/ZO/0-1855/06:
"W rozdziale XV § 62 pkt. 2 SIWZ Zamawiający opisał, iż ? .. w kryterium jakości zamawiający ( członkowie komisji przetargowej) przyznaje punkty w pomocniczej skali ocen od 1 do 10. Oferta, która uzyska najwięcej punktów pomocniczych otrzyma maksymalną ilość punktów wagi kryterium.? W dalszej części tego punktu SIWZ Zamawiający wskazał, iż na kryterium jakości składa się jedenaście elementów np.: łamliwość, podtrzymywanie tkankowe. W trakcie rozprawy przedstawiciel Zamawiającego wyjaśnił, iż członkowie komisji przetargowej ocenią oferowany przedmiot zamówienia w zakresie każdego z tych jedenastu elementów przyznając punkty w zakresie od 1 do 10 w oparciu o doświadczenie oceniających na podstawie dostarczonych próbek. To wyjaśnienie Zamawiającego zawiera sprzeczność w stosunku do zapisów SIWZ ponieważ dokonane przy takiej ocenie zliczenie punktów przyznanych za poszczególne oceniane elementy jakości nie koreluje z wcześniejszym zapisem SIWZ iż w kryterium jakości jako całym zamawiający przyzna punkty w skali od 1 do 10. Wskazać należy, iż Zamawiający zaniechał szczegółowego opisu sposobu oceny ofert w zakresie omawianego kryterium w wyniku czego Wykonawcy nie wiadomym jest czym będzie kierował się zamawiający przyznając punkty w zakresie poszczególnych elementów składających się na kryterium jakości. Z uwagi na dopuszczenie przez Zamawiającego swobodnej oceny w zakresie tego kryterium nastąpi ocena w oparciu o subiektywne kryteria. Należy zauważyć , że sposób oceny ofert winien być opisany równie precyzyjnie jak same kryteria, szczególnie kiedy określone kryterium podzielono na mniejsze elementy, a ilość punków w danym kryterium zależy od ilości punktów przyznanych za poszczególne elementy stanowiąc ich sumę".
Ryzykować nie radzę, bo w przypadku jakiekolwiek kontroli, kontrolujący może jednozncznie stwierdzić, iż nastąpiło naruszenie ustawy Pzp.

3

Odp: kryteria oceny ofert

jazz napisał/a:

Opis oceny: ocena uznaniowa zamawiającego

"Strzał w kolano"

O ile kryteria oceny ofert dopuszczalne, to sposób oceny ofert  - nie do przyjęcia.

4 (edytowany przez jazz 2010-04-15 06:37:04)

Odp: kryteria oceny ofert

Jednym słowem przechlapane. Co z tego że kryteria oceny dopuszczalne skoro nie można dokonać obiektywnej oceny w tych kryteriach.

A co grozi jak kontrola to wyłapie i stwierdzi naruszenie ustawy?

5

Odp: kryteria oceny ofert

a czy taki subiektywny sposób oceny można zastosować w konkursie? Przepisy dot. regulaminu konkursowego nic nie mówią o "sposobie oceny prac konkursowych" a tylko o kryteriach i ich znaczeniu. Czy konkurs ma w tym względzie jakieś kruczki?

6

Odp: kryteria oceny ofert

W konkursie obowiazują te same zasady dotyczące kryteriów oceny ofert, a więc sposób oceny prac konkursowych powinien być obiektywny. Ja sobie w pełni zdaję sprawę z tego, że jest to bardzo trudne zadanie dla zamawiającego.

7

Odp: kryteria oceny ofert

karolk, a z jakiego przepisu wynika, że w konkursie trzeba zastosować obiektywny sposób oceny spełnienia kryteriów? Nie ma tu takiego przepisu jak art. 48 ust. 2 pkt.6, który wogóle kazałby w regulaminie konkursu  opisywać sposób oceny a tym bardziej być obiektywnym w ocenie. Może są jakieś orzeczenia na ten temat, bo pewien prawnik powiedział mi że na tym właśnie polega konkurs, że ocena jest subiektywna - coś uznaję np. za bardziej funkcjonalne a coś za mniej i oceniam sobie wedle uznania w skali załóżmy od 1 do 10, ewentualnie uzasadniam ten pogląd.

8

Odp: kryteria oceny ofert

Zobacz art. 115 ust. 2 pkt 4 i porównaj z art. 48 ust. 2 pkt 10
Art. 115 ust. 2 pkt 4
4) kryteria oceny prac konkursowych wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów
Art. 48 ust. 2 pkt 10
10) kryteria oceny ofert i ich znaczenie

9

Odp: kryteria oceny ofert

Prawo Zamówień Publicznych. Komentarz, Wydanie trzecie pod redakcją Tomasza Czajkowskiego, Warszawa UZP 2007, str. 375, cytuję:
"Kryteria oceny prac konkuresowych, a także ich znaczenie są podawane w regulaminie oraz ogłoszeniu i sąd konkursowy nie może ich zmieniać. Stanowi to gwarancję równego traktowania uczestników konkursu oraz zapewnia przejrzystość postępowania konkursowego. Kryteria mogą odnosić się wyłącznie do prac konkursowych. Dopuszczalne są przy tym zarówno kryteria odnoszące się wprost do merytorycznych rozwiązań proponowanych w pracach konkursowych, np. zgodności rozwiązań z planem zagospodarowania przestrzennego, funkcjonalności, nowoczesności, estetyki, rodzaju rozwiązań technicznych i technologicznych, jak i do możliwości realizacji prac, np. kosztów realizacji lub ekspoloatacji. Podane do publicznej wiadomości kryteria powinny być określone precyzyjnie, tak, aby element subiektywizmu ocen ograniczał sie do niewymiernych cech natury artystycznej jak piękno, estetyka itp. Subiektywizm nie może jednak powodować stosowania dodatkowych kryteriów oceny lub prowadzić do zachwiania podanych w regulaminie oraz ogłoszeniu kryteriów wobec siebie".

10

Odp: kryteria oceny ofert

Czyli wynikałoby z tego, że kryteria muszą być tak szczegółowo sformułowane by można było ocenić na zasadzie spełnia -  1 pkt/nie spełnia - 0 pkt. ? Samo napisanie że oceniana będzie funkcjonalność nic tu nie daje bo przystępujący do konkursu nie będzie wiedział co przez to rozumiemy. Ale jak wpiszemy od razu jakie szczególne funkcje mają być spełnione to przecież każdy je uwzględni i każdy dostanie max punktów to jaki sens robić konkurs. Cegoś tu nie rozumiem.

11

Odp: kryteria oceny ofert

To nie tak. W każdym obiektywnym kryterium  nakeży precyzyjnie określić sposób oceny prac konkrsowych.

12

Odp: kryteria oceny ofert

wszystko to baaardzo skomplikowane